Koorimp feirer 20 år

Koorimp er husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import. Den viktigste oppgaven til Koorimp er å hindre at import av levende dyr og avlsmateriale fører med seg smitte som kan gi sykdom hos mennesker og dyr i Norge. I dag feires 20 årsdagen for ordningen, uten at relevansen til bursdagsbarnet på noen måte har blitt svekket.

God dyrehelse er en viktig forutsetning for lønnsom norsk husdyrproduksjon. Fravær av mange smittsomme sykdommer hos husdyra er et fortrinn for norske produsenter og verdiskaping i landbruket. Koorimp er etablert av husdyrnæringen som et virkemiddel for å ivareta helsestatus hos norske produksjonsdyr. Det offentlige regelverket er bygget på prinsippet om at levende dyr kan bevege seg fritt over landegrensene i EØS-området, og legger få begrensninger på handel med dyr og avlsmateriale over landegrensene i Europa. Dette er også bakgrunnen for at KOORIMP ble opprettet.

Etter at EØS- avtalen trådte i kraft i 1994 var det et ønske fra ulike deler av husdyrnæringa om en operativ enhet som påla strengere krav til import og oppfølging enn det offentlige myndigheter hadde anledning til. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med veterinærer fra Norsvin, Fjørfebransjen, Norske Meierier, Geno, Norsk Kjøtt og Fagsenteret for kjøtt, som i januar 1995 la fram et forslag på hvordan enheten kunne organiseres. Arbeidet ble ledet av veterinær Trygve Grøndalen, og han var også første leder av Koorimp da organisasjonen formelt startet opp i 1996.

I det daglige går arbeidet ut på å veilede importører om risiko og risikoreduserende tiltak. Dette skjer blant annet gjennom vurdering av risiko i avsenderlandet og tilpasse tilleggskrav. I tillegg til å hindre import av dyr og avlsmateriale som kan true norsk dyrehelse, skal Koorimp også styrke beredskapsevnen i husdyrnæringa ved utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer. På bestilling fra Koorimp utførte nylig Veterinærinstituttet en risikovurdering av levende storfe fra syv ulike land. Her ble det blant annet estimert sannsynlighet for at en eksportbesetning er smittet og at smitten blir uoppdaget med og uten Koorimps tilleggskrav.

Koorimp ledes i dag av Nina Svendsby med en styringsgruppe bestående av representanter fra Tine, Nortura, KLF, Q- meieriene, Geno, TYR, Norsvin, Norsk Fjørfelag, Norsk Sau og Geit og Gjensidige Forsikring, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Feiringen av 20 åringen finner sted hos Veterinærinstituttet i forbindelse med NKVet Syposium 2017


Publisert: 11.01.2017