Reine slaktedyr

Fagområder:
Mattrygghet
Skitne slaktedyr

Reine dyr er en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon.

De siste tidens fokus på skitne slaktedyr har vist at det er behov for kontinuerlig informasjonsarbeid mot alle ledd i verdikjeden fra bås til bord. Reine dyr er en forutsetning for produksjon av reine matvarer. 

Animalia og Helsetjenesten for storfe har laget en egen informasjonsbrosjyre rettet mot storfeprodusenter. Den har fokus på hvordan man sikrer reine dyr, hvordan man vurderer hvor reint et dyr er og vurderinger for trekk i forbindelse med slakting. Brosjyren inneholder og et skjema den enkelte produsent kan bruke som verktøy for å vurdere reinhet i egen besetning. 

Brosjyren kan bestilles fra Animalia: animalia@animalia.no eller lastes ned her: REINE DYR


Publisert: 13.09.2012