Klassifisering

Fagområder:
Slakt-, kjøtt- og eggkvalitet
Klassifisering

Gjennom etableringen av Norges Kjøtt og Fleskesentral (NKF) i 1931 ble klassifiseringen av slakt satt i system her i landet. Slakteriene tilknyttet NKF forpliktet seg til å følge klassifiseringsregelverket. Det er Animalia har det daglige ansvaret og oppfølgingen av klassifiseringsarbeidet i Norge.

Animalias ansvar omfatter:

  • Faglig hovedansvar – utarbeide forslag til regelverk for klassifiseringen
  • Opplæring, sertifisering og etterutdanning av klassifisører
  • Kontroll av klassifiseringen på slakteriene
  • Kalibrering av systemet med andre land
  • Utarbeidelse av klassifiseringsstatistikk
  • Videreutvikling av klassifiseringssystemet

I 1993 underskrev Kjøttbransjens Landsforbund, KLF, en avtale med Norsk Kjøtt (tidligere NKF) om at deres medlemsslakterier ville bli med i en felles klassifiseringsordning. Tilnærmet alle slakterier i Norge er i dag med i denne ordningen. Nortura (tidligere Norsk Kjøtt) eier og har ansvaret for klassifiseringssystemet. Nortura har et overordnet ansvar for klassifiseringsregelverket.

Klassifiseringsutvalget, det øverste rådgivende organet når det gjelder klassifisering, er fra 2009 et fellesorgan for hele klassifiseringsordningen. Både Nortura og KLF er representert. Klassifiseringsutvalget vedtar endringer i klassifiseringsregelverket og fører tilsyn med at klassifiseringsordningen fungerer etter hensikten. Større klassifiseringsendringer vedtas av fagstyret i Animalia. Fagstyret er også endelig ankeinstans når det gjelder utelukkelse av slakterier fra klassifiseringsordningen.

Hvorfor klassifisere?

Det er stor forskjell på slaktedyr med hensyn på kjøttfylde og fethetsgrad. I tillegg har slakt av ulike kjønn og ulik alder forskjellig anvendelse. Det er derfor hensiktsmessig å sortere slaktene i grupper etter de nevnte kriteriene.

Klassifiseringssystemet er grunnleggende for gjennomføring av jordbruksavtalen når det gjelder slakteproduksjon. Klassifiseringssystemet er også grunnleggende for markeds-reguleringen av slakt. Det er kun enkelte kvaliteter av slakt som kan markedsreguleres. Klassifiseringen skal til enhver tid være lik i hele landet.

Når en kjøper kjenner klassifiseringssystemet, kan vedkommende foreta innkjøp av kvaliteter tilpasset sitt behov.


Publisert: 11.10.2012