Klassifiseringsutvalget

Fagområder:
Slakt-, kjøtt- og eggkvalitet
Klassifisering

Klassifiseringsutvalget er Norturas fagutvalg for klassifisering av slakt. Nortura oppnevner Klassifiseringsutvalgets leder og Norturas representanter i utvalget og KLF oppnevner sine representanter.

Funksjonstiden er 2 år og Klassifiseringsutvalget har følgende sammensetning:

  1. En representant for Nortura Totalmarked kjøtt og egg, leder
  2. To representanter for Nortura
  3. To representanter for KLF

ANIMALIA har sekretæriatsansvaret for Klassifiseringsutvalget. Det føres protokoll under utvalgets møter. Utover utvalgets medlemmer distribueres protokollen til Norturafabrikkene, og Kjøttbransjens Landsforbund.


Mandat for Klassifiseringsutvalget

Klassifiseringsutvalget er det øverste faglige organ for klassifisering av slakt. Utvalget har i samsvar med dette det faglige ansvaret for utvikling og gjennomføring av klassifiseringsarbeidet.

Nr.

Klassifiseringsutvalget har ansvar for:

1

Utvalget har et overordnet faglig ansvar for gjennomføringen av klassifiseringsarbeidet, både for ANIMALIA og slakterienes gjennomføring.

2

Utvalget skal vedta alle endringer i klassifiseringsregelverket. Større endringer i klassifiseringsregelverket skal forelegges styret i Nortura for vedtak. Regelverket dokumenteres i Klassifiseringshåndboken.

3

Utvalget er rådgivende instans for Bransjestyret i spørsmål om utelukkelse av slakterier fra klassifiseringsordningen.

4

Utvalget er endelig ankeinstans i spørsmål om inndragelse av klassifiseringssertifikater.

5

Utvalget skal behandle ANIMALIA sitt forslag til budsjett og godkjenne den årlige handlingsplanen for klassifiseringsarbeidet.

6

Utvalget skal vedta regelverk for opplæring, godkjenning og etterutdanning av klassifisører.

7

Utvalget skal vurdere nye tekniske løsninger som kan bidra til å forbedre klassifiseringen og fremme forslag om gjennomføring av slike.

8

Utvalget skal vurdere og godkjenne informasjonsopplegg om klassifisering

9

Utvalget skal etter behov ha tilgang til hensiktsmessig klassifiseringsstatistikk.  


Publisert: 11.10.2012