Nytt måltall i Sauekontrollen - Kg kraftfôr / kg slakt er lansert!

Vi har nå lansert en mulighet til å registrere ditt årlige kraftfôrforbruk, med lagerstatus ved årets start og slutt, samt innkjøp og svinn gjennom året.

Dette er per nå kun et produksjonsmåltall, og ikke et økonomisk måltall. Det vil si at det kun skal registreres inn mengde kraftfôr uten detaljering om leverandør, type fôr, pris eller fôrenheter. Som medlem i Sauekontrollen vil du kunne få en oversikt over ditt eget forbruk per år og mellom år, og dessuten kunne sammenligne deg med gjennomsnittet i Sauekontrollen.

Hvorfor?

Bakgrunnen for at vi lanserer dette måltallet er at man ønsker å få data på hvor mange kilo kraftfôr det går med for å produsere et kilo kjøtt. Det finnes anslag, men disse varierer mye mellom beregningsmetoder og får et lite sammenlignbart resultat. Denne registreringen vil dermed kunne være et godt hjelpemiddel for å se hva som er gjennomsnittlig kraftfôrforbruk i norsk sauenæring. Formålet er ikke å bruke minst mulig kraftfôr, men å bruke kraftfôret på en mest mulig rett måte. Vi tror måltallet vil være nyttig for å få oversikten over eget forbruk til å kunne gjøre akkurat dette. Måltallet vil samtidig kunne være et nyttig hjelpemiddel for rådgivere som skal veilede produsenter om fôring av sau.    

Det skilles per nå ikke mellom lammekjøtt og sauekjøtt i beregning av måltallet. Det skilles heller ikke mellom grupper av dyr som har fått ulike mengder kraftfôr, altså om kraftfôret er gitt direkte til lam eller indirekte via søyene, hvor mange lam søya har fått eller alder på dyrene. Utregningen tar utgangspunkt i en stabil besetningsstørrelse, noe som betyr at det blir korrigert for både overfôringslam og påsettlam. Måltallet kg kraftfôr/kg kjøtt vises i årsrapporten og et snittall for kontrollen vil beregnes fra og med 2017.  Hvert enkelt medlem vil likevel kunne se kg kraftfôr/ kg kjøtt på sine årsrapporter fra tidligere år om de registrerer det inn.

Hvordan

For å registrere kraftfôr går du til Registreringer –> Kraftfôr. Du klikker på «registrere ny periode» og taster inn det året du ønsker å registrere for (periode = år).

Du klikker på «registrere ny periode» og taster inn det året du ønsker å registrere for (periode = år). Deretter fyller du inn «mengde ved 1.januar»; men dette menes den mengden du hadde med kraftfôr 01.01 for det året du ønsker å registrere for. Dersom du har registrert inn data for det foregående året, for eksempel for 2016, vil mengden angitt 31. desember 2016 komme som foreslått mengde 1. januar 2017. Videre kan du legge til kjøp eller tap av kraftfôr gjennom året. Her fyller du da inn dato, mengde og type hendelse (kjøp/tap). Ved årsslutt registrerer du «mengde ved 31 desember» for det aktuelle året. Under «beregnet forbruk» ser du fortløpende ditt totale kraftfôrforbruk for det gjeldende året.

Du klikker på «registrere ny periode» og taster inn det året du ønsker å registrere for (periode = år). Deretter fyller du inn «mengde ved 1.januar»; men dette menes den mengden du hadde med kraftfôr 01.01 for det året du ønsker å registrere for. Dersom du har registrert inn data for det foregående året, for eksempel for 2016, vil mengden angitt 31. desember 2016 komme som foreslått mengde 1. januar 2017. Videre kan du legge til kjøp eller tap av kraftfôr gjennom året. Her fyller du da inn dato, mengde og type hendelse (kjøp/tap). Ved årsslutt registrerer du «mengde ved 31 desember» for det aktuelle året. Under «beregnet forbruk» ser du fortløpende ditt totale kraftfôrforbruk for det gjeldende året.

Grunnen til at vi har lagt inn muligheten til å registrere tap av kraftfôr er at all kraftfôrmengde som registreres inn (fra lagerbeholdning 1. januar eller kjøp gjennom året) regnes som brukt inn i besetningen dersom dette ikke gjenspeiles i lagerbeholdningen 31. desember. Dvs dersom lagerbeholdningen din ikke vokser, antar vi at du har brukt fôret i besetningen din. Dersom du har kraftfôrparti som er blitt dårlig og ikke kan brukes, vil dette regnes som brukt dersom du ikke registrerer det som et tap.

Du har som sagt mulighet til å registrere kraftfôrforbruket ditt for tidligere år. Dette vil gi deg oversikt over utvikling av kraftfôrforbruk i egen besetning. Sammenligning med resten av kontrollen er kun mulig fra og med 2017. Dette tallet finner du på årsrapporten (Rapporter > Analyser og andre > Årsrapport).

Vi håper du vil få glede av denne registreringsmuligheten fremover! Tanken er å videreutvikle måltallet etter hvert, send gjerne ønsker eller innspill til brukerstotte@animalia.no