Andre sjukdommer under

Smittsomme sjukdommer (A og B)


Publisert: 06.03.2017 Oppdatert: 13.06.2022

Dyresjukdommene deles inn i A, B, C og D-sjukdommer. Noen sjukdommer vil være så alvorlige for norsk dyrehelse og dyrehold at myndighetene og husdyrnæringa vil bruke store ressurser på å holde landet fritt for disse sjukdommene, og bekjempe dem dersom de påvises i Norge. Dette gjelder primært A- og B-sjukdommer.

De mest alvorlige sjukdommene er plassert i gruppe A. Her finner vi blant annet munn- og klauvsjuke, miltbrann og saueskabb. Disse sjukdommene vil medføre omfattende tiltak for å begrense spredning og redusere konsekvensene for dyrehelse, dyrevelferd og produksjon.

B-sjukdommer er også alvorlige smittsomme sjukdommer som vil medføre tiltak fra myndighetene. Dette er sjukdommer som vi ikke har, eller har svært lav forekomst av i Norge. B-sjukdommer hos sau som vi ikke kan regne oss fri fra, er skrapesjuke, mædi og ondartet fotråte. Eksempler på B-sjukdommer vi ikke har i landet er enzootisk abort og lungeadenomatose.

Flere av disse sjukdommene finner du ikke mer informasjon om på Sauehelsenett, men det er mange andre nettsider som gir god informasjon om de aktuelle sjukdommene og regelverket de omfattes av.

Aktuelt regelverk

Forskriften som angir hva som er A, B, C og D-sjukdommer finner du hos lovdata.

Veterinærens meldeplikt er regulert i en egen forskrift:

Hos Mattilsynet finner du mer om regelverk, meldeplikt m.m. og også noe informasjon om de ulike sjukdommene. Les mer hos Mattilsynet.

Annen nyttig informasjon

I Veterinærinstituttets Faktabank finner du faktaark og annen informasjon om mange av de smittsomme sjukdommene.

Epiwebb er en svensk nettside som har god beskrivelse av symptomer, epidemiologi, forekomst m.m. for de fleste alvorlige smittsomme dyresjukdommene.

Kodelisten for husdyrsjukdommer

KOORIMP – husdyrnæringas koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import

 

Andre sjukdommer under "Spesifikke infeksjoner"