Anbefalinger smittevern på dyreutstillinger

Det å ha dyr på utstilling innebærer risiko for overføring av smittsomme sjukdommer.

Det er derfor viktig at det tas forholdsregler for å minimere denne risikoen. Helsetjenesten for storfe har  laget en sjekkliste med sine anbefalinger knyttet til smittevern på dyreutstillinger.

 • Dokumentasjon skal foreligge i Helseattest Buskap og Stambok individ (Kukontrollen/Storfekjøttkontrollen) med veterinær helseattest nyere enn 14 dager gammel.
 • BRSV og BCoV: deltakere skal komme fra besetninger med grønn status.
 • Smittsomme klauvsjukdommer:

I forbindelse med at den smittsomme klauvsjukdommen digital dermatitt sprer seg i Norge, har næringa stort fokus på å redusere smittespredningen. Derfor innføres også flg krav til deltakere på dyreutstillinger:

 • Klauvskjæringsfrekvens siste 12 mnd på 0,9 (mjølkeku) og 0,5 (ammeku)
 • Det skal ikke ha vært påvist >1 klauvspalteflegmone siste 6 mnd og ingen digital dermatitt siste 12 mnd.
 • Alle dyr som skal på utstillingen undersøkes av klauvskjærer eller veterinær i klauvboks den siste mnd før utstillingen (kalver undersøkes uten klauvboks). Dyra skal være fri for klauvspalteflegmone og digital dermatitt. Alle dyra sprayes med f eks Repiderma spray eller Digiderm, kobbersulfat e.l. Evt. klauvsjukdommer behandles ellers etter anbefalingene.
 • Alle dyr går gjennom klauvbad/spyling med vann og påfølgende egnet desinfeksjonsmiddel (eks Intra Hoof Fit Bath eller Digiderm) inn på utstillingen og ut av utstillingen (anrettes av arrangør).

Jurhelse: Dyr som skal mjølkes på utstillingen skal komme fra besetninger som følger regelverket i Husdyrkontrollen og har dokumentert jurhelse i form av a) Speneprøver av alle kyr med høyt celletall og klinisk mastitt gjennom året eller b) to tankmjølkprøver  med minst 4 mnd mellomrom. Det ønskes også speneprøver av deltakende dyr datert siste 14 dagene før utstillingen. Besetninger som har fått påvist Streptococcus agalactia eller penicillinresistente S.aureus skal ikke delta. Besetninger med mjølkende dyr oppfordres til å ta med eget spann. Det bør innføres gode hygieniske prinsipper for melking og melkingshygeien i fjøset. En ren klut pr ku, dypp av melkeorgan i minst 60 graders vann i 1 minutt, deretter avkjøling av organ mellom påsett mellom kyr hvis ikke eget spann benyttes

Transport bør i størst mulig grad skje separat.

Krav til smittesikring av utstillingsområdet:

Mattilsynet skal varsles om dyreansamlinger på forhånd, og tilsynet bør være delaktig i rådgiving ved selve gjennomføringen og fasilitetenes beskaffenhet. Likevel er det arrangør som har hovedansvaret for å holde smitterisiko så liten som praktisk mulig i forbindelse med utstillinger. Arrangør skal informere deltaker godt på forhånd, og understreke viktigheten av at smittevernet ivaretas

 • Mjølkeorganene må dyppes i varmt vann i 1 min, deretter kaldt vann i 1 min mellom hver melking dersom felles mjølkeorganer benyttes.
 • Snutekontakt mellom dyr fra ulike besetninger bør unngås under oppstalling og under visning, så lang det lar seg gjøre. Deltakere som ikke overholder slike forsiktighetsregler tilsnakkes og vurderes bortvist, og avvik skal loggføres og rapporteres.
 • Deltakere, publikum og dommere oppfordres til å unngå direkte kontakt med dyr fra ulike besetninger på utstillingsplassen, så langt som mulig. Dommere skal være særlig oppmerksomme under bedømmelsene og ikke være mer i fysisk kontakt med dyra enn strengt nødvendig. Enganghansker ol. brukes der fysisk kontakt med dyra er nødvendig.
 • Dersom dyr viser kliniske tegn på sykdom på utstillingsområdet, skal de snarest fraktes vekk. Utstillingsledelsen skal underrette de andre deltakerne ved slike tilfeller.
 • Dersom det til tross for forsiktighetsregler og krav til veterinærattest, registreres tegn på smittsomme dyresykdommer under utstillinger eller at deltakere opplever utbrudd av smittsomme sykdommer innen en uke etter at utstilling har funnet sted, skal utstiller umiddelbart kontakte utstillingsledelsen. Denne skal da underrette de andre deltakerne på utstillingen om det inntrufne, samt levere rapport om tilfellet til Mattilsynets avdelingskontor som dekker arrangørstedet.