Hva leter du etter?

Dyrevelferdsprogram for slaktegris

Etter initiativ fra en samlet kjøttbransje ble det i januar 2018 vedtatt eget dyrevelferdsprogram for slaktegris. Det viktigste tiltaket er at alle slaktegrisprodusenter skal samarbeide med veterinær om å ha gode og dokumenterte rutiner for å sikre god dyrevelferd i sin besetning.


Publisert: 06 feb, 2018 Oppdatert: 12 des, 2018

Dyrevelferdsprogrammet for slaktegris

Dyrevelferdsprogrammet stiller krav om systematisk dokumentasjon og regelmessige veterinærbesøk, loggføring av håndtering av sjukdom og skadde dyr, tettere oppfølging fra slakteriene og økonomiske sanksjoner ved avvik fra kravene.

Grunnlaget for programmet er Helsegris. Helsegris er et digitalt system for dokumentasjon og oppfølging av helse og velferd i svinebesetninger. Nå utvikler vi en modul spesielt for slaktegrisbesetninger.

Produsentene skal samarbeide med veterinær om regelmessige besøk. Størrelsen på produksjonen avgjør hvor mange veterinærbesøk de skal ha i året:

Antall slaktegris levert per år Minimum antall veterinærbesøk per år
<750 1
751- 1500 2
>1500 3

Ved disse besøkene skal veterinæren og produsenten sammen gå gjennom besetningen og se på dyra og rutinene. Ved hjelp av Helsegris skal de dokumentere status for dyrevelferden i besetningen. En godkjent Helsegrisstatus oppfyller kravene i KSL-svin.

Kritiske kontrollpunkter som er avgjørende for slaktegrisvelferd og som alltid skal gjennomgås og dokumenteres er:

 • Oppfølging av sjuke og skadde dyr, inkludert rutiner for bruk av sjukebinge og korrekt avliving
 • Bruk av strø- og rotemateriale
 • Forekomst av halebiting på dyra i besetningen og registrert på slakteriet (USR)
 • Oppstalling og dyretetthet
 • Fôr- og vanntilgang

Det er utarbeidet et hefte som gir korte veiledninger om disse områdene.

Slakteriene vil følge opp de av sine besetninger som har avvik på disse kontrollpunktene. Alvorlige avvik skal rettes umiddelbart.

En gang i året skal veterinær og produsent ha en mer omfattende gjennomgang av besetningen om f.eks. smittebeskyttelse, miljø og driftsforhold i tillegg til helse og velferd.

Fjøslogg

Myndighetene krever at det skal være en plan rundt håndtering av sjuke og skadde dyr i besetningen. For å møte dette, skal produsentene føre loggbok med hendelser som angår grisenes helse og velferd.

Loggen skal inneholde notater om:

 • Behandling og oppfølging av sjuke dyr
 • Halebiting
 • Dødelighet

Fjøsloggen finner du her

Hva skjer når man ikke overholder kravene i dyrevelferdsprogrammet?

 • Slakteriet vil følge opp avvik i Helsegris overfor produsent
 • Produsenten har selv ansvar for å utbedre forholdene og lukke avvik
 • Dersom ikke kravene i dyrevelferdsprogrammet blir overholdt, og avvik ikke blir lukket innen oppgitt frist, resulterer det i et trekk på slakteoppgjøret