Testingsregime ved konvertering til SPF

Helsetjenesten for svin har utarbeidet to ulike testingsregimer tilpasset metode for konvertering.

Testingsregimet er basert på det danske SPF-SuS-systemet. Tabell 1 viser hvilke prøver som skal tas for å deklarere de forskjellige sjukdommene og alder på dyrene ved prøvetakning.  Det ene testingsregimet er utarbeidet med tanke på besetninger med ukjent helsestatus i utgangspunktet (tabell 1 og 2). Testingsregimet tar ca. 18 måneder fra første prøveuttak til eventuell SPF-godkjenning. Hvert prøveuttak må være gjennomført i løpet av maksimalt 14 dager. Analyser for APP, svinedysenteri og nysesjuke skal hver tas ut sju ganger. Prøver uttatt i forbindelse med det nasjonale overvåkingsprogrammet analyseres for Mycoplasma hyopneumoniae (smittsom grisehoste) en gang i løpet av denne perioden.

I tillegg skal besetningsveterinæren utarbeide fire besøksrapporter hvor bl.a. klinisk frihet for skabb erklæres. Utbrudd av nysesjuke oppstår som oftest i vinterhalvåret. Minst tre av prøveuttakene for nysesjuke skal derfor gjøres i perioden oktober til og med mars.

Når prøvene er analysert uten funn av de ulike agens oppnår besetningen SPF-status. I besetninger der det tidligere er blitt analysert prøver for de aktuelle agens, vil Helsetjenesten for svin i samarbeid med varemottaker og Norsvin i avlsbesetninger, gjøre en skjønnsmessig vurdering basert på de analyseresultater som foreligger, og foreslå et alternativt testingsregime.

Tabell 1. Oversikt over ideell dyrealder og prøvetyper for de forskjellige SPF-sjukdommene. Finnes det ikke tilstrekkelig antall dyr i riktig aldergruppe skal det tas prøver av eldre dyr for å få fylt opp antallet som kreves.

Sjukdom

Alder

Prøvetype

Type test

APP

4-7 mnd

Blodserum

IDEEX ELISA

Svinedysenteri

2-6 mnd

Rektalsvaber

Dyrkning 5 og 5

Nysesjuke

2-6 mnd

Nesesvaber

ELISA

M. hyopneumoniae

4-7 mnd

OK-program

 

Skabb

 

Klinikk

 

Tabell 2. Testingsregime for konvertering av besetninger med ukjent helsestatus.

 

Måned

 

0

2

4

6

8

11

17

APP 1-12

20

20

20

20

20

20

20

Brach. hyodysenteriae

20

20

20

20

20

20

20

Toksinprod. Past. multocida

20*

 20*  20*

20*

20*

20*

20*

M. hyopneumoniae

30

         

30

Sarcoptes scabei

X

   

X

 

X

X

Besøksrapport

X

   

X

 

X

X

Ved konvertering med skifte av besetning følges et mindre omfattende testingsregime, se tabell 3 av dyr som ideelt sett i henhold til tabell 1. I henhold til dette regimet går det ca. fire måneder fra første prøveuttak til eventuell SPF-godkjenning. Hvert prøveuttak skal maksimalt spres over 14 dager. Første prøveuttak er avhengig av når man har dyr tilgjengelig i de aktuelle aldersgruppene. Prøver skal kun tas fra griser født i besetningen etter sanering, dvs. tidligst fire måneder etter første grising når man kjøper inn purker fra annen SPF-besetning.

Tabell 3. Testingsregime ved fullstendig skifte av besetning.

 

Måned

 

0

3

APP 1-12

30

30

Brach. hyodysenteriae

20

20

Toksinprod. Past. Multocida

20

20

M. hyopneumoniae

30

 

Sarcoptes scabei

X

X

Besøksrapport

X

X

SPF-prøver skal straks etter prøvetaking dokumenteres i Helsegrissystemet av besetningens rådgivende veterinær. Det er viktig at veterinæren dokumenterer prøvene innen oppgitt frist. Hvis fristen overskrides må besetningen gjennomføre nytt konverteringsløp. Før analyseresultatene foreligger dokumenteres kun prøveuttaksdato. Prøvesvarene påføres i form av laboratoriereferanse og resultat senest 42 dager etter prøveuttak for at besetningen skal beholde godkjenningen.