Prøvetaking og helseovervåking i SPF-besetninger

Selv om man er konstatert fri for de aktuelle agens, kan besetningen på ulike måter bli resmittet. Derfor må det jevnlig tas ut nye prøver.

For å kvalitetssikre og opprettholde SPF-statusen må alle SPF-besetninger ta ut prøver som bekrefter friheten for de aktuelle agens med jevne mellomrom. Ved innkjøp av dyr er det svært viktig å be om dokumentasjon for at prøver er tatt ut innen frist og at ingen prøver er positive i selgerbesetningen.

Det er viktig at alle prøver som tilhører en prøvetakingsrunde tas i besetningen innenfor et 14 dagers intervall og helst skal de samme grisene prøvetas for alle agens.

Hvilke griser skal det tas prøver av?

Ideelt sett skal grisene være i aldersintervallet beskrevet i tabell 1. Dersom det ikke finnes tilstrekkelig antall griser i riktig aldergruppe i besetningen må det tas prøver av eldre griser. Prioriter prøvetaking av så unge griser som mulig for å fylle nødvendig antall. Dersom det ikke er tilstrekkelig antall griser i besetningen som kan prøvetas, tar man så mange prøver som mulig.

Tabell 1. Oversikt over ideell dyrealder og prøvetyper for de forskjellige SPF-sjukdommene. Finnes det ikke tilstrekkelig antall dyr i riktig aldergruppe skal det tas prøver av eldre dyr for å få fylt opp antallet som kreves

Sjukdom 

Alder 

Prøvetype 

Type test 

APP 

4-7 mnd 

Blodserum 

IDEEX ELISA 

Svinedysenteri 

2-6 mnd 

Rektalsvaber 

Dyrkning 5 og 5 

Nysesjuke 

2-6 mnd 

Nesesvaber 

ELISA 

M. hyopneumoniae 

4-7 mnd 

OK-program 

 

Skabb 

 

Klinikk 

 

Når skal det tas prøver?

For prøvetakingsfrekvens og antall prøver som skal tas i avlsbesetninger (tabell 2) og i bruksbesetninger (tabell 3). Det er viktig at alle prøver som tilhører en prøvetakingsrunde tas i besetningen i løpet av to uker og helst skal de samme grisene prøvetas for alle agens.

Tabell 2. Helseovervåking i SPF-avlsbesetninger. Angivelsene av måneder angir bare at det skal være 4 måneder mellom hvert uttak.

Agens

Antall prøver 

Måned 

4 

8 

12 

Actinobacillus pleuropneumoniae
(APP) serotype 1-12 

20 

20 

20 

Brachyspira hyodysenteriae
(svinedysenteri) 

 

 

20 

Toksinproduserende Pasteurella multocida (nysesjuke) 

 

 

20 

Sarcoptes scabiei (Skabb) 

 

 

Klinisk undersøkelse 

Mycoplasma hyopneumoniae 
(smittsom grisehoste) 

 

 

Frivillig (20) 

 

Tabell 3. Helseovervåking i SPF-bruksbesetninger

Agens 

Hver 24. måned 

Antall prøver 

Actinobacillus pleuropneumoniae 
(APP) 
serotype 1-12 

30 

Brachyspira hyodysenteriae 
(svinedysenteri)
 

20 

Toksinproduserende Pasteurella multocida 
(nysesjuke) 

20 

Sarcoptes scabiei (Skabb) 

Klinisk undersøkelse 

Mycoplasma hyopneumoniae
(smittsom grisehoste) 

Frivillig (20) 

SPF-prøver skal straks etter prøvetaking dokumenteres i Helsegrissystemet av besetningens rådgivende veterinær. Det er viktig at veterinæren dokumenterer prøvene innen oppgitt frist. Hvis fristen overskrides må besetningen gjennomføre nytt konverteringsløp. Før analyseresultatene foreligger dokumenteres kun prøveuttaksdato. Prøvesvarene påføres i form av laboratoriereferanse og resultat senest 42 dager etter prøveuttak for at besetningen skal beholde godkjenningen.

Tap av status

Det kan være ulike grunner til at en besetning mister sin SPF-status. Ved tap av status pga. påvist smitte av de kontrollerte smittestoffene eller ved innkjøp av gris med lavere helsestatus, må besetningen gjennomgå fullstendig prøvetaking for konvertering for igjen å kunne oppnå SPF-status. Ved tap av status grunnet manglende oppfølging av obligatorisk prøvetaking eller hvis det ikke foreligger erklæring på helsestatus, må besetningen rette opp i dette.