Hva leter du etter?

Kurs og opplæring


Animalia er en viktig bidragsyter når det gjelder å tilby kompetanseheving til alle ledd i verdikjeden fra bås til bord. Vi arrangerer ulike kurs og seminarer, og er blant de fremste på e-læringsprogrammer utviklet spesielt for kjøtt- og fjørfebransjen. 

Image Griser-som-hviler-ANM-00505_500.jpg without description

Helsetjenesten for svin og Norsvin inviterer til fagdager om gris på Clarion Hotel Congress Oslo Airport den 25.-26. oktober! Fagdagene er en utvidelse av de fagsamlingene veterinærer med avtale om Helseovervåkning i avlsbesetninger har hatt. 

Image Lammeslakt-ANM-00438.JPG without description

Animalia arrangerer årlige kurs for klassifiseringsaspiranter. Opplæringen kan starte når som helst etter påmelding og godkjenning som aspirant av Animalia. Ved å søke på aspirantopptak innen 1. oktober 2017, kan du bli godkjent klassifisør i november 2018.

Image Besetningsbesøk.jpg without description

Helsetjenesten for fjørfe inviterer til kurs på Gardermoen i oktober. Dette er primært et kurs for veterinærer med fjørfepraksis, men er åpent for alle som måtte ha interesse for helse og dyrevelferd hos fjørfe.

Image dyretransport.png without description

I henhold til transportregelverket må alle som skal utføre næringsmessig transport av fjørfe gjennomføre kurs og få utstedt kompetansebevis. Animalia arrangerer to kurs per år. Neste kurs er 27. september.  

Image Storfe-i-fjos-ANM-00548.jpg without description
Animalia arrangerer to kurs årlig på ulike steder i landet. Kursene gir kompetansebevis for transport av storfe, småfe og gris. Kompetansebevis er et krav for alle som transporterer dyr – både egne og andres, over 50km. Det er også et krav for de som transporterer andre enn sine egne dyr under 50km.

 

Image oppal-foreldredyr-slaktekylling-10-uker-pa-plattform-ANM-00627.JPG without description

På forespørsel fra rugeriene holder Animalia én til todagers kompetansekurs i for oppalere og rugeeggsprodusenter i slaktekyllingproduksjonen. 

Årets kurs vil avholdes 21. -22. november 2017 på Værnes.

Image Kjottskjaring-ved-Animalias-pilotanlegg-ANM-00500.png without description

Får din bedrift maksimalt av verdi på slaktet? Et nytt e-læringskurs for plussprodukter er nå ferdig utviklet og tilbys kjøttbedrifter. Målet er økt verdiskaping, høyere produktkvalitet og økt stolthet til faget. Har dine ansatte den kunnskapen de trenger for at verdier ikke skal gå tapt?

Et slakt er mye mer enn kjøtt, norsk kjøttindustri har i alle år vært svært flinke til å ta vare på alle verdier tilknyttet slaktedyrene, ull, hud, tarm, spiselige plussprodukter, dyremat og protein- og fettråstoff. Kunnskap hos den enkelte ansatte er nøkkelen til godt arbeid med plussprodukter. 

Image Nedskjaring-av-storfe-ANM-00497.png without description

Dyrevelferd er viktig – både for dyrene og forbrukerne. Feil under slakting forårsaker unødvendig lidelse for dyrene og skader kjøttbransjens omdømme. Har din bedrift den kunnskapen som kreves for å sikre god dyrevelferd?

Image Kjottskjaring-ved-Animalias-pilotanlegg-ANM-00501.png without description

Alle bedrifter i kjøtt- og fjørfeindustrien har plikt til å gjennomføre opplæring i helse, miljø- og sikkerhetsarbeid. Nå har industrien selv utarbeidet et nettbasert e-læringsprogram som gjør dette enkelt, effektivt og rimelig.

Image slaktekurs.png without description

Animalia og Norges Jeger- og Fiskeforbund har utviklet et nettbasert slaktekurs for jegere. Kurset skal gi kunnskap og formidle holdninger om god ressursutnyttelse og en hygienisk slakting av hjortevilt.

Image båndkontroll.png without description

I følge Animaliekontrollforskriften kan slakteriansatte utføre båndkontroll i regi av Mattilsynet. Før de kan gjøre dette, må de ansatte gjennom både teoretisk og praktisk opplæring og bestå en avsluttende eksamen. Animalia arranger slike kurs i samarbeid med Mattilsynet og fjørfeslakteriene.

Image Handvask-ANM-00531_1024.jpg without description

Hygiene er fundamentet for mattrygghet og forbrukerne må ha full tillit til kjøtt- og fjørfebransjens produkter. Hygienekurset er bygd opp rundt de krav som stilles fra myndighetene og dekker alle typer bedrifter innen kjøtt- og fjørfeindustrien, fra slakterier til foredlingsbedrifter.

Image kylling.png without description

Forskrift om hold av høns og kalkun krever at alle som jobber med kylling har nødvendig kunnskap om dyras fysiske og psykiske behov. Dette e-læringskurset er et bidrag for å sikre dette. Kurset er laget for røktere og avløsere, men det er også relevant for dem som selv har slaktekylling.

Kurset er utviklet av Animalia i samarbeid med Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Nortura, og Norsk Fjørfelag.

Image Smagris--ANM-00206.JPG without description

Helsetjenesten for svin tilbyr i samarbeid med slakteriene og Norsvin kurs i dyrevelferd for svin. Gjennomført kurs + Norsvinskolen (2013 eller senere) gir kompetansebevis for dyrevelferd i svineproduksjon.

Kurset tar utgangspunkt i forholdene i deltagernes egne besetninger, blant annet ved at alle skal ha gjennomført besetningsgjennomgang i egen besetning før kurset og at innsamlede data benyttes på kurset (anonymiserte data). Kurset fokuserer også på dyrevelferd på et overordnet nivå, og samfunnets syn på dyrevelferd.