Strategi 2019-2021

Animalias visjon, formål og forretningsidé 

Visjon 
Vi skaper lønnsomhet gjennom kunnskap. 

Formål 
Animalia skal bidra til økt verdiskaping, reduserte kostnader og høy tillit til norsk kjøtt- og eggproduksjon. 

Forretningsidé 
Kjøtt- og eggbransjens felles selskap for å styrke bærekraft1 og langsiktig konkurransekraft for bonde og bransje gjennom å levere kunnskapsbaserte, nyttige og kostnadseffektive tjenester.

Animalias verdier 

Aktuell og løsningsorientert
Vi er nytenkende, fanger opp trender og faglige problemstillinger tidlig, oppdaterer oss fortløpende og omgjør vår kunnskap til praktisk nytte for våre interessenter.

Kompetent og ærlig
Vi har høy faglig integritet, dokumenterer våre standpunkter og tilstreber åpenhet i all kommunikasjon.

Anerkjennende
Vi respekterer andres meninger og verdier og er tydelig i vår egen argumentasjon. Vi gir og tar imot tilbakemeldinger og deler kunnskap med kolleger, kunder og samarbeidspartnere.

Animalias kjerneområder

Norsk kjøtt- og eggproduksjon – utfordringsbilde

Biologisk produksjon er i sin natur langsiktig, og verdikjeden for kjøtt- og eggproduksjon er basert på langsiktige investeringer i alle ledd. Samtidig er samfunnet i rask endring. Animalias rolle er å møte kjøtt- og eggbransjens behov for kunnskap og kunnskapsbaserte tjenester for både å kunne forsvare sin posisjon og bidra til videreutvikling og fornying i hele verdikjeden.

Utfordringsbildet kan oppsummeres i følgende hovedpunkter:

 • Presset økonomi i hele verdikjeden
 • Kjøttets omdømme utfordres ut ifra både et helse-, bærekraft- og dyrevelferdsperspektiv
 • Den gode statusen for dyrehelse og mattrygghet utfordres av faktorer som økt reisevirksomhet, internasjonal handel, klimaendringer og endrede rammebetingelser
 • Råvare- og produktkvalitet er avhengig av god kunnskap om råstoff og kjøtteknologi
 • Teknologiutvikling, digitalisering og automasjonsløsninger må bidra til økt konkurransekraft
 • Endrede rammebetingelser for forskning og utvikling stiller større krav til næringsansvar

Animalias ambisjon og utviklingsmål/strategier

En bærekraftig kjøtt- og eggproduksjon kjennetegnes av god og målrettet ressursbruk i alle ledd av verdikjeden. Dette innebærer effektivt avlsarbeid, god dyrevelferd, friske dyr med god fruktbarhet, tilvekst og fôrutnyttelse, optimalisering av slakte- og foredlingsprosessene for å utnytte hele dyret og gi produkter med høy kvalitet og god mattrygghet. Animalias bidrag gjennom hele verdikjeden understøtter en bærekraftig norsk kjøtt- og eggproduksjon.

Verdikjedekompetanse – kunnskap om avhengigheter og sammenhenger i verdikjeden – er et av Animalias største fortrinn. Denne verdikjedekompetansen styrker Animalias posisjon som kunnskapsleverandør i skjæringspunktet mellom bransje, myndigheter og FoU-miljøer. 

Som verdiverksted skal Animalia bruke sin samlede fagkompetanse til å løse unike og felles faglige problemstillinger for bransjen og for enkeltaktører. Egen kompetanse, solide faglige nettverk og god henvisningskompetanse gir kostnadseffektive og nyttige tjenester, god beredskap og effektiv og tillitsbyggende myndighets- og samfunnskontakt.

Animalia langs verdikjeden

Bærekraftig produksjon og kosthold

 • Animalia skal styrke kunnskapen om norsk kjøtt- og eggproduksjon i et globalt og nasjonalt matsikkerhetsperspektiv.
 • Animalia skal bidra aktivt til bransjens arbeid med bærekraft gjennom å vektlegge bruk av norske ressurser og klimasmarte løsninger i hele verdikjeden. 
 • Animalia skal styrke kunnskapen om bærekraftig kosthold, ernæringsmessige kvaliteter og helseeffekter av norsk kjøtt og egg.  

Husdyr

 • Animalia skal bidra til bedre dyrehelse gjennom systematiske kontrolltiltak mot flere sjukdommer, beredskap, verktøy for effektivt smittevern og kompetanseheving hos produsenter, veterinærer og rådgiverapparatet i landbruket.
 • Animalia skal videreutvikle metodikk og etablere systemer for forbedring og dokumentasjon av dyrevelferd på gård, under transport og på slakteri i alle produksjoner.
 • Animalia skal videreutvikle alle våre fagsystemer mot økt brukernytte, nye funksjoner og god dokumentasjon av offentlige krav.

Slakting og foredling

 • Animalia skal framskaffe dokumentasjon, kunnskap og ny teknologi og være pådriver for kostnadseffektive og risikobaserte tiltak innenfor mattrygghet nasjonalt og internasjonalt.
 • Animalia skal drifte og videreutvikle løsninger for matkjedeinformasjon.
 • Animalia skal styrke arbeidet med å optimalisere slakte-, skjære- og foredlingsprosessene og skal bidra til innovativ og effektiv bruk av teknologi og automasjon.
 • Animalia skal drifte klassifiseringssystemet for slakt og ull og utvikle objektive klassifiseringsmetoder for slakt av storfe, sau, gris og rein.
 • Animalia skal styrke utviklingen av foretrukne og sunnere produkter fra hele dyret.

Animalias tverrfaglige satsinger 

Fagformidling:

 • Animalia skal styrke sin fagformidling til målgrupper i hele verdikjeden og bidra til en åpen, faktabasert og konstruktiv samfunnsdebatt.
 • Animalia skal videreutvikle tilbudet av vitenskapelig baserte rådgivnings- og konsulenttjenester.

Forskning og utvikling (FoU):

 • Animalia skal øke innsatsen innenfor FoU og bidra til å sikre kjøttbransjen et riktig omfang av relevant forskning og framtidig tilgang på kompetanse.

Dataflyt og -utnyttelse:

 • Animalia skal styrke sin funksjon som leverandør av nyttige og driftskritiske fagsystemer og infrastruktur for produsenter og kjøttbransje.
 • Animalia skal øke datautveksling og IT-samarbeidet med andre aktører i landbruket og hos myndighetene for å bidra til et mest mulig helhetlig tilbud til bransje og produsenter, og samtidig sikre bønder og kjøttbransjens eierskap til sine data.

Markedsorientering:

 • Animalia skal tydeliggjøre aktiviteter knyttet til bruk av omsetningsmidler, utvide kundegrunnlaget og øke inntjening fra produkter, prosjekter og oppdrag.
 • Animalia skal utvikle en felles læringsarena med bransjen for å optimalisere og kommersialisere fagformidling og rådgivingstjenester til hele verdikjeden.

Beredskap:

 • Animalia skal videreutvikle sine rutiner for identifisering av risiko og sårbarhet, forebygging av hendelser, håndtering av risiko og ha gode rutiner for informasjonsutveksling og kommunikasjonstiltak.

Organisasjon:

 • Animalia skal videreutvikle sitt sterke fagmiljø gjennom planmessig kompetanseutvikling og rekruttering.
 • Animalia skal utnytte verdikjedekompetansen og styrke potensialet for samhandling med ulike aktører i verdikjeden.
 • Animalia skal styrke en positiv organisasjonskultur som fremmer trivsel og produktivitet.
 • Animalia skal utvikle velfungerende støttesystemer og infrastruktur.
 • Animalia skal utvikle overordnede styringsparametre og etablere effektive systemer for tilbakemelding fra kunder og andre interessenter.