023S FTP datafiler

ID: 023S_KTERM
Versjon: 2
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 2. Desember 2015

Hensikt med håndterminalene: Automatisere all innregistrering av data i forbindelse med klassifiserings-kontroller, kalibreringer, kurs og eksamen.

Data håndtering: Registrere alle data på håndterminaler for deretter å overføre dem via GSM /GPRS nettet til en server. Dataene overføres i form av en flat fil, hvor variablene er adskilt med semikolon.

1 APPLIKASJONER PÅ HÅNDTERMINAL

Versjonsnummer fra Lexit er nå: 2.2.8

Tabell 1: Startmeny for Kontrollterminal

Nr. File type
1 KURS, SLAKTERI eller KONTROLL
2 Kommunikasjon
3 Oppsett
4 Avslutt

Eksempel på utseende er vist nedenfor:

Bilde 1: Dagens bilde heter KONTROLL.

1.1 Menypunkt1, KONTROLL, KURS eller SLAKTERI

Punkt 1 vil avhenge av valgt modus. Modus velges under punkt 2, Kommunikasjon. I den nye versjonen skifter du modus her. KURS er for bruk under kurs. SLAKTERI er til disposisjon for slakteriene i forbindelse med internkalibreringer. KONTROLL er til disposisjon for klassifiseringskonsulentene under kontroller.

Hvilke applikasjoner som skal være tilgjengelig under hvert menypunkt bestemmes i file 401 Applikasjon, som finnes i UT katalogen under hvert hovedpunkt på server 19. Alle hentinger og sendinger av data skjer via server 19. De forskjellige valgene er:

1.1.1 Kontroll

Tabell 2: Meny for kontroller

Rekkefølge i meny Applikasjons-ID. File type Endring
1 1 Storfe, klassifiseringskontroll  
2 2 Småfe, klassifiseringskontroll  
3 3 Gris, klassifiseringskontroll  
4 11 Rein, klassifiseringskontroll  
5 4 Pussing av storfe  
6 5 Pussing av småfe  
7 6 Pussing av gris  
8 12 Pussing av reinsdyrslakt  
9 7 Kalibrering storfe  
10 8 Kalibrering av småfe  
11 9 Internkontroll gris Endring
12 13 Kalibrering av reinsdyrslakt  
13 10 Registrering av pH  

1.1.2 Kurs

Tabell 3: Meny for kontroller

Rekkefølge i meny Applikasjons-ID. File type Endring
1 7 Kalibrering storfe  
2 8 Kalibrering av småfe  
3 12 Kalibrering av reinsdyrslakt  

1.1.3 Slakteri

Tabell 4: Meny for kontroller

Rekkefølge i meny Applikasjons-ID. File type Endring
1 7 Kalibrering storfe  
2 8 Kalibrering av småfe  
3 3 Gris, klassifiseringskontroll  
4 13 Kalibrering av reinsdyrslakt  
5 4 Pussing av storfe  
6 5 Pussing av småfe  
7 6 Pussing av gris  
8 12 Pussing av reinsdyrslakt  

1.2 Menypunkt 2, KOMMUNIKASJON

Kommunikasjon er til for å SENDE filer og for å skifte MODUS (BYTT)

Tabell 5: Meny for Kommunikasjon

Nr. Valg
1 SEND
2 BYTT

Bilde 2: Menyen for KOMMUNIKASJON

1.2.1 Send

SENDE betyr at datafiler fra kurs, slakteri og kontroll sendes inn til serveren. Det sendes både datafiler (.txt) og billedfiler (.png). På 19-serveren så blir de «penset» inn på riktig katalog avhengig av hvilken MODUS som er valgt på håndterminalen.

1.2.2 Bytt

BYTT: Her velger du MODUS. De forskjellige MODI er KURS, SLAKTERI og KONTROLL. Når en velger en ny MODUS så vil programmet automatisk oppdatere med å hente de nye filene som trengs i programmet, i alt 25 filer som er nummerert fra 401 til 425.

Hvilke MODI som skal være tilgjengelig settes opp under menypunkt 3, OPPSETT.

Bilde 3: Bytte av MODUS

1.3 Menypunkt 3, OPPSETT

Kommunikasjon er til for å SENDE filer og for å skifte MODUS (BYTT)

Tabell 6: Meny for «Oppsett»

Nr. Valg Knapp
1 Factory Talk Oppsett
2 Ny versjon Hent
3 Kontroll terminal Oppsett

1.3.1 Factory Talk

Her kan en rekke ting endres. De viktigste er å bestemme hvilken server en skal være oppkoblet til (1). Området gir også muligheter for opprettelse av nye MODI (2), redigere og slette eksisterende MODI. I tillegg er det tre andre menyer som kan hakes av.

1) Området brukes først og fremst for å taste inn serveradresser:

Aktuelle serveradresser for oss er:

Tabell 7: Tilkobling til aktuelle servere

Aktuelle servere: Adresse:
Produksjonsserver: Kterm.animalia.no
Testserver 62.89.42.5

Bilde 4: Område FACTORY TALK

2) VALG AV MODUS

Dette er i stor grad en engang operasjon. Vi har tre aktuelle MODI:

KONTROLL SLAKTERI KURS

For å opprette en ny MODUS, trykker du på knappen NY. Den kan være AKTIV hvis det står et 1-tall bak navnet. Står det 0 (null) er den deaktivert. Den modus som er i BRUK, er markert med ei GRØNN HAKE. De øvrige feltene skal være:

Tabell 8: Meny for «Factory talk», utfylling av felter

Port:6222Timeout:10000Connection manager:Feltet skal være huket avKoble fra GPRS etter overføringFeltet skal være huket avSynkroniser dato/klokke fra serverFeltet skal være huket av

Felt Innhold

1.3.2 Ny versjon Hent

Her er menyen for å hente ny håndterminalversjon. For å starte prosess med å hente ny versjon, trykk på knappen: HENT.

Deretter får du valg på 3 knapper:

Tabell 9: Meny under NY VERSJON

Hva Funksjon
EXIT Trykk på denne knappen for å STOPPE oppdatering av ny versjon
SETUP Hvis serveradressen er feil i forhold til å få tak i den nye versjonen, tast inn riktig server adresse i riktig rubrikk.
START Hvis oppdateringen ikke starter kan en trykke på denne knappen

Deretter starter prosessen med å hente ny versjon. To avhukede linjer dukker opp i vinduet nedenfor:

KontrollTrm2.CAB
RasConnect.CAB.

Når ordet «Retrieving» dukker opp, trykk på knappen DOWNLOAD. Dette fullfører prosessen, håndterminalen restarter seg og drar seg opp til Startmenyen. Installerer KontrollTerm2.CAB og Rasconnect.CAB.

Stopper prosessen opp, trykk på START knappen øverst i venstre hjørne, velg «KontrollTrm». Dermed kommer du tilbake til startmenyen,

1.3.3 Oppsett

Her er menyen for å sette en rekke STANDARDVERDIER for AKTIVITETEN som pågår. For å sette disse verdiene trykkes det på knappen: OPPSETT.

Tabell 10: Meny under OPPSETT

Felt Hva
Utført av: Velg en PERSON på nedtrekksmenyen
Hvor: Velg et SLAKTERI på nettrekksmenyen
Land: Velg et LAND for hvor aktiviteten foregår
Signatur HUK AV på menyen hvis du ønsker SIGNATUR file
Antall slakt Kan stå på 0 (null), da kan et ubestemt slakt registereres
Terminalnummer Alle håndterminalene har fått et nummer. Nummeret står på en hvit lapp påklistret bak på terminalen.
Datakatalog Adresse til området på minnekortet som brukes for å lagre INN og UT data fra håndterminalen.

1.4 Menypunkt 4, AVSLUTT

Punkt 4, AVSLUTT, er for å forlate applikasjonen KTERM og gjøre forandringer på minnekort eller i operativsystemet for håndterminalen.

2 Menypunkt1 KONTROLL

Hvilke APPLIKASJONER som kommer opp på menyen bestemmes i file 401 som sendes over til håndterminalen (ligger på INN katalogen).

2.1 Storfe og småfe, klassifiseringskontroll

Oversikt over kontrollrutine for storfe. Rutinen finnes kun under MODUS KONTROLL. Kontrollrutinene for storfe og småfe er like, derfor slås presentasjonen av dem sammen.

2.1.1 For registreringer

Ved å starte denne applikasjonen så kommer en først til en oversikt over FILER som ligger lagret på MINNEKORTET. Hvis feltet er blankt, så er alle filene SENDT. Filene blir slettet etter at de er sendt.

I dette bildet er det 3 (tre) KNAPPER:

Tabell 11: Meny for «Oppsett»

Nr. Valg Funksjon
1 Avslutt Velg AVSLUTT og du kommer tilbake til hovedmenyen
2 Rediger Brukes for å REDIGERE en av de filene som står på lista over og som derigjennom ligger på minnekortet.
3 Ny For å starte en NY storfekontroll

Etter å ha trykket NY, kommer en til FORREGISTRERINGER i forbindelse med kontrollen.

Vi har følgende felter som skal fylles ut.

Tabell 12: Felter som skal fylles ut før selve kontrollen

Nr. Variabel Anmerkinger Tabell
1 Dato for kontroll Forslag dagens dato *
2 Hvem har utført kontrollen Kontrollør 403
3 Konfigurasjon Registrering av klasser og fettgrupper 425
3 Tilgjengelige slakt Antall slakt *
4 Slakteri Slakteriet som har slaktet dyrene 404
5 Hvor foregår kontrollen? Hvis kontrollen foregår på et annet anlegg 404

Opprettelse av KONFIGURASJONER skjer i KTERM på nett under menyen KONFIGURASJON under ADMINISTRASJON.

Bilde 5: For registrering av en kontroll

Bilde 6: Ferdig utfylt forregistreringbilde

2.1.2 Individ registreringer per slakt

Individkontrollen starter alltid med å registrere de to strekkodene på skrottlappen.

Tabell 13: Registreringer per slakt

Nr. Variabel Tabell
1 Lesing av strekkoder nr. 1 på skrottlappen 407
2 Lesing av strekkoder nr. 4 på skrottlappen 407

Strekkodene kan avleses i tilfeldig rekkefølge

*) Det legges inn sperre på generelt grunnlag slik at skanner på håndterminal kun kan brukes i scanningfeltene

I neste skjermbilde skal Animalia vurdere slakteriets kategori, klasse og fettgruppefastsettelse:

Bilde 7: Individregistreringsskjermbilde, før skanning av strekkoder

Tabell 14: Animalias kan endre KATEGORI på slaktet

Nr. Variabel Tabell
1 Slakteriet sin KATEGORI 408
2 Animalias KATEGORI, et VALGFELT 408

I samme skjermbilde dokumenteres slakteriets registreringer:

Tabell 15: Beskrivelse av skjermbilde etter skanning

Nr. Hva Beskrivelse
1 Strekkode 1 26 tegn med informasjon
2 Strekkode 4 26 tegn med informasjon
3 Kategori Slaktets kategori, nummer og navn, se tabell 15
4 Klasse Slakteriets klasse, klassens nummer og navn
5 Fettgruppe Slakteriets fettgruppe, fettgruppens nummer og navn
6 Skrottnummer Slaktets skrottnummer
7 Slaktevekt Slaktets vekt
8 Alder i dager Slaktets alder i dager dokumentert i strekkode 4
9 Rase Slaktets rase, rasenummer og navn fra ny tabell 425
10 Klassifisør nr. Klassifisørens nummer og navn fra tabell 406  

*) Det legges inn sperre på generelt grunnlag slik at skanner på håndterminal kun kan brukes i scanningfeltene

**) for felt nummer 3 legges det inn test på at dyreslaget er riktig.

Bilde 8: Ferdig utfylt skjermbilde etter skanning av strekkoder

På bunn i skjermbildet ligger 3 valgbokser, AVSLUTT, OVERSIKT og PILER TIL HØYRE. AVSLUTT skal brukes FØR en SKANNER INN et nytt slakt, flere slakt i en sekvens. OVERSIKT brukes for å kunne SE OVER hvilke SLAKT som er registrert inn. PILER TIL HØYRE brukes for å gå videre i registreringssekvensen av et slakt, bedømme KLASSE og FETTGRUPPE.

Avhengig av valgt konfigurasjon, så kommer det opp et variabelt antall skjermbilder med KLASSE fastsettelse. Alle felter som KREVES utfylt er markert med en STJERNE, som KLASSE i skjermbildet nedenfor.

Ved kontroll vil slakteriets resultat på klasse være markert, grønnmerket OMRÅDE. Navnet på hva som skal fastsettes står øverst i bildet

Bilde 9: Eksempel på KLASSE fastsettelse

3-deling Bakpart, midstykke og forpart og 7 kan/må velges. Hvis de er valgt, kommer de opp i den videre sekvensen av klassefastsettelse.

Bilde 10: Eksempel på klassefastsettelse i BAKPART

Bilde 11: Påkrevd fettgruppefastsettelse. Fettgruppe er 2 allerede markert.

Etter at siste fettgruppe er registrert kommer en til et oppsummeringsbilde:

Bilde 12: Oppsummering av klassifisering

Deretter er terminalen klar til å registrere neste slakt. I dette skjermbildet kan du også (1) Avslutte kontroll og (2) du kan gå ut i et oversiktsvindu hvor du kan få en hovedoversikt over slaktene som du har skannet og i Hovedoversikten kan du se en linje per slakt som du har skannet, med informasjon om dyreslag, kategori, klasse og fettgruppe. Ved å peke på et enkelt slakt og å trykke rediger, så får du opp informasjon om dette slaktet. Du har også muligheter for å endre ditt klassifiseringsresultat.

Bilde 13: Tilslutt kan man angi anmerkning og ekstranummer som før.

I skjermbilde OVERSIKT så har du også en NEDTREKKSMENY.

I denne menyen er OVERSIKT det samme som ALLE REGISTRERINGER. Kolonnen Dyreslag byttes ut med skrottnummer. Denne menyen skal ha følgende felter:

Tabell 16: Endringer i oversiktsbilde over alle registreringer

Skrottnr. Kategori Klasse Fett
224751      
224752      
Ny      

Den andre muligheten er «SUM PER KLASSIFISØR». Her får du en oversikt over antall kontrollerte slakt per klassifisør under kontrollen, klassifisørnummer og antall slakt.

Tabell 17: Eksempel på et view med opptelling av antall slakt per klassifisør

Nr. Navn Antall slakt
8 Olaf Bjørkeli 43
11 Rune Nårstad 37

På denne kontrollen har jeg 3 forskjellige klassifisører på 5 registreringer.

Bilde 14: Oppsummering per klassifisør

2.1.3 Etterregistreringer i kontroll

Gjøres i etterkant av at kontrollen er avsluttet. Følgende felter skal fylles ut:

Bilde 15: Trykker avslutt og må fylle inn etterregistreringer som før.

Tabell 18: Etterregistreringer etter at kontrollør er ferdig med individregistreringene

Nr. Variabler Tabell
1 Kalde eller varme slakt 419
2 Utført pussing 417
3 Utført merking 417
4 Slaktekvalitet 417
5 Arbeidssituasjon 417
6 Status internkontroll 417

2.1.4. Etterregistrering av kontrolltype per klassifisør

Denne menyen er ny. Her kan en etterregistrere kontrolltype per klassifisør.

Bilde 16: Trykker neste og får opp de 3 klassifisørene fra i sted.

Bilde 17: Her må jeg velge riktig type for hver av de.

2.1.5 Generering av ei PNG fil, billedfile som inneholder bilde av underskrift

Bruk av signatur krever minst versjon 2.0.7 og signatur må være slått på.

Bilde 18: Nytt oppsett på kontroll og pussing, vise signatur etter avslutt

Det sendes inn en bildefil med samme filnavn som datafilen. Bildefilen heter «.png» mens datafilen heter «.txt». I tillegg er det lagt inn nytt felt signaturnavn tilslutt i kontrollfiler (storfe og småfe felt 30, gris felt 48) og pussingfiler (felt 38).

Bilde 19: Ved avslutt vises et skjermbilde for navn og signatur.

Bemerk at Kontroll/Pussing kontroller kan ikke lenger redigeres dersom signaturfil finnes.

I utgangspunktet trenger en ikke å fylle ut feltet «Navn». Trykk ok for å akseptere underskrift. Kontrollen er avsluttet.

2.2 Gris, klassifiseringskontroll

Oversikt over kontrollrutine for Gris. Rutinen finnes kun under MODUS KONTROLL. Kontrollrutinene for storfe og småfe er like, derfor slås presentasjonen av dem sammen.

Kun gris kan kontrolleres når denne rutinen er valgt. Det kan kun kontrolleres slakt fra et slakteri, det vil si i forhold til hvilket slakteri som er valgt under punkt 7. Det legges inn kontroll i registreringsrutinen slik at det kun kan være en registrering per slakt.

2.2.1 For registreringer

Ved å starte denne applikasjonen så kommer en først til en oversikt over FILER som ligger lagret på MINNEKORTET. Hvis feltet er blankt, så er alle filene SENDT. Filene blir slettet etter at de er sendt.

Tabell 19: Felter som skal fylles ut før selve kontrollen

Nr. Variabel Anmerkinger Tabell  
1 Dato for kontroll Forslag dagens dato *  
2 Hvem har utført kontrollen Kontrollør 403  
3 Dyreslag   402 Utgår
4 Kontrolltype   405 Utgår
5 Tilgjengelige slakt Antall slakt *  
6 Land      
7 Slakteri   404  
8 Hvor foregår kontrollen?   404    

2.2.2 Individregistreringer (per slakt)

Tabell 20: Registreringer per slakt av gris

Nr. Variabel Tabell Krav
1 Lesing av strekkode nr. 1 på skrottlappen 407 Obligatorisk
2 Lesing av strekkode nr. 4 på skrottlappen 407 Obligatorisk
3 Lesing av strekkode nr. 3 på skrottlappen 407 Valgfritt

Strekkodene må kunne avleses i tilfeldig rekkefølge

*) Det legges inn sperre på generelt grunnlag slik at skanner på håndterminal kun kan brukes i scanningfeltene

For Instrumenttype skal feltet alltid fylles ut med verdi 4 for GP7 (Standard). Instrumentnummer hentes direkte fra strekkode 4, posisjon 17 til 20.

I skjermbildet som kommer opp etter skanning legges det ut:

Tabell 21: Beskrivelse av skjermbilde etter skanning

Nr. Hva Tabell Beskrivelse
1 Strekkode 1   Dokumentasjon av alle 26 tegn i strekkode 1
2 Strekkode 4   Dokumentasjon av alle 26 tegn i strekkode 4
3 Kategori 408 Slaktets kategori, nummer og navn
4 Klasse 409 Slakteriets klasse, klassens nummer og navn
5 Kjøttprosent   Slakteriets kjøttprosent, tall fra og med 48 til og med 68
6 Skrottnummer   Slaktets skrottnummer i strekkode 1
7 Slaktevekt   Slaktets vekt dokumentert i strekkode 1
8 Klassifisør nr. 406 Klassifisørens nummer og navn i strekkode 4
9 GP7 nr. 421 GP7 instrumentets nummer i strekkode 4

Klassifisørnummer blir automatisk hentet inn gjennom å skanne strekkode 4 på skrottlappen. Lexit lager et «view» på håndterminalen, ved klassifiseringskontroll, en oversikt over antall kontrollerte slakt per klassifisør under kontrollen, klassifisørnummer og antall slakt.

Tabell 22: Eksempel på et view med opptelling av antall slakt per klassifisør

Nr. Navn Antall slakt
8 Olaf Bjørkeli 43
11 Rune Nårstad 37

Tabell 23: Animalias registreringer under individkontrollen

Nr Variabel Tabell
4 Målt riktig halvdel 412
5 F1 målepunkt 413
6 F1 avstand rygg 414
7 F1 vinkel 415
8 F2 målepunkt 413
9 F2 avstand rygg 414
10 F2 vinkel 415
11 Truffet bein 416
12 Anmerkinger 411

1) Hvis svaret på punkt 4, målt feil halvdel er NEI, så skal det legges ut automatisk feil på punktene 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11.

2.2.3 Etterregistreringer (for alle slaktene)

Tabell 24: Etterregistreringer etter at kontrollør er ferdig med individregistreringene

Nr. Variabler Tabell Beskrivelse
1 Kalde eller varme slakt 419  
2 Dato for siste service Dato Ddmmyyyy.
3 Dato for neste service Dato Ddmmyyyy.
4 Ført loggbok 417  
5 Måleteknikk GP 417  
6 Hodekapping 417  
7 Kapping av forlabber 417  
8 Utført pussing 417  
9 Utført merking 417  
10 Slaktekvalitet 417  
11 Arbeidssituasjon klassifisører 417  
12 Status internkontroll 417  
13 GP, kniver 417  
14 GP, kontaktplate 417  
15 GP, spiralkabel 417  
16 GP, knivløsingsvertøy 417  
17 GP, silikonolje 417  
18 GP, måleguide 417  

Kan alle feltene ligge inne med Akseptabelt bra, valg 2. Feltene som ikke skal fylles ut skal fortsatt sendes med på datastreng til server.

2.2.4 Etterregistreringer kontrolltype per klassifisør

Denne menyen er ny.

Tabell 25: Eksempel på et view med opptelling av antall slakt per klassifisør

Nr. Navn Kontrolltype  
8 Olaf Bjørkeli 2 Ordinær kontroll
11 Rune Nårstad 3 Ekstra kontroll
12 Olav Magne Lystad 4 Retest
13 Pelle Politimann 7 Reklamasjon

2.2.5 Generering av ei PNG fil, billedfile som inneholder bilde av underskrift

Bruk av signatur krever minst versjon 2.0.7 og signatur må være slått på.

Bilde 20: Nytt oppsett på kontroll og pussing, vise signatur etter avslutt.

Det sendes inn en bildefil med samme filnavn som datafilen. Bildefilen heter «.png» mens datafilen heter «.txt». I tillegg er det lagt inn nytt felt signaturnavn tilslutt i kontrollfiler (storfe og småfe felt 30, gris felt 48) og pussingfiler (felt 38).

Bilde 21: Ved avslutt vises et skjermbilde for navn og signatur.

Bemerk at Kontroll/Pussing kontroller kan ikke lenger redigeres dersom signaturfil finnes.
I utgangspunktet trenger en ikke å fylle ut feltet «Navn». Trykk ok for å akseptere underskrift.

2.3 Reinsdyr, klassifiseringskontroll

Rutinen for reinsdyr inneholder både en manuell og ei automatisk rutine. Den automatiske rutinen er identisk med kontrollrutinen for storfe og småfe.

2.3.1 For registreringer

Tabell 26: Første skjermbilde

4. Kontroll rein
Filnavn: Filnavn på alle filer som kan redigeres/ sendes
     
  Antall filer: 1
     
Avslutt Rediger Ny

Oversiktsbilde over alle registrerte filer som ikke er sendt inn. I dette skjermbildet kan de fortsatt editeres. Et telleverk teller antall filer.

Nederst i skjermbildet er tre KNAPPER, AVSLUTT, REDIGER og NY

AVSLUTT: avslutter skjermbildet. Du går ut uten å gjøre noe som helst.

REDIGER: marker en av filene som ligger her og trykk på knappen REDIGER. Dersom det foreligger en SIGNATUR-file får du ikke lov til å redigere datafilen.

NY: Klar for å gjennomføre en ny kontroll.

Selve forregistreringene er vist i neste tabell og gjøres før en starter med slaktkontroll. Denne rutinen kan gjennomføres som for de andre dyreslagene.

Tabell 28: Felter som skal fylles ut før selve kontrollen

Nr. Variabel Anmerkinger Tabell
1 Dato for kontroll Forslag dagens dato *
2 Hvem har utført kontrollen   403
3 Kontrolltype   405
4 Tilgjengelige slakt Antall slakt *
5 Slakteri   404
6 Hvor foregår kontrollen?   404  

Dyreslag velges nå automatisk når du starter opp rutinen.

Nederst i skjermbilde er det 3 knapper: AVSLUTT, MANUELL og OK.

AVSLUTT innebærer at en avslutter rutinen før en har startet opp.

MANUELL innebærer valg av en rutine som IKKE innebærer lesing av standard STREKKODER, strekkoder som er på samme format som for de andre dyreslagene.

OK innebærer at en aktiverer en AUTOMATISK registreringsrutine, a la rutinen for storfe og småfe.

2.3.2 Individregistreringer (per slakt)

Håndterminalrutine med skrottlapp er ikke realistisk i øyeblikket for reinsdyr, da vi per dags dato ikke har en universell skrottlapp for reinsdyrslakt. Slakteriets data må inntil videre lages som en manuell rutine.

I forbindelse med forregistrering ligger det et valg om MANUELL eller AUTOMATISK rutine.

1. Manuell rutine
Følgende data registreres inn manuelt:

Tabell 29: Følgende informasjon må punches inn av kontrollør, slakteriets resultat

Nr. Variabel Format Tabell Krav
1 Skrottnummer Inntil 6 siffer    
2 Slaktkategori Rein eller Reinkalv 408 Fylles ut, kan bli flere valg
3 Slakteriets klasse 1 til 15, fra P- til E+   Fylles ut
4 Slakteriet fettgruppe 1 til 15, fra 1- til 5+   Fylles ut
5 Slaktevekt 4.1   Kan fylles ut

Må opprette dyreslaget REINSDYR i tabell DYRESLAG, tabell 402. Må opprette kategoriene for REINSDYRSLAKT i tabell 408. Slaktets klasse og fettgruppe legges inn manuelt i henhold til slakteriets informasjonssystem.

Det kan kun kontrolleres slakt fra et slakteri, det vil si i forhold til hvilket slakteri som er valgt under punkt 7. Det legges inn kontroll i registreringsrutinen slik at det kun kan være en registrering per slakt.

Tabell 30: Animalias registreringer under individkontrollen ved manuell rutine

Nr. Variabel Tabell
1 Animalia sin slaktkategori (varenummer) **) 408
2 Animalia sin klasse 409
3 Animalia sin fettgruppe 410
4 Animalia sin Klasse for frampart (ikke obligatorisk) 409
5 Klasse for midtstykke (ikke obligatorisk) 409
6 Klasse for bakpart (ikke obligatorisk) 409
7 Anmerkinger for slaktet (egen tabell for anmerkingskoder) 411
8 Ekstranummer for slakt (nummer inntastes av operatør) ****

*) Det legges inn sperre på generelt grunnlag slik at skanner på håndterminal kun kan brukes i scanningfeltene

*) for felt nummer 3 legges det inn test på at dyreslaget er riktig.

2.3.3 Etterregistreringer (for alle slaktene)

Tabell 31: Etterregistreringer etter at kontrollør er ferdig med individregistreringene

Nr. Variabler Tabell
1 Hvem har klassifisert (nummer 1) 406
2 Hvem har klassifisert (nummer 2) 406
3 Hvem er ansvarlig for klassifiseringen 406
4 Hvem er ansvarlig (nummer 2) 406
5 Kalde eller varme slakt 419
6 Utført pussing 417
7 Utført merking 417
8 Slaktekvalitet 417
9 Arbeidssituasjon 417
10 Status internkontroll 417

2) Automatisk rutine
Individkontrollen starter alltid med å registrere de to strekkodene på skrottlappen.

Tabell 32: Registreringer per slakt av reinsdyrslakt

Nr. Variabel Tabell
1 Lesing av strekkoder nr. 1 på skrottlappen 407
2 Lesing av strekkoder nr. 4 på skrottlappen 407

Strekkodene må kunne avleses i tilfeldig rekkefølge

*) Det legges inn sperre på generelt grunnlag slik at skanner på håndterminal kun kan brukes i scanningfeltene

I skjermbildet som kommer opp etter skanning legges det ut:

Tabell 33: Beskrivelse av skjermbilde etter skanning

Nr. Hva Beskrivelse
1 Strekkode 1 Dokumentasjon av alle 26 tegn i strekkode 1
2 Strekkode 4 Dokumentasjon av alle 26 tegn i strekkode 4
3 Kategori Slaktets kategori, nummer og navn
4 Klasse Slakteriets klasse, klassens nummer og navn
5 Fettgruppe Slakteriets fettgruppe, fettgruppens nummer og navn
6 Skrottnr. Slaktets skrottnummer
7 Slaktevekt Slaktets vekt dokumentert i strekkode 1
8 Klassifisør nr. Klassifisørens nummer og navn fra tabell 406

Klassifisørnummer blir automatisk hentet inn gjennom å skanne strekkode 4 på skrottlappen. Lexit lager et «view» på håndterminalen, ved klassifiseringskontroll, en oversikt over antall kontrollerte slakt per klassifisør under kontrollen, klassifisørnummer og antall slakt.

Tabell 34: Eksempel på et view med opptelling av antall slakt per klassifisør

Nr. Navn Antall slakt
8 Olaf Bjørkeli 43
11 Rune Nårstad 37

Tabell 35: Animalias registreringer under individkontrollen

Nr. Variabel Tabell
1 Animalia sin slaktkategori 408
2 Animalia sin klasse 409
3 Animalia sin fettgruppe 410
4 Animalia sin Klasse for frampart (ikke obligatorisk) 409
5 Klasse for midtstykke (ikke obligatorisk) 409
6 Klasse for bakpart (ikke obligatorisk) 409
7 Anmerkinger for slaktet (egen tabell for anmerkingskoder) 411
8 Ekstranummer for slakt (nummer inntastes av operatør) ****

*) Det legges inn sperre på generelt grunnlag slik at skanner på håndterminal kun kan brukes i scanningfeltene

*) for felt nummer 3 legges det inn test på at dyreslaget er riktig.

2.5.3 Etterregistreringer (for alle slaktene)

Tabell 38: Etterregistreringer etter at kontrollør er ferdig med individregistreringene

Nr. Variabler Tabell  
1 Hvem har klassifisert (nummer 1) 406 Skal fylles ut
2 Hvem har klassifisert (nummer 2) 406 Kan fylles ut
3 Hvem er ansvarlig for klassifiseringen 406 Kan fylles ut
4 Hvem er ansvarlig (nummer 2) 406 Kan fylles ut
5 Kalde eller varme slakt 419  
6 Utført pussing 417  
7 Utført merking 417  
8 Slaktekvalitet 417  
9 Arbeidssituasjon 417  
10 Status internkontroll 417  

Ingen av de fire første feltene skal utfylles. Feltene skal fortsatt overføres til Animalia for ikke å forstyrre dialogen mellom håndterminalprogram og Animalia applikasjonen.

2.4.4 Generering av ei PNG fil, billedfile som inneholder bilde av underskrift

Bruk av signatur krever minst versjon 2.0.7 og signatur må være slått på.

Figur 3: Nytt oppsett på kontroll og pussing, vise signatur etter avslutt.

Det sendes inn en bildefil med samme filnavn som datafilen. Bildefilen heter «.png» mens datafilen heter «.txt». I tillegg er det lagt inn nytt felt signaturnavn tilslutt i kontrollfiler (storfe og småfe felt 30, gris felt 48) og pussingfiler (felt 38).

Figur 4. Ved avslutt vises et skjermbilde for navn og signatur.

Bemerk at Kontroll/Pussing kontroller kan ikke lenger redigeres dersom signaturfil finnes.

I utgangspunktet trenger en ikke å fylle ut feltet «Navn». Trykk ok for å akseptere underskrift. Kontrollen er avsluttet.

2.5 Pussing av storfe

Kun storfe kan kontrolleres når denne rutinen er valgt. Det kan kun kontrolleres slakt fra et slakteri, det vil si i forhold til hvilket slakteri som er valgt under punkt 5. Det legges inn kontroll i registreringsrutinen slik at det kun kan være en registrering per slakt.

2.5.1 Forregistreringer (gjelder likt for alle registrerte slakt)

Tabell 39: Felter som skal fylles ut før selve kontrollen

Nr. Variabel Anmerkinger Tabell  
1 Dato for kontroll Forslag dagens dato *  
2 Hvem har utført kontrollen Kontrollør 403  
3 Dyreslag   402 Utgår
4 Kontrolltype   405 Opprettholdes
5 Tilgjengelige slakt Antall slakt *  
6 Land      
7 Slakteri   404  
8 Hvor foregår kontrollen?   404  

2.5.2 Individregistreringer (per slakt)

Individkontrollen starter alltid med å registrere de to strekkodene på skrottlappen.

Tabell 40: Registreringer per slakt

Nr. Variabel Tabell
1 Lesing av strekkoder nr. 1 på skrottlappen 407
2 Lesing av strekkoder nr. 4 på skrottlappen 407

Strekkodene må kunne avleses i tilfeldig rekkefølge

*) Det legges inn sperre på generelt grunnlag slik at skanner på håndterminal kun kan brukes i scanningfeltene

I skjermbildet som kommer opp etter skanning legges det ut:

Tabell 41: Beskrivelse av skjermbilde etter skanning

Nr. Hva Beskrivelse
1 Strekkode 1 Dokumentasjon av alle 26 tegn i strekkode 1
2 Strekkode 4 Dokumentasjon av alle 26 tegn i strekkode 4
3 Kategori Slaktets kategori, nummer og navn
4 Klasse Slakteriets klasse, klassens nummer og navn
5 Fettgruppe Slakteriets fettgruppe, fettgruppens nummer og navn
6 Skrottnummer Slaktets skrottnummer
7 Alder i dager Slaktets alder i dager dokumentert i strekkode 4
8 Rase Slaktets rase, rasenummer og navn fra ny tabell 425
9 Klassifisør nr. Klassifisørens nummer og navn fra tabell 406

Tabell 42: Storfe, registreringer per slakt under pussekontroll

Reg.nr Pos. Variabel Tabell Merknad
01 01 Avhuding/ flåing 417  
02 02 Avskjæring av hale 417  
03 03 Fett rundt halerot/endetarmsåpning 417  
04 04 Fjerning av ryggmarg 417  
05 05 Fett over flatbiff 417  
06 06 Fett i bekken 417  
07 07 Jurvev og testikkelfett/kjønnsorgan okse 417  
08 09 Fett i lyske 417  
09 10 Hel bukside 417  
10 11 Brystbeinets utside 417  
11 12 Fett/ blodåre langs rygg 417  
12 13 Nyretalg 417  
13 14 Mellomgulv 417  
14 16 Brystbeinets innside 417  
15 17 Halsårer med fett 417  
16 18 Blod og blodig vev i hals 417  
17 19 Halsmuskler 417  
18 20 Øvrige slaktskader 417  
19 21 Kløyving av slakt 417  
20 22 Deling av brystbeinet 417  
21 23 Stempler og etiketter 417  
22 24 Forekomst av hud og hår 417  
23 25 Fekale forurensninger på slaktet 417  

Reg.nr betyr nummer i rekken av hva som skal registreres. Pos. Betyr posisjon i datarecord inn til Kterm.

2.5.3 Generering av ei PNG fil, billedfile som inneholder bilde av underskrift

Bruk av signatur krever minst versjon 2.0.7 og signatur må være slått på.

Figur 5: Nytt oppsett på kontroll og pussing, vise signatur etter avslutt.

Det sendes inn en bildefil med samme filnavn som datafilen. Bildefilen heter «.png» mens datafilen heter «.txt». I tillegg er det lagt inn nytt felt signaturnavn tilslutt i kontrollfiler (storfe og småfe felt 30, gris felt 48) og pussingfiler (felt 38).

Send data til Kterm.

2.6 Pussing av Småfe

Kun småfe kan kontrolleres når denne rutinen er valgt. Det kan kun kontrolleres slakt fra et slakteri, det vil si i forhold til hvilket slakteri som er valgt under punkt 5. Det legges inn kontroll i registreringsrutinen slik at det kun kan være en registrering per slakt.

2.6.1 Forregistreringer (gjelder likt for alle registrerte slakt)

Tabell 43: Forregistreringer i forbindelse med pussekontroll småfe

Nr. Variabel Tabell  
1 Dato for kontroll *  
2 Hvem har utført kontrollen 403  
3 Dyreslag 402 Utgår
4 Kontrolltype 405 Ingen endring
5 Antall tilgjengelige slakt ****  
6 Slakteri 404  
7 Hvor foregår kontrollen? 404  

Tabell 44: Registreringer per slakt

Nr. Variabel Tabell
1 Lesing av strekkoder nr. 1 på skrottlappen 407
2 Lesing av strekkoder nr. 4 på skrottlappen 407

Strekkodene må kunne avleses i tilfeldig rekkefølge

*) Det legges inn sperre på generelt grunnlag slik at skanner på håndterminal kun kan brukes i scanningfeltene

I skjermbildet som kommer opp etter skanning legges det ut:

Tabell 45: Beskrivelse av skjermbilde etter skanning

Nr. Hva Beskrivelse
1 Strekkode 1 Dokumentasjon av alle 26 tegn i strekkode 1
2 Strekkode 4 Dokumentasjon av alle 26 tegn i strekkode 4
3 Kategori Slaktets kategori, nummer og navn
4 Klasse Slakteriets klasse, klassens nummer og navn
5 Fettgruppe Slakteriets fettgruppe, fettgruppens nummer og navn
6 Skrottnr Slaktets skrottnummer
7 Slaktevekt Slaktets vekt dokumentert i strekkode 1 (NY)
8 Klassifisør nr. Klassifisørens nummer og navn fra tabell 406 (NY)

2.6.2 Individregistreringer (per slakt)

Tabell 46: Individbasert pussekontroll av småfeslakt

Reg.nr Pos. Variabel Tabell Merknad
1 1 Flåing, uskadet underhudsfett 417  
2 2 Avtaking av hale 417  
3 3 Pussing av fett, rundt halerot 417  
4 4 Pussing av fett, flatbiff 417  
5 5 Fett i bekken 417  
6 6 Testikler og jurvev 417  
7 7 Avskjæring av føtter 417  
8 8 Fett i lyske 417  
9 9 Hele buksider 417  
10 10 Uttak av nyretalg 417  
11 11 Mellomgolv 417  
12 13 Ryggradens innside 417  
13 14 Brystbeinets innside 417  
14 15 Brystbenets utside 417  
15 16 Blod/ blodig vev 417  
16 17 Pussing av hals, hele halsmuskler 417  
17 18 Avskjæring av hodet 417  
18 19 Avkutting av føtter 417  
19 20 Øvrige slakteskader 417  
20 21 Deling av brystbein 417  
21 23 Stempler og etiketter 417  
22 24 Forekomst av hud og ull 417  
23 25 Fekale forurensninger på slaktet 417

Reg.nr betyr nummer i rekken av hva som skal registreres. Pos. Betyr posisjon i datarecord inn til Kterm.

2.6.3 Generering av ei PNG fil, billedfile som inneholder bilde av underskrift

Bruk av signatur krever minst versjon 2.0.7 og signatur må være slått på.

Figur 5: Nytt oppsett på kontroll og pussing, vise signatur etter avslutt.

Det sendes inn en bildefil med samme filnavn som datafilen. Bildefilen heter «.png» mens datafilen heter «.txt». I tillegg er det lagt inn nytt felt signaturnavn tilslutt i kontrollfiler (storfe og småfe felt 30, gris felt 48) og pussingfiler (felt 38).

Send data til Kterm.

2.7 Pussing av gris

Kun småfe kan kontrolleres når denne rutinen er valgt. Det kan kun kontrolleres slakt fra et slakteri, det vil si i forhold til hvilket slakteri som er valgt under punkt 5. Det legges inn kontroll i registreringsrutinen slik at det kun kan være en registrering per slakt.

2.7.1 Basisregistreringer (gjelder likt for alle registrerte slakt)

Tabell 47: Forregistreringer i forbindelse med pussekontroll gris

Nr. Variabel Tabell  
1 Dato for kontroll *  
2 Hvem har utført kontrollen 403  
3 Dyreslag 402 Utgår
4 Kontrolltype 405 Ingen endring
5 Antall tilgjengelige slakt ****  
6 Slakteri 404  
7 Hvor foregår kontrollen? 404  

2.7.2 Individregistreringer (per slakt)

Tabell 48: Registreringer per slakt

Nr. Variabel Tabell
1 Lesing av strekkoder nr. 1 på skrottlappen 407
2 Lesing av strekkoder nr. 4 på skrottlappen 407

Strekkodene må kunne avleses i tilfeldig rekkefølge

*) Det legges inn sperre på generelt grunnlag slik at skanner på håndterminal kun kan brukes i scanningfeltene

I skjermbildet som kommer opp etter skanning legges det ut:

Tabell 49: Beskrivelse av skjermbilde etter skanning

Nr. Hva Tabell Beskrivelse
1 Strekkode 1   Dokumentasjon av alle 26 tegn i strekkode 1
2 Strekkode 4   Dokumentasjon av alle 26 tegn i strekkode 4
3 Kategori 408 Slaktets kategori, nummer og navn
4 Klasse 409 Slakteriets klasse, klassens nummer og navn
5 Kjøttprosent   Slakteriets kjøttprosent, tall fra og med 48 til og med 68
6 Skrottnummer   Slaktets skrottnummer i strekkode 1
7 Slaktevekt   Slaktets vekt dokumentert i strekkode 1
8 Klassifisør nr. 406 Klassifisørens nummer og navn i strekkode 4
9 GP7 nr. 421 GP7 instrumentets nummer i strekkode 4

Tabell 50: Individbasert pussekontroll av griseslakt

Reg.nr Pos. Variabel Tabell Merknader
1 1 Avskjæring av hale 417  
2 2 Kløyving 417  
3 3 Ryggmarg 417  
4 4 Uttak av kjønnsorganer 417  
5 5 Fett i bekkenet 417  
6 6 Uttak av ister 417  
7 7 Kjertler ved indrefilet 417  
8 8 Mellomgulv 417  
9 9 Fett på brystbeinets innside 417  
10 10 Deling av brystbeinet 417  
11 11 Kjertler i halsen 417  
12 12 Stikksår i halsen 417  
13 13 Blod/ blodig vev i halsen 417  
14 14 Halsmuskler hele 417  
15 15 Øvrige slakteskader 417  
16 16 Hodeavtaking 417  
17 17 Avskjæring av forlabber 417  
18 18 Stempler og etiketter 417  
19 19 Skålding av slaktet / forekomst av bust 417  
20 22 Kløyvspon 417  
21 25 Fekale forurensninger på slaktet 417  

Utgår, betyr at feltene ikke skal vises ved registrering. Feltene vil allikevel inngå i overføringsprotokollen til Kterm.

2.9 Pussing av Reinsdyrslakt

Kun reinsdyrslakt kan kontrolleres når denne rutinen er valgt. Det kan kun kontrolleres slakt fra et slakteri, det vil si i forhold til hvilket slakteri som er valgt under punkt 5. Det legges inn kontroll i registreringsrutinen slik at det kun kan være en registrering per slakt.

2.9.1 Forregistreringer (gjelder likt for alle registrerte slakt)

Tabell 51: Forregistreringer i forbindelse med pussekontroll småfe

Nr. Variabel Tabell  
1 Dato for kontroll *  
2 Hvem har utført kontrollen 403  
3 Dyreslag 402 Utgår
4 Kontrolltype 405 Ingen endring
5 Antall tilgjengelige slakt ****  
6 Slakteri 404  
7 Hvor foregår kontrollen? 404  

2.9.2 Individregistreringer (per slakt)

Håndterminalrutine med skrottlapp er ikke realistisk i øyeblikket for reinsdyr, da vi per dags dato ikke har en universell skrottlapp for reinsdyrslakt. Slakteriets data må inntil videre lages som en manuell rutine.

I forbindelse med forregistrering må det ligge et valg om MANUELL eller AUTOMATISK rutine.

1. Manuell rutine
Følgende data registreres inn manuelt:

Tabell 52: Følgende informasjon må punches inn av kontrollør

Nr. Variabel Format Krav
1 Slaktkategori Rein eller Reinkalv Fylles ut, kan bli flere valg
2 Slakteriets klasse 1 til 15, fra P- til E+ Fylles ut
3 Slakteriets fettgruppe 1 til 15, fra 1- til 5+ Fylles ut
7 Slaktevekt 4.1 Kan fylles ut
8 Kroppslengde   Kan fylles ut

Må opprette dyreslaget REINSDYR i tabell DYRESLAG, tabell 402. Må opprette kategoriene for REINSDYRSLAKT i tabell 408. Slaktets klasse og fettgruppe legges inn manuelt i henhold til slakteriets informasjonssystem.

Det kan kun kontrolleres slakt fra et slakteri, det vil si i forhold til hvilket slakteri som er valgt under punkt 7. Det legges inn kontroll i registreringsrutinen slik at det kun kan være en registrering per slakt.

Ikke nødvendig med eget bilde av registrerte data.

2. Automatisk rutine
Individkontrollen starter alltid med å registrere de to strekkodene på skrottlappen.

Tabell 53: Registreringer per slakt av reinsdyrslakt

Nr. Variabel Tabell
1 Lesing av strekkoder nr. 1 på skrottlappen 407
2 Lesing av strekkoder nr. 4 på skrottlappen 407

Strekkodene må kunne avleses i tilfeldig rekkefølge

*) Det legges inn sperre på generelt grunnlag slik at skanner på håndterminal kun kan brukes i scanningfeltene

I skjermbildet som kommer opp etter skanning legges det ut:

Tabell 54: Beskrivelse av skjermbilde etter skanning

Nr. Hva Beskrivelse
1 Strekkode 1 Dokumentasjon av alle 26 tegn i strekkode 1
2 Strekkode 4 Dokumentasjon av alle 26 tegn i strekkode 4
3 Kategori Slaktets kategori, nummer og navn
4 Klasse Slakteriets klasse, klassens nummer og navn
5 Fettgruppe Slakteriets fettgruppe, fettgruppens nummer og navn
6 Skrottnr Slaktets skrottnummer
7 Slaktevekt Slaktets vekt dokumentert i strekkode 1
8 Klassifisør nr. Klassifisørens nummer og navn fra tabell 406

Tabell 55: Individbasert pussekontroll av reinsdyrslakt

Reg.nr Sekvens Beskrivelse Note Merknad
1 1 Flåing, uskadet underhudsfett 417  
2 2 Avskjæring av hale 417  
3 3 Jurvev og testikkelfett 417  
4 4 Kjønnsorgan 417  
5 5 Fett i lyske 417  
6 6 Bukside 417  
7 7 Brystbeinets utside 417  
8 8 Fett/blodåre langs rygg 417  
9 9 Nyretalg 417  
10 10 Mellomgulv 417  
11 11 Fett i brysthulen 417  
12 12 Blod og blodig vev i hals 417  
13 13 Halsmuskler 417  
14 14 Slakteskader 417  
15 15 Deling av brystbein 417  
16 16 Forurensning og hud 417  
17 17 Avskjæring av hodet 417  
18 18 Avkutting av føtter 417  
19 19 Stempler og etiketter 417  

Reg.nr betyr nummer i rekken av hva som skal registreres. Pos. Betyr posisjon i datarecord inn til Kterm.

2.9.3 Generering av ei PNG fil, billedfile som inneholder bilde av underskrift

Bruk av signatur krever minst versjon 2.0.7 og signatur må være slått på.

Figur 5: Nytt oppsett på kontroll og pussing, vise signatur etter avslutt.

Det sendes inn en bildefil med samme filnavn som datafilen. Bildefilen heter «.png» mens datafilen heter «.txt». I tillegg er det lagt inn nytt felt signaturnavn tilslutt i kontrollfiler (storfe og småfe felt 30, gris felt 48) og pussingfiler (felt 38). Send data til Kterm.

2.10 Kalibrering storfe

Det legges inn kontroll i registreringsrutinen slik at det kun kan være en registrering per slakt. Dette sjekkes i forhold til slaktnummer (se individregistrering, punkt 1).

2.7.1 Basisregistreringer (gjelder likt for alle registrerte slakt)

Tabell 56: Forregistreringer i forbindelse med kalibrering

Nr. Variabel Tabell
1 Dato for kontroll *
2 Hvem utfører kontrollen 403
3 Hvor foregår kontrollen? 404
4 Test nummer *

*) Alle felter må være utfylt/ Ingen default verdier innlagt

2.7.2 Individregistreringer (per slakt)

Tabell 51: Individregistreringer i forbindelse med kalibrering

Nr. Variabel Tabell
1 Inntasting av slaktnummer  
2 Slaktkategori 408
3 Klasse 409
4 Fettgruppe 410
5 Klasse for bakpart 409
6 Klasse for midtstykke 409
7 Klasse for frampart 409
8 Fettgruppe utside 410
9 Fettgruppe innside 410
10 Anmerkinger for slaktet (egen tabell for anmerkingskoder) 411

* Kun kategori storfe (160 Kalv – 169 Ku)
* Feltene Slaktkategori, klasse og fettgruppe må fylles ut
* Feltene 5 til 10 er valgfrie felt
* Sorter slaktene etter slaktnummer på oversikt
* Slaktnummer, sjekk på numerisk verdi og at nummeret ikke forekommer tidligere innen samme testnummer.

2.10 b Kalibrering/kurs, dyreslag storfe/småfe og rein med 7 linjer

Bygger om dagens rutine til å takle alle valg. Ny rutine: Det legges inn kontroll i registreringsrutinen slik at det kun kan være en registrering per slakt. Dette sjekkes i forhold til slaktnummer (se individregistrering, punkt 1).

2.7.1 Basisregistreringer (gjelder likt for alle registrerte slakt)

Tabell 50a: For registreringer i forbindelse med kalibrering

Nr. Variabel Tabell
1 Dato for kontroll *
2 Utført av: Hvem utfører kontrollen 403
3 Test nummer  
4 Hvor foregår kontrollen? 404

*) Alle felter må være utfylt/ Ingen default verdier innlagt

Generelle valg:

KLASSE:
1) Velge om registrering av 7 linjer, JA eller NEI
2) Hvis JA, alle 7 linjer skal fylles ut (trenger ikke spørsmål om dette)
3) Velge om registrering av 3 deler, JA eller NEI
4) Hvis JA, så skal alle 3 deler fylles ut (trenger ikke spørsmål om dette)

FETTGRUPPE:
1) Velge om registrering av 5 deler, JA eller NEI
2) Hvis JA, så skal alle 3 felter fylles ut av operatør (trenger ikke spørsmål om dette)
3) Velge om registrering av 3 deler, JA eller NEI
4) Hvis JA, så skal alle 3 felter fylles ut av operatør (trenger ikke spørsmål om dette)

Ved registrering av 7 linjer kan følgende skje:

KLASSE:
1) Automatisk utfylling av tredeling, JA eller NEI
2) Automatisk utfylling av klasse, JA eller NEI

FETTGRUPPE:
1) Automatisk utfylling av tredeling, JA eller NEI
2) Automatisk utfylling av fettgruppe, JA eller NEI

2.7.2 Individregistreringer (per slakt)

Tabell 51a: Individregistreringer i forbindelse med kalibrering

Nr. Variabel Tabell
1 Inntasting av slaktnummer  
2 Slaktkategori 408
3 Bak linje på låret, L1 409
4 Ytre linje på låret, L2 409
5 Indre linje på låret, L3 409
6 Linje over mørbrad, L4 409
7 Linje over rygg, R1 409
8 Linje over høyrygg, F1 409
9 Linje over bog, F2 409
10 Klasse for bakpart 409
11 Klasse for midtstykke 409
12 Klasse for frampart 409
13 Klasse 409
14 Fettgruppe lår 410
15 Fettgruppe mørbrad 410
16 Fettgruppe rygg 410
17 Fettgruppe frampart 410
18 Fettgruppe innvendig 410
19 Fettgruppe bakpart 410
20 Fettgruppe midtstykke 410
21 Fettgruppe frampart 410
19 Fettgruppe 410
10 Anmerkinger for slaktet (egen tabell for anmerkingskoder) 411

* Kun kategori storfe (160 Kalv – 169 Ku)
* Feltene Slaktkategori, klasse og fettgruppe må fylles ut
* Feltene 5 til 10 er valgfrie felt
* Sorter slaktene etter slaktnummer på oversikt
* Slaktnummer, sjekk på numerisk verdi og at nummeret ikke forekommer tidligere innen samme testnummer.

2.11 Kalibrering småfe

Det legges inn kontroll i registreringsrutinen slik at det kun kan være en registrering per slakt. Dette sjekkes i forhold til slaktnummer (se individregistrering, punkt 1).

2.8.1 Basisregistreringer (gjelder likt for alle registrerte slakt)

Tabell 52: Forregistreringer i forbindelse med kalibrering

Nr. Variabel Tabell
1 Dato for kontroll *
2 Hvem utfører kontrollen 403
3 Hvor foregår kontrollen? 404
4 Test nummer *

*) Alle felter må være utfylt
*) Ingen defaultverdier innlagt

2.8.2 Individregistreringer (per slakt)

Tabell 53: Individregistreringer i forbindelse med kalibrering

Nr. Variabel Tabell
1 Inntasting av slaktnummer  
2 Slaktkategori 408
3 Klasse 409
4 Fettgruppe 410
5 Klasse for bakpart 409
6 Klasse for midtstykke 409
7 Klasse for frampart 409
8 Fettgruppe utside 410
9 Fettgruppe innside 410
10 Anmerkinger for slaktet (egen tabell for anmerkingskoder) 411

* Kun kategori småfe (180 Ung sau – 186 Kje)
* Feltene Slaktkategori, klasse og fettgruppe må fylles ut
* Feltene 5 til 10 er valgfrie felt
* Sorter slaktene etter slaktnummer på oversikt

2.12 Kalibrering av gris

Denne rutinen er annerledes enn kalibreringsrutinene på de andre dyreslagene da en etter å ha lagt inn forregistreringene skal skanne slaktenes skrottlapp, slik vi gjør under ordinære kontroller. Dette tiltaket er mer INTERKONTROLL enn internkalibrering.

Det legges inn kontroll i registreringsrutinen slik at det kun kan være en registrering per slakt. Dette sjekkes i forhold til slaktnummer (se individregistrering, punkt 1).

2.12.1 Forregistreringer (gjelder likt for alle registrerte slakt)

Tabell 54: Forregistreringer i forbindelse med kalibrering

Nr. Variabler Tabell Merkader
1 Dato for kontroll *  
2 Hvem utfører kontrollen 406 Utføres av en PERSON
3 Dyreslag (Gris) 402 Dyreslag= GRIS
4 Type kontroll 405 Kontrolltype=12, INTERNKONTROLL
5 Tilgjengelige slakt    
6 Slakteri 404  
7 Hvor foregår kontrollen? 404  

* Alle felter må være utfylt
* Defaultverdier: Kan legge inn dyreslag GRIS som DEFAULT

2.12.2 Individregistreringer (per slakt)

To faser – første fase er innskanning av de to strekkodene på skrottlappen.

Tabell 55: Innskanning av de to strekkodene

Nr. Variabel Tabell
1 Lesing av strekkoder nr. 1 på skrottlappen 407
2 Lesing av strekkoder nr. 4 på skrottlappen 407

*) Det legges inn sperre på generelt grunnlag slik at skanner på håndterminal kun kan brukes i scanningfeltene

Tabell 56: Individregistreringer i forbindelse med internkontroll gris

Nr. Variabel Tabell
1 Målt riktig halvdel 412
2 F1 målepunkt 413
3 F1 avstand rygg 414
4 F1 vinkel 415
5 F2 målepunkt 413
6 F2 avstand rygg 414
7 F2 vinkel 415
8 Truffet bein 416
9 Anmerkinger 411

* Ingen default verdier, blank
* Alle felter må være utfylt, med unntak av anmerkinger.
* Sorter slaktene etter slaktnummer på oversikt
* Hvis svaret på punkt 2, målt feil halvdel er NEI, så skal det legges ut automatisk feil på punktene 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11.

2.3.3 Etterregistreringer (for alle slaktene)

Tabell 57: Etterregistreringer etter at kontrollør er ferdig med individregistreringene

Nr. Variabler Tabell Beskrivelse
1 Kalde eller varme slakt 419  
2 Dato for siste service Dato Ddmmyyyy.
3 Dato for neste service Dato Ddmmyyyy.
4 Ført loggbok 417  
5 Måleteknikk GP 417  
6 Hodekapping 417  
7 Kapping av forlabber 417  
8 Utført pussing 417  
9 Utført merking 417  
10 Slaktekvalitet 417  
11 Arbeidssituasjon klassifisører 417  
12 Status internkontroll 417  
13 GP, kniver 417  
14 GP, kontaktplate 417  
15 GP, spiralkabel 417  
16 GP, knivløsingsvertøy 417  
17 GP, silikonolje 417  
18 GP, måleguide 417  

Kan alle feltene ligge inne med Akseptabelt bra, valg 2. Feltene som ikke skal fylles ut skal fortsatt sendes med på datastreng til server.

2.3.4 Generering av ei PNG fil, billedfile som inneholder bilde av underskrift

Bruk av signatur krever minst versjon 2.0.7 og signatur må være slått på.

Figur 5: Nytt oppsett på kontroll og pussing, vise signatur etter avslutt.

Det sendes inn en bildefil med samme filnavn som datafilen. Bildefilen heter «.png» mens datafilen heter «.txt». I tillegg er det lagt inn nytt felt signaturnavn tilslutt i kontrollfiler (storfe og småfe felt 30, gris felt 48) og pussingfiler (felt 38).

Figur 6. Ved avslutt vises et skjermbilde for navn og signatur.

Bemerk at Kontroll/Pussing kontroller kan ikke lenger redigeres dersom signaturfil finnes.

I utgangspunktet trenger en ikke å fylle ut feltet «Navn». Trykk ok for å akseptere underskrift. Kontrollen er avsluttet.

2.13 Kalibrering reinsdyrslakt

Det legges inn kontroll i registreringsrutinen slik at det kun kan være en registrering per slakt. Dette sjekkes i forhold til slaktnummer (se individregistrering, punkt 1).

Prosedyre: Velg rutine «Kalibrering av reinsdyrslakt». Trykk i neste skjermbilde på knappen «Ny».

2.13.1 Basisregistreringer (gjelder likt for alle registrerte slakt)

Tabell 58: Forregistreringer i forbindelse med kalibrering av reinsdyrklassifisering

Nr. Variabel Tabell
1 Dato for kontroll *
2 Hvem utfører kontrollen 403
  Test nummer  
3 Hvor foregår kontrollen? 404
4   *

*) Alle felter må være utfylt
*) Ingen defaultverdier innlagt

2.13.2 Individregistreringer (per slakt)

Tabell 59: Individregistreringer per slakt

Nr. Variabel Tabell
1 Inntasting av slaktnummer  
2 Slaktkategori 408
3 Klasse 409
4 Fettgruppe 410
5 Klasse for bakpart 409
6 Klasse for midtstykke 409
7 Klasse for frampart 409
8 Fettgruppe utside 410
9 Fettgruppe innside 410
10 Anmerkinger for slaktet (egen tabell for anmerkingskoder) 411

* Kun kategori småfe (180 Ung sau – 186 Kje)
* Feltene Slaktkategori, klasse og fettgruppe må fylles ut
* Feltene 5 til 10 er valgfrie felt
* Sorter slaktene etter slaktnummer på oversikt

2.13 Registrering av pH

Rutinen er som følgende:

Tabell 60: Registreringsrutine for registrering av to pH mål

Nr. Variabel Tabell
1 Lesing av strekkoder nr. 1 på skrottlappen 407
2 Lesing av strekkoder nr. 4 på skrottlappen 407
3 Inntasting av pH, tre siffer, uten komma ***
4 Inntasting av pH, tre siffer, uten komma ***

3. Rekordbeskrivelser for filer til WEB

Generelle kommentarer:
1) Feltene er atskilt med semikolon (klar for excel)
2) Ikke ledende null foran noen av variablene

Dokumentasjon av navn på overføringsfiler, del 1 av navn, før underskore:

Tabell 61: Oversikt over alle filer som sendes fra Håndterminalen til Kterm systemet

Nr. Navn 1 Forklaring for navn
1 ksf Kontroll storfe
2 ksm Kontroll småfe
3 kg Kontroll gris
4 psf Pussing storfe
5 psm Pussing småfe
6 pg Pussing gris
7 Kasf Kalibrering storfe
8 Kasm Kalibrering småfe
9 Kagr Kalibrering gris
10 Ph pH registrering
11 Kre Kontroll reinsdyr
12 pre Pussing reinsdyr
13 kare Kalibrering reinsdyr

Tabell 62: Dokumentasjon av navn på overføringsfiler, del 1 av navn, før underskore:

Nr. Navn 2 Forkortelse Forklaring for navn
1 ddmmyyttmmXX dd. Dagens dato, 2 posisjoner (01 – 31)
2 mm. Måned, 2 posisjoner (01 - 12)
3 yy År, 2 posisjoner (00-99)
4 tt Time, 2 posisjoner (00-24) time i døgnet
5 mm. Minutt, 2 posisjoner (00 -59), minutt innen time
6 XX Nummer på kontrollør

3.1 Overføringsfile for Kontroll Storfe

Filenavn: ksf_ddmmyyttmmXX.txt =>XX er kontrollørnummer

Tabell 63: Overføringsfile fra kontrollrutine for storfe

Nr. Ny Når Hva Format
01 01 Før Type applikasjon (Verdi=01) 01
02 02 Før Dyreslag Registreres ikke
03 03 Før Hvem har utført kontrollen 01
04 04 Før Land 45
05 05 Før Slakteri 101
06 06 Før Kontrolldato Ddmmyyyy
07 07 Før Hvor foregår kontrollen?  
08 08 Etter Type kontroll 01
09 09 Før Antall tilgjengelige slakt 0001
  10 Før Konfigurasjons-id fra 425Konfigurasjoner.txt 01-20
10 11 Enkeltdyr Strekkode 1 26 tegn
11 12 Enkeltdyr Strekkode 4 26 tegn
12 13 Enkeltdyr ANIMALIA slaktkategori 160
13 14 Enkeltdyr ANIMALIA klasse 01
14 15 Enkeltdyr ANIMALIA fettgruppe  
15 16 Enkeltdyr Klasse for frampart 01 => 15
16 17 Enkeltdyr Klasse for midtstykke 01 => 15
17 18 Enkeltdyr Klasse for bakpart 01 => 15
  19 Enkeltdyr Linje 1 Baklinje 001 => 999
  20 Enkeltdyr Linje 2 Ytrelinje  
  21 Enkeltdyr Linje 3 Indrelinje  
  22 Enkeltdyr Linje 4 Mørbradlinje  
  23 Enkeltdyr Linje 5 Rygg  
  24 Enkeltdyr Linje 6 Høyrygglinje  
  25 Enkeltdyr Linje 7 Boglinje  
  26 Enkeltdyr Fettgruppe 1 Lår  
  27 Enkeltdyr Fettgruppe 2 Mørbrad  
  28 Enkeltdyr Fettgruppe 3 Rygg/ Side  
  29 Enkeltdyr Fettgruppe 4 Frampart  
  30 Enkeltdyr Fettgruppe 5 Innvendig  
18 31 Enkeltdyr Anmerkinger  
19 32 Enkeltdyr Ekstranummer for slakt 001 => 999
20 33 Etter Hvem har klassifisert Består, ikke i bruk
21 34 Etter Hvem har klassifisert Består, ikke i bruk
22 35 Etter Ansvarlig klassifisør Består, ikke i bruk
23 36 Etter Ansvarlig klassifisør Består, ikke i bruk
24 37 Etter Kalde eller varme slakt  
25 38 Etter Utført pussing  
26 39 Etter Utført merking  
27 40 Etter Slaktekvalitet  
28 41 Etter Arbeidssituasjon  
29 42 Etter Status internkontroll  
30 43 Signatur Signaturnavn Initialer/ Navn

*) For strekkoder som ikke er avlest, legges det ut tallet 0 i alle posisjoner.

3.3 Overføringsfile for Gris

Filenavn: (kg_ddmmyyttmmXX.txt =>XX er kontrollørnummer).

Tabell 65: Overføringtsfile fra kontrollrutine gris

Nr. Registreres Variabel Format
01 Før Type applikasjon  
02 Før Dyreslag 1
03 Før Hvem har utført kontrollen 1
04 Før Land 047
05 Før Slakteri, anlegg for slakting 111
06 Før Kontrolldato ddmmyyyy
07 Før Hvor foregår kontrollen? 111
08 Før Type kontroll 3
09 Før Antall tilgjengelige slakt 101
10 Enkeltdyr Strekkode 1  
11 Enkeltdyr Strekkode 4  
12 Enkeltdyr Strekkode 3  
13 Enkeltdyr Målt riktig halvdel  
14 Enkeltdyr F1 riktig målepunkt  
15 Enkeltdyr F1 avstand midtlinje  
16 Enkeltdyr F1 vinkel  
17 Enkeltdyr F2 målepunkt  
18 Enkeltdyr F2 avstand midtlinje  
19 Enkeltdyr F2 vinkel  
20 Enkeltdyr Truffet bein  
21 Enkeltdyr Anmerkinger  
22 Etter 1 Hvem har klassifisert  
23 Etter 1 Hvem har klassifisert 2  
24 Etter 1 Hvem er ansvarlig for klassifiseringen  
25 Etter 1 Hvem er ansvarlig 2  
26 Etter 1 Kalde eller varme slakt  
27 Etter 1 Instrumenttype  
28 Etter 1 Instrument nummer  
29 Etter 1 Dato for siste service Ddmmyyyy
30 Etter 1 Dato for neste service Ddmmyyyy
31 Etter 1 Ført loggbok  
32 Etter 1 Måleteknikk GP  
33 Etter 1 Hodekapping  
34 Etter 1 Kapping av forlabber  
35 Etter 1 Utført pussing  
36 Etter 1 Utført merking  
37 Etter 1 Slaktekvalitet  
38 Etter 1 Arbeidssituasjon klassifisører  
39 Etter 1 Status internkontroll  
40 Etter 2 GP, kniver  
41 Etter 2 GP, kontaktplate  
42 Etter 2 GP, spiralkabel  
43 Etter 2 GP, knivløsingsvertøy  
44 Etter 2 GP, silikonolje  
45 Etter 2 GP, måleguide  
46 Etter 2 Spekkikkert, miniatyrpærer 3V  
47 Etter 2 Spekkikkert, batteri, 2 stk 1.5V  
30 Signatur Signaturnavn Initialer, hva som helst

3.4 Overføringsfile for Kontroll Reinsdyr

Filenavn: kre_ddmmyyttmmXX.txt =>XX er kontrollørnummer

Tabell 66: Overføringsfile fra kontrollrutine for reinsdyr

Nr. Ny Når Hva Format
01 01 Før Type applikasjon (verdi 11)  
02 02 Før Dyreslag Registreres ikke
03 03 Før Hvem har utført kontrollen 01
04 04 Før Land 45
05 05 Før Slakteri 101
06 06 Før Kontrolldato Ddmmyyyy
07 07 Før Hvor foregår kontrollen?  
08 08 Etter Type kontroll 01
09 09 Før Antall tilgjengelige slakt 0001
  10 Før Konfigurasjons-id fra 425Konfigurasjoner.txt 01-20
10 11 Enkeltdyr Strekkode 1 26 tegn
11 12 Enkeltdyr Strekkode 4 26 tegn
12 13 Enkeltdyr ANIMALIA slaktkategori 160
13 14 Enkeltdyr ANIMALIA klasse 01
14 15 Enkeltdyr ANIMALIA fettgruppe  
15 16 Enkeltdyr Klasse for frampart 01 => 15
16 17 Enkeltdyr Klasse for midtstykke 01 => 15
17 18 Enkeltdyr Klasse for bakpart 01 => 15
  19 Enkeltdyr Linje 1 Baklinje 001 => 999
  20 Enkeltdyr Linje 2 Ytrelinje  
  21 Enkeltdyr Linje 3 Indrelinje  
  22 Enkeltdyr Linje 4 Mørbradlinje  
  23 Enkeltdyr Linje 5 Rygg  
  24 Enkeltdyr Linje 6 Høyrygglinje  
  25 Enkeltdyr Linje 7 Boglinje  
  26 Enkeltdyr Fettgruppe 1 Lår  
  27 Enkeltdyr Fettgruppe 2 Mørbrad  
  28 Enkeltdyr Fettgruppe 3 Rygg/ Side  
  29 Enkeltdyr Fettgruppe 4 Frampart  
  30 Enkeltdyr Fettgruppe 5 Innvendig  
18 31 Enkeltdyr Anmerkinger  
19 32 Enkeltdyr Ekstranummer for slakt 001 => 999
20 33 Etter Hvem har klassifisert 001 (I bruk)
21 34 Etter Hvem har klassifisert 001 (I bruk)
22 35 Etter Ansvarlig klassifisør 001 (I bruk)
23 36 Etter Ansvarlig klassifisør 001 (I bruk)
24 37 Etter Kalde eller varme slakt  
25 38 Etter Utført pussing  
26 39 Etter Utført merking  
27 40 Etter Slaktekvalitet  
28 41 Etter Arbeidssituasjon  
29 42 Etter Status internkontroll  
30 43 Signatur Signaturnavn Initialer/ Navn

*) For strekkoder som ikke er avlest, legges det ut tallet 0 i alle posisjoner.

3.5 Overføringsfile for pussing av storfe

Filenavn : psf_ddmmyyttmmXX.txt =>XX er kontrollørnummer

Tabell 67: Overføringsfile ved rutine «Pussing av storfe»

Nr. Registreres Variabel Format
01 Før Type applikasjon 01
02 Før Dyreslag 01
03 Før Hvem har utført kontrollen 01
04 Før Land 03
05 Før Slakteri 101
06 Før Dato for kontroll Ddmmyyyy
07 Før Hvor foregår kontrollen?  
08 Før Kontroll type  
09 Før Antall tilgjengelige slakt  
10 Enkeltdyr Strekkode 1  
11 Enkeltdyr Strekkode 4  
12 Enkeltdyr Avhuding/ flåing 1
13 Enkeltdyr Avskjæring av hale 2
14 Enkeltdyr Fett rundt halerot/endetarmsåpning 3
15 Enkeltdyr Fjerning av ryggmarg 4
16 Enkeltdyr Fett over flatbiff 5
17 Enkeltdyr Fett i bekken 6
18 Enkeltdyr Jurvev og testikkelfett 7
19 Enkeltdyr Kjønnsorganer hos okse 8
20 Enkeltdyr Fett i lyske/ Lyskefett 9
21 Enkeltdyr Hel bukside 10
22 Enkeltdyr Brystbeinets utside 11
23 Enkeltdyr Fett/ blodåre langs rygg 12
24 Enkeltdyr Nyretalg 13
25 Enkeltdyr Mellomgulv 14
26 Enkeltdyr Fett i brysthulen/ brystbeinets innside 15
27 Enkeltdyr Brystbeinets innside 16
28 Enkeltdyr Halsårer med fett 17
29 Enkeltdyr Blod og blodig vev i hals 18
30 Enkeltdyr Halsmuskler hele 19
31 Enkeltdyr Øvrige slaktskader 20
32 Enkeltdyr Kløyving av slakt 21
33 Enkeltdyr Deling av brystbeinet 22
34 Enkeltdyr Stempler og etiketter 23
35 Enkeltdyr Forekomst av hud og hår 24
36 Enkeltdyr Forurensninger på slaktet 25
37 Enkeltdyr Temperatur lavere enn 7 grader celsius 26
38 Signatur Signaturnavn (Initialer, hva som helst)

1. Strekkode skal avleses
2. Punkt 8, 15 og 26 er tatt ut av registreringsrutine.

3.6 Overføringsfile for pussing av småfe

Filenavn: psm_ddmmyyttmmXX.txt =>XX er kontrollørnummer

Tabell 68: Overføringsfile på basis av pussekontroll av småfe

Nr. Registreres Variabel Format
01 Oppstart Type applikasjon 01
02 Oppstart Dyreslag 01
03 Oppstart Hvem har utført kontrollen 01
04 Oppstart Land 03
05 Oppstart Slakteri 101
06 Oppstart Dato for kontroll Ddmmyyyy
07 Oppstart Hvor foregår kontrollen?  
08 Oppstart Kontroll type  
09 Oppstart Antall tilgjengelige slakt  
10 Enkeltdyr Strekkode 1  
11 Enkeltdyr Strekkode 4  
12 Enkeltdyr Flåing, uskadet underhudsfett  
13 Enkeltdyr Avtaking av hale  
14 Enkeltdyr Pussing av fett, rundt halerot  
15 Enkeltdyr Pussing av fett, flatbiff  
16 Enkeltdyr Fett i bekken  
17 Enkeltdyr Testikler og jurvev  
18 Enkeltdyr Uttak av Kjønnsorganer  
19 Enkeltdyr Fett i lyske  
20 Enkeltdyr Hele buksider  
21 Enkeltdyr Uttak av nyretalg  
22 Enkeltdyr Mellomgolv  
23 Enkeltdyr Brysthulens innside  
24 Enkeltdyr Ryggradens innside  
25 Enkeltdyr Brystbeinets innside  
26 Enkeltdyr Brystbenets utside  
27 Enkeltdyr Blod/ blodig vev  
28 Enkeltdyr Pussing av hals, hele halsmuskler  
29 Enkeltdyr Avskjæring av hodet  
30 Enkeltdyr Avkutting av føtter  
31 Enkeltdyr Øvrige slakteskader  
32 Enkeltdyr Deling av brystbein  
33 Enkeltdyr Ryggmarg fra slakt over 1 år  
34 Enkeltdyr Stempler og etiketter  
35 Enkeltdyr Forekomst av hud og ull  
36 Enkeltdyr Forurensninger på slaktet  
37 Enkeltdyr Temperatur lavere enn 7 rader celsius  
38 Signatur Signaturnavn (Initialer, hva som helst)  

Feltene adskilles med semikolon.

3.7 Overføringsfile for pussing av gris

Filenavn: pg_ddmmyyttmmXX.txt =>XX er kontrollørnummer

Tabell 69: Overføringsfile på basis av pussekontroll av gris

Nr. Registreres Variabel Format
01 Oppstart Type applikasjon 01
02 Oppstart Dyreslag 01
03 Oppstart Hvem har utført kontrollen 01
04 Oppstart Land 047
05 Oppstart Slakteri 101
06 Oppstart Dato for kontroll ddmmyyyy
07 Oppstart Hvor foregår kontrollen?  
08 Oppstart Kontrolltype  
09 Oppstart Antall tilgjengelige slakt  
10 Enkeltdyr Strekkode 1  
11 Enkeltdyr Strekkode 4  
12 Enkeltdyr Avskjæring av hale  
13 Enkeltdyr Kløyving  
14 Enkeltdyr Ryggmarg  
15 Enkeltdyr Uttak av kjønnsorganer  
16 Enkeltdyr Fett i bekkenet  
17 Enkeltdyr Uttak av ister  
18 Enkeltdyr Kjertler ved indrefilet  
19 Enkeltdyr Mellomgulv  
20 Enkeltdyr Fett i brysthulen  
21 Enkeltdyr Deling av brystbeinet  
22 Enkeltdyr Kjertler i halsen  
23 Enkeltdyr Stikksår i halsen  
24 Enkeltdyr Blod/ blodig vev i halsen  
25 Enkeltdyr Halsmuskler hele  
26 Enkeltdyr Øvrige slakteskader  
27 Enkeltdyr Hodeavtaking  
28 Enkeltdyr Avskjæring av forlabber  
29 Enkeltdyr Stempler og etiketter  
30 Enkeltdyr Skålding av slaktet / forekomst av bust  
31 Enkeltdyr Flåing av slaktet (dersom flåing)  
32 Enkeltdyr Jurvev hos Purker  
33 Enkeltdyr Kløyvspon  
34 Enkeltdyr Klauver  
35 Enkeltdyr Avblødning  
36 Enkeltdyr Forurensninger på slaktet  
37 Enkeltdyr Slaktets kjernetemperatur, temperatur lavere enn 7 oC  
38 Signatur Signaturnavn Initialer, hva som helst

Feltene adskilles med semikolon.

3.8 Overføringsfile for pussing av reinsdyrslakt

Filenavn: pre_ddmmyyttmmXX.txt =>XX er kontrollørnummer

Tabell 70: Overføringsfile for data til Kterm ved pussekontroll av reinsdyrslakt

Nr. Registreres Variabel Format
01 Oppstart Type applikasjon 01
02 Oppstart Dyreslag 01
03 Oppstart Hvem har utført kontrollen 01
04 Oppstart Land 03
05 Oppstart Slakteri 101
06 Oppstart Dato for kontroll Ddmmyyyy
07 Oppstart Hvor foregår kontrollen?  
08 Oppstart Kontroll type  
09 Oppstart Antall tilgjengelige slakt  
10 Enkeltdyr Strekkode 1  
11 Enkeltdyr Strekkode 4  
12 Enkeltdyr Flåing, uskadet underhudsfett  
13 Enkeltdyr Avskjæring av hale  
14 Enkeltdyr Jurvev og testikkelfett  
15 Enkeltdyr Kjønnsorgan  
16 Enkeltdyr Fett i lyske  
17 Enkeltdyr Bukside  
18 Enkeltdyr Brystbeinets utside  
19 Enkeltdyr Fett/blodåre langs rygg  
20 Enkeltdyr Nyretalg  
21 Enkeltdyr Mellomgulv  
22 Enkeltdyr Fett i brysthulen  
23 Enkeltdyr Blod og blodig vev i hals  
24 Enkeltdyr Halsmuskler  
25 Enkeltdyr Slakteskader  
26 Enkeltdyr Deling av brystbein  
27 Enkeltdyr Forurensning og hud  
28 Enkeltdyr Avskjæring av hodet  
29 Enkeltdyr Avkutting av føtter  
30 Enkeltdyr Stempler og etiketter  
31 Signatur Signaturnavn Initialer, hva som helst

Feltene adskilles med semikolon.

3.9 Overføringsfile for Kalibrering Storfe

Filenavn: kasf_ddmmyyttmmXX.txt =>XX er deltagernummer

Tabell 71: Overføringsfile ved rutine «Kalibrering av Storfe»

Nr. Registreres Variabel Format
01 Før Type applikasjon 7
02 Før Dato for kontroll Ddmmyyyy
03 Før Hvem utfører kontrollen  
04 Før Hvor foregår kontrollen?  
05 Før Test nummer  
06 Enkeltdyr Slaktnummer  
07 Enkeltdyr Slaktkategori  
08 Enkeltdyr Klasse  
09 Enkeltdyr Fettgruppe  
10 Enkeltdyr Klasse for BAKPART  
11 Enkeltdyr Klasse for MIDTSTYKKE  
12 Enkeltdyr Klasse for FRAMPART  
13 Enkeltdyr Fettgruppe utside  
14 Enkeltdyr Fettgruppe innside  
15 Enkeltdyr Anmerkinger for slaktet  

3.10 Overføringsfile for Kalibrering Småfe

Filenavn: kasm_ddmmyyttmmXX.txt =>XX er deltagernummer

Tabell 72: Overføringsfile ved rutine «Kalibrering av Småfe»

Nr. Registreres Variabel Format
01 Før Type applikasjon 8
02 Før Dato for kontroll Ddmmyyyy
03 Før Hvem utfører kontrollen  
04 Før Hvor foregår kontrollen?  
05 Før Test nummer  
06 Enkeltdyr Slaktnummer  
07 Enkeltdyr Slaktkategori  
08 Enkeltdyr Klasse  
09 Enkeltdyr Fettgruppe  
10 Enkeltdyr Klasse for BAKPART  
11 Enkeltdyr Klasse for MIDTSTYKKE  
12 Enkeltdyr Klasse for FRAMPART  
13 Enkeltdyr Fettgruppe utside  
14 Enkeltdyr Fettgruppe innside  
15 Enkeltdyr Anmerkinger for slaktet  

Håndterminal, versjon: 1.1.1 den 02.mai.2007:
* Sjekk på om slaktnummer er ok skjer nå etter skanning, tasting eller mistet fokus i tillegg til ved lagring på kalibrering.
* Viser nå verdien istedenfor kode i feltene klasse og fettgruppe på oversikt på kalibrering av storfe/småfe.

3.11 Overføringsfile for Kalibrering Gris

Filenavn: kagr_ddmmyyttmmXX.txt =>XX er deltagernummer

Tabell 73: Overføringtsfile fra internkontrollrutine for gris, klassifisering

Nr. Registreres Variabel Format
01 Før Type applikasjon  
02 Før Dyreslag 1
03 Før Hvem har utført kontrollen 1
04 Før Land 047
05 Før Slakteri, anlegg for slakting 111
06 Før Kontrolldato ddmmyyyy
07 Før Hvor foregår kontrollen? 111
08 Før Type kontroll 3
09 Før Antall tilgjengelige slakt 101
10 Enkeltdyr Strekkode 1  
11 Enkeltdyr Strekkode 4  
12 Enkeltdyr Strekkode 3  
13 Enkeltdyr Målt riktig halvdel  
14 Enkeltdyr F1 riktig målepunkt  
15 Enkeltdyr F1 avstand midtlinje  
16 Enkeltdyr F1 vinkel  
17 Enkeltdyr F2 målepunkt  
18 Enkeltdyr F2 avstand midtlinje  
19 Enkeltdyr F2 vinkel  
20 Enkeltdyr Truffet bein  
21 Enkeltdyr Anmerkinger  
22 Etter 1 Hvem har klassifisert  
23 Etter 1 Hvem har klassifisert 2  
24 Etter 1 Hvem er ansvarlig for klassifiseringen  
25 Etter 1 Hvem er ansvarlig 2  
26 Etter 1 Kalde eller varme slakt  
27 Etter 1 Instrumenttype  
28 Etter 1 Instrument nummer  
29 Etter 1 Dato for siste service Ddmmyyyy
30 Etter 1 Dato for neste service Ddmmyyyy
31 Etter 1 Ført loggbok  
32 Etter 1 Måleteknikk GP  
33 Etter 1 Hodekapping  
34 Etter 1 Kapping av forlabber  
35 Etter 1 Utført pussing  
36 Etter 1 Utført merking  
37 Etter 1 Slaktekvalitet  
38 Etter 1 Arbeidssituasjon klassifisører  
39 Etter 1 Status internkontroll  
40 Etter 2 GP, kniver  
41 Etter 2 GP, kontaktplate  
42 Etter 2 GP, spiralkabel  
43 Etter 2 GP, knivløsingsvertøy  
44 Etter 2 GP, silikonolje  

3.12 Overføringsfile for pH registreringer

Filenavn: (pH_ddmmyyttmm.txt)

Tabell 74:

Nr. Registreres Variabel Format
01 Før Type applikasjon 10
02 Enkeltdyr Strekkode 1  
03 Enkeltdyr Strekkode 4  
04 Enkeltdyr pH 1 3 siffer
05 Enkeltdyr pH 2 3 siffer

Beskrivelse fra programmerer:
Når terminal har lastet ned og installert ny versjon, gå på kommunikasjon-hent data.
Da har man fått et nytt valg på kontroll, 10. registrering av pH. Siden man ikke skal angi kontrollør her, kan det oppstå at filnavnet ikke blir unikt. Men da skal de lage en ny registrering på akkurat samme tidspunkt!

Strekkode1: Må være en gyldig strekkoder nr. 1 på skrottlappen
Strekkode4: Må være en gyldig strekkoder nr. 4 på skrottlappen
PH-verdi: Må være 3 lang og et heltall.

For å lagre kan man enten trykke «enter» når markør står i "ph-verdi"-feltet eller trykke lagreknapp! En registrering kan slettes ved å markere en rad i lista og trykke bksp (/)knappen. Det samme kan man også gjøre på en fil.

Et skannefelt for begge strekkoder. Vil hoppe til phverdi-feltet når begge koder er funnet. Sjekk på om skannet fra før, lik som i kontrollene. Dvs at det er kun sjekk på strekkode1.

3.13 Overføringsfile for Kalibrering Reinsdyrslakt

Filenavn: kasm_ddmmyyttmmXX.txt =>XX er deltagernummer

Tabell 75: Overføringsfile ved rutine «Kalibrering av Reinsdyr»

Nr. Registreres Variabel Format
01 Før Type applikasjon 8
02 Før Dato for kontroll Ddmmyyyy
03 Før Hvem utfører kontrollen  
04 Før Hvor foregår kontrollen?  
05 Før Test nummer  
06 Enkeltdyr Slaktnummer  
07 Enkeltdyr Slaktkategori  
08 Enkeltdyr Klasse  
09 Enkeltdyr Fettgruppe  
10 Enkeltdyr Klasse for BAKPART  
11 Enkeltdyr Klasse for MIDTSTYKKE  
12 Enkeltdyr Klasse for FRAMPART  
13 Enkeltdyr Fettgruppe utside  
14 Enkeltdyr Fettgruppe innside  
15 Enkeltdyr Anmerkinger for slaktet  

4. Oversettelses tabeller
Alle tabeller legges ut på vår Webside til bruk for Strekkodesystemer og vår Webløsning.

Tabell 76: Datatabeller som forefinnes i KTERM

Nr. Tabell Navn
401 Type applikasjon 401Applikasjon.txt
402 Dyreslag 402Dyreslag.txt
403 Inspektør 403Inspektor.txt
404 Slakterier 404Slakteri.txt
405 Kontrolltype 405Kontrolltype.txt
406 Godkjente klassifisører 406Klassifisor.txt
407 Strekkoder på skrottlappene 407Strekkode.txt
408 Slaktkategorier 408Kategori.txt
409 Slaktklasser 409Klasser.txt
410 Fettgrupper 410Fettgruppe.txt
411 Anmerkinger 411Anmerkninger.txt
412 Målt riktig halvdel 412halvdel.txt
413 Riktig målepunkt 413punkt.txt
414 Avstand midtlinje 414Avstand.txt
415 Vinkel 415Vinkel.txt
416 Truffet bein 416Bein.txt
417 Pussing 417Pussing.txt
418 Måleinstrument 418Instrument.txt
419 Temperatur 419temperatur.txt
420 Kategori poeng 420kategoripoeng.txt
421 GP instrumenter 421GP_instrumenter.txt
422 GP reservedelslager 422 GP_reservedelslager.txt
423 Systembrukere 423 Systembrukere.txt
424 Land 424 Land.txt
425 Konfigurasjoner 425Konfigurasjoner.txt