050P Etterutdanningskurs

I.D.: 050P_Etterutdanning
Versjon: 6
Utarbeidet av: Morten Røe, 9. februar 2015
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 9. februar 2015

 

1.Hensikt: Beskrive etterutdanningskurs innen klassifiseringsfaget. Sette opp krav til kursvirksomhet og krav til kursdeltagelse for godkjente klassifisører.

Kalibrere og oppdatere de godkjente klassifisørens kunnskaper innen fagområdet. Hensikten med etterutdanningskursene er å kalibrere alle godkjente klassifisører opp mot ANIMALIA sine normer og å oppdatere klassifisørene angående endringer i klassifiseringsregelverket.

Etterutdanningskurs for klassifiseringsansvarlige har som formål å oppdatere deltagerne om klassifiseringsregelverket og om internkontroll.

2. Omfang: Gjelder alle godkjente klassifisører som har sertifikat for angjeldende dyreslag. Etterutdanningskurs for klassifiseringsansvarlige gjelder alle som er klassifiseringsansvarlige ved et slakterianlegg i Klassifiseringsordningen.

3. Ansvar og myndighet: ANIMALIA har ansvar for å utarbeide kursinformasjon og ansvar for å organisere og gjennomføre kursene.

Alle slakterier som er med i klassifiseringsordningen kan pålegges å stille lokaler til disposisjon for klassifiseringskurs. Slakterier hvor kursene arrangeres plikter å legge forholdende til rette slik at kurset kan gjennomføres på en forsvarlig måte, dvs. kunne skaffe slakt, plass for praksis- og lokaliteter for teoriundervisning. Den klassifiseringsansvarlige ved hvert anlegg har ansvaret for å melde på deltagerne til de obligatoriske kursene. Alle klassifisører med sertifikat for angjeldende dyreslag har selv ansvar for å sjekke om en er påmeldt på obligatoriske kurs og har selv ansvar for å gjennomføre kurset.

4a. Gjennomføring: Kursvirksomhet: Deles inn i to semestre, vår- og høstsemester.

I februar/mars/april arrangeres det kurs for storfeklassifisører. I august arrangeres det kurs for småfeklassifisører. For gris vil det kun bli arrangert ett kurs maksimum hvert tredje år.

4b. Lokalisering av kurs: Kursene avholdes hvor det lar seg gjøre å gjennomføre de aktuelle kursene. ANIMALIA vil prioritere kurskvalitet framfor regional lokalisering. Kursvarighet vil være fra 1til 2 dager.

4c. Deltagelse: Godkjente klassifisører forplikter seg til å delta på minst ett kurs per år innen hvert fagområde som de er godkjent for. Gyldig fravær er egen permisjon, sykdom eller sykdom/død i egen familie. Arbeidsmessige årsaker ved eget slakteri er ikke gyldig grunn. Gyldig fravær skal attesteres av slakteriet. Klassifisøren har muligheter for å melde seg på et av de parallelle kursene hvis han/hun ikke kan møte på det kurset som en var oppmeldt på.

4d. Kursprogram: Kursprogrammet legges ut på ANIMALIAS hjemmeside på internett. Epost med link til kursprogrammet skal sendes ut til alle godkjente klassifisører og aspiranter. Maksimalt antall deltagere per kurs vil være spesifisert i programmet. Den som først melder seg på har fortrinnsrett på de enkelte kursene.

4e. Kurspåmelding: Påmeldingsfristen for kurs er spesifisert i kursprogrammet for angjeldende kurs. Prosedyre for påmelding vil også være beskrevet i kursprogrammet.

4f. Godkjent kurs: Alle som har godkjent deltagelse på kurset og har gjennomført alle tester vil få godkjent kursdeltagelsen.

4g. Kursbevis: ANIMALIA sine klassifiseringskonsulenter har myndighet til å godkjenne gjennomførte kurs. Det skal deles ut kursbevis for gjennomført kurs.

4h. Godkjent kurs med anmerking: Deltagere som ikke har et resultat bedre enn minimumskravene til godkjent internkontroll, vil få godkjent kurset med anmerkning.

4i. Akseptabel klassifisering: Inntil 20 % avvik på slaktkategori. Bruttoavviksprosent for klasse og fettgruppe kan vise inntil 65 % avvik. Nettoavviks % for klasse og fettgruppe kan vise inntil 35 % avvik. Alle deltagerne må klare minimumsresultatet for akseptabel klassifisering og derigjennom godkjenning av kursresultat uten anmerkning.

4j. Internkalibrering: De deltagerne som ikke klarer disse kravene, må gå igjennom en internkontroll på hjemmebane, med godkjent resultat før de kan begynne å klassifisere igjen.

4k. Konsekvenser ved ikke å delta på kurs: Ved fravær uten grunn vil den godkjente klassifisøren måtte gå opp til ny praktisk eksamen på det/de slaktkategorier som kurset omhandler. Eksamen avholdes ordinært i november hvert år.

4l. Kursavgift: Det kan pålegges kursavgift for å dekke utgifter som ANIMALIA har i forbindelse med kursene. Innbetalt kursavgift refunderes ikke. Kursavgiften dekker mat under kurset, kostnader for arrangerende anlegg, hold av kursterminaler og dertil hørende programvare og for øvrig avvikling av kurs.

5. Registreringer: ANIMALIA sin kursholder fører lister over hvem som har møtt opp på hvert enkelt kurs.

6. Informasjon: Klassifisørene vil motta en bekreftelse fra ANIMALIA på hvilket kurs og hvilken kursdato de er påmeldt. ANIMALIA plikter å informere den godkjente klassifisøren og klassifiseringsansvarlig ved hvert anlegg hvis den godkjente klassifisøren ikke har oppnådd tilfredsstillende resultat under det aktuelle kurset. ANIMALIA plikter å informere den godkjente klassifisøren via brev hvis vedkommende må gå opp til ny eksamen som følge av manglende oppmøte på de obligatoriske kursene.