062S Aspirantopplæring, oppstartskurs

ID: 062S_Aspirantopplæring oppstartskurs
Versjon: 10
Ansvarlig: Animalia
Utarbeidet av: Morten Røe, 19.oktober 2011
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 19.10.2007

1. Hensikt: Beskrivelse av oppstartingskurs for klassifiseringsaspiranter. 2. Omfang: Gjelder alle godkjente klassifiseringsaspiranter.

3. Ansvar og myndighet: Alle som skal gå opp til eksamen må ha deltatt på oppstartingskurset, dvs. alle kursdagene er obligatoriske uavhengig av hvilken modul kandidaten tar. ANIMALIA har ansvar for programmet under oppstartingskurset og myndighet til å godkjenne et gjennomført kurs.

4. Gjennomføring:
1) Oppstartskurset arrangeres over inntil 5 dager, hvert år i november. Alle oppsatte kursdager er obligatoriske for aspirantene. Storfe, Småfe og Gris vil ha hver sin temadag.

Oppstartskurset legges opp etter følgende mal:

Nr. Tema Innehold
1 Klassifiseringshåndboka Gjennomgang av de fleste spesifikasjonene i håndboka
2 Husdyrbruk 1 dag, grunnleggende innføring i husdyrbruk/ slakteproduksjon
3 Praktisk klassifisering 3 dager, en dag for hvert av de tre dyreslagene
4 Hvorfor klassifiserer vi? Teori, grunnleggende innføring
5 Klassifiseringssystemene Teori, grunnleggende innføring
6 Statistikk 3 dager, innføring i statistikk for de ulike dyreslagene

 

2) Vårkurs arrangeres over inntil 4 dager, hvert år i mars. Alle oppsatte kursdager er obligatoriske for aspirantene.

Nr. Tema Innehold
1 Skjæring av slakt Innføring i skjæring, skjæremønstere og kalkulering
2 Praktisk klassifisering Repetisjonsøvelser ang. klassifisering av de ulike dyreslagene
3 Dyrevelferd Dyrevelferd i slakterier og under transport til slakteri
4 Hygiene Hygiene i kjøttindustrien
5 Kjøtteknologi Kjøttets egenskaper, fra muskel til mat
6 Organisering av klassifiseringen Teori, grunnleggende innføring
7 Internkontroll Praktiske øvelser

 

Dokumentreferanse
220Klassifisering060P