064S Aspirantopplæring, brevkurs

ID: 220Klassifisering064S
Versjon: 5
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 15. mars 2011

1. Hensikt: Beskrivelse av brevkurs for aspiranter.

2. Omfang: Gjelder alle aspiranter. 4 brev skal besvares.

3. Ansvar og myndighet: ANIMALIA gjennomfører brevkurset. Kurslærer godkjenner besvarelsen, gjerne med en karakter.

4. Gjennomførelse: Brevene har et tema. Brevkurset er lagt opp uavhengig av hvilket sertifikat aspiranten ønsker å oppnå.

Brev nr. Sendes ut Svarfrist Tema
Brev 1 1. Desember 1. Februar Primærproduksjon
Brev 2 1. Februar 1. April Klassifisering
Brev 3 1. April 1. Juni Slakting, Skjæring
Brev 4 1. August 15. september Semesteroppgave

Svarfristen er siste frist. Hvis deltageren av spesielle årsaker ikke rekker svarfristen, må vedkommende melde fra om dette. Det kan gis ekstratid. ANIMALIA bekrefter mottak av din besvarelse.

Alle brev må besvares og godkjennes før kandidaten kan gå opp til teorieksamen.

5. Evaluering: Besvarelsene vurderes ut fra to kriterier, bestått/ ikke bestått. Det kan også gis en karakter. Skala for karakter-setting går fra 0 (dårligst) til 6 (best).

6. Krav: Alle brev skal besvares. Godkjent nivå er karakter 3 eller bedre på det enkelte brevet. Skala er 0 (dårligst) til 6 (best).

Hvis aspiranten ikke oppnår karakter 3, gis han/hun et tilleggsspørsmål. Godkjent nivå er karakter 3 eller bedre.

7. Klagefrist: Klage på evalueringen skal skje innen 21 dager. Den skal være skriftlig. Frist for svar er 14 dager.

8. Informasjon: Informasjon om bestått brevkurs gis til klassifiseringsaspiranten med kopi til klassifiseringsansvarlig.

Informasjon om ikke gjennomført brevkurs skal sendes til klassifiseringsaspirant med kopi til klassifiseringsansvarlig.

 

Dokumentreferanse
220Klassifisering060P