065S Eksamen i klassifisering

ID: 065S_Eksamen
Versjon: 23
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 13. april 2016

1. Hensikt: Hensikten med eksamen er å kvalitetssikre at eksaminandene har nådd alle læremål i forbindelse med klassifiseringsutdannelsen. Beskrive prosedyrer for gjennomføring av eksamen og for godkjennelse av eksamensbesvarelser.

2. Omfang: Følgende personer kalles inn for å avlegge eksamen:

Tabell 1: Hvem må avlegge eksamen

Nr. Hvem:
1 Alle aspiranter som har gjennomført opplæringsprogrammet for klassifiseringsaspiranter. Alle som skal gå opp til eksamen må ha gjennomgått oppstartskurset, gjennomført praksisperioden i henhold til praksisplan og godkjent og gjennomført brevkurs.
2 Godkjente klassifisører som har fått inndratt sitt klassifiseringssertifikat for et eller flere dyreslag.
3 Godkjente klassifisører som ikke har deltatt på obligatorisk kurs.

Spesifikasjonen beskriver retningslinjene for vurdering av teori- og praksisbesvarelser ved klassifiseringseksamen.

3. Ansvar og myndighet: Slakteriet har ansvar for at aspiranten har gjennomført aktivitetene på oppsatt praksisplan før vedkommende møter til eksamen.

ANIMALIA har ansvaret for gjennomføringen av eksamenen og har myndighet til å godkjenne nye klassifisører etter innstilling fra faglærere og sensorer.

4. Påmelding til eksamen: Alle som skal gå opp til eksamen vil motta en innkalling fra ANIMALIA. Påmelding på eksamen i storfe og småfe skjer via KTERM. Påmelding på eksamen i teori og gris skal fortsatt skje via mail. Deltagelsen på eksamen skal være godkjent av klassifiseringsansvarlig ved anlegget.

5. Gjennomføring: Eksamen arrangeres ordinært i november hvert år. I tillegg vil det bli avholdt kontinuasjonseksamen for de som ikke besto eksamensprøvene i november, foregående år.

Eksamenen arrangeres over tre dager. Bedømmelsen av storfe og småfe gjennomføres på kalde slakt.

Tabell 2: Første dag av eksamen

Tema Varighet
Teoretisk eksamensprøve, arrangeres om ettermiddagen/ kvelden Maksimum 2,5 timer

Tabell 3: Andre dag avvikles eksamen for storfe og småfe

  Tema Varighet
1 Kalibrering over 2 runder, klassifisering av min 20 slakt innen hver av modulene Storfe og Småfe Ca. 2 timer
2 Gjennomgang kalibrering  
3 Praktisk eksamen, min 40 slakt innen modul Storfe og 40 slakt innen modul Småfe Maks. 3 timer

Tidsangivelsen er maksimumstid når kandidaten gjennomfører eksamen på både storfe og småfe.

Tabell 4: Tredje dag av eksamen

Tema Varighet
Praktisk eksamen GP instrument, min 15 slakt Maks. 15 minutter

Foran hver prøve leses eksamensreglementet opp. Vi har følgende reglement for de ulike prøver:

Teorieksamen avvikles som en individuell eksamen. Kandidaten har to og en halv time til rådighet. Hjelpemidler under eksamen er Klassifiseringshåndboken og kalkulator. Etter forhåndsavtale med Animalia kan det gis tillatelse til bruk av ekstra hjelpemidler. De som jukser under eksamen vil bli vist bort. Det gis beskjed når det er 15 minutter igjen av eksamenstiden. Før innlevering skal alle ark nummereres og foran på besvarelsen skal det stå hvor mange ark som innleveres. Innsigelser mot gjennomføring av eksamen må gis før eksamen begynner. Animalia bestemmer når eksamen begynner.

Eksamen i klassifisering av storfe og småfe avvikles som en individuell eksamen. Kandidaten har inntil 3 timer til rådighet dersom han/hun går opp i både storfe og småfe. Eksamen gjennomføres med håndterminal. Animalia har sørget for at kandidatens nummer og navn ligger inne på håndterminalen før eksamen starter. Eksamen gjennomføres på 40 slakt, både på storfe og småfe. Kandidaten må selv sjekke at vedkommende har bedømt alle obligatoriske slakt. De som jukser under eksamen vil bli vist bort. Innlevering skjer ved å overlevere håndterminal til Animalia. Innsigelser mot gjennomføring av eksamen må gis før eksamen begynner. Animalia bestemmer når eksamen begynner.

Eksamen i klassifisering av gris:En person testes om gangen. “Eksamensstedet skal formelt godkjennes av minimum 3 sensorer fra Animalia før eksamen påbegynnes. Instrumentet skal være opphengt på en tilfredsstillende måte. Kandidatene skal ha en tilfredsstillende arbeidsplass. Instrumentet skal være påsatt en ny kniv. Animalia må ha ny kniv til rådighet dersom forholdene tilsier behov for å skifte. Kniven skal ikke skiftes uten at Animalia sin representant er enig i at den skal skiftes. Før selve eksamen påbegynnes har kandidatene rett til å gjøre seg kjent med eksamensstedet og de gjøres kjent med eksamensreglementet. Eventuelle innsigelser mot eksamensgjennomføring må gis før eksamen starter.”

Kandidaten får tildelt et nummer slik at identiteten skal være ukjent for sensorene. Under eksamen vil det være minimum 2 sensorer som bedømmer måleresultatet. En sensor vil være tilstede ved selve målepunktet. Kandidaten skal totalt måle 15 varme slakt fortløpende. Alle får tilgang til inntil 5 slakt for å øve/ tilvenne seg situasjonen. Kandidaten bestemmer selv innfor denne rammen når eksamen starter. Kandidaten kan benytte målepinne mens eksamen pågår. De som jukser under eksamen vil bli vist bort. Animalia merker alle slakt og vil informere når kandidaten har målt alle 15 slaktene. “Praktiske innsigelser fra hver enkelt kandidat angående gjennomføringen av eksamen må gis før selve eksamen begynner, dvs. før målingen av de 15 slaktene påbegynnes.”

6. Evaluering av besvarelser

Teoriprøve: Prøven utarbeides av faglærerne. Kandidatens besvarelse skal merkes slik at de som fastsetter eksamens-resultatet ikke kjenner vedkommende sin identitet. Besvarelsene gjennomgås og vurderes av faglærer. Det oppnevnes en sensor, som skal vurdere alle besvarelser som ligger nær grense for bestått. Resultatet vurderes etter en karakterskala fra 0 (lavest) til 6 (beste). Kandidaten må ha karakter 3 for å bli godkjent.

Praktisk prøve storfe/ småfe: Resultatet av gjennomført eksamen beregnes i KTERM. Resultatet kan hentes opp straks eksamen er avviklet. Endelig bedømmelse angis i KTERM.

For hver av dyreslagene beregnes en totalindeks (1), som maksimalt kan bli 100. Indeksen for kategori, klasse og fettgruppe teller hver en tredjedel av totalindeksen.

Tabell 5: Veiing av resultatene fra kategori, klasse og fettgruppe

Nr. Resultatmål Vektlegging
1 Total klassifiseringsindeks 100 %
2 Klassifiseringsindeks for kategori 33,33 %
3 Klassifiseringsindeks for klasse 33,33 %
4 Klassifiseringsindeks for fettgruppe 33,33 %

Indeksen for klasse og fettgruppe beregnes ut fra 20 % vekt på nettoavviksprosent, 40 % vekt på bruttoavviksprosent og 40 % vekt på korrelasjonen mellom fasit og deltagerens besvarelse.

Tabell 6: Vektlegging innen klasse og fettgruppe

Nr. Resultatmål Vektlegging
1 Nettoavviksprosent 20 %
2 Bruttoavviksprosent 40 %
3 Korrelasjons koeffisient 40 %

Tabell 7: Krav for å bestå eksamen

  Krav Poeng
1 Totalindeks >= 70,0 poeng
2 Kategori >= 90,0 poeng
3 Klasse >= 50,0 poeng
4 Fettgruppe >= 50,0 poeng

Sammenheng mellom karakter og oppnådd poengsum er:

Tabell 8: Karakter for besvarelse, storfe og småfe

Karakter Totalpoeng Tilleggskrav delresultater
6 >= 90 Ingen under 80
5 >= 80 Ingen under 70
4 >= 70 Ingen under 60
3 >= 70 Ingen under 50
3- >= 70 En/flere deler under 50
2 < 70 *
1 < 60 *
0 < 50 *

Kandidaten må ha karakter 3 for å bestå eksamen.

Bedømmelse, spesielle forhold: Ved kategorifastsettelse legges torntappenes forbeiningsgrad til grunn. Kandidaten vil ikke få feil på kategori ved avvik mellom Kastrat og Ung okse.

Praktisk eksamen for gris:

Kandidatene godkjenner ut fra følgende kriterier:

Tabell 9: Bedømmelseskriterier under eksamen gris

Nr. Måleparameter
1 Måling av riktig slakthalvdel
2 Avstand fra ryggens midtlinje, målepunkt 1
3 Avstand fra ryggens midtlinje, målepunkt 2
4 Innstikksvinkel første målepunkt
5 Innstikksvinkel andre målepunkt
6 Bestemmelse av målepunkt 1 (riktig, lavt og/eller høyt)
7 Bestemmelse av målepunkt 2 (riktig, lavt og/eller høyt)
8 Treff av bein, korrekt utførelse av innstikk hvis du treffer bein, krav om at målingen tas om igjen.

Følgende forhold gjelder for gjennomføring av eksamenen i klassifisering av gris:

1) Alle kandidater som har fullført eksamen må ha vist gode måleferdigheter med bruk av GP instrument. Kandidater kan bortvises fra eksamenspunktet med basis i manglende måleferdigheter.

2) Kandidaten kan maksimalt ha 30 % totalavvik på alle registreringspunkter på skjemaet som fylles ut i forbindelse med eksamen. Bedømmelse vil foregå på varme slakt, i henhold til reglementet for kontroll av slakt.

Totalavvik beregnes i forhold til at kandidaten bedømmer 15 slakt og testes på 8 parametere per slakt, dvs. totalt 120 feilpoeng ved 1 feil per parameter. 30 % i totalavvik tilsvarer da totalt 36 feilpoeng. Alle som skal bestå må ha karakter 3 eller bedre. Vi har følgende sammenheng mellom karakter og avvikspoeng.

Tabell 10: Sammenheng mellom avvikspoeng og karakter

Avvikspoeng Karakter
0 – 19 poeng 6
20 – 24 poeng 5
25 – 30 poeng 4
31 – 36 poeng 3
37 – 40 poeng 3-
41 – 50 poeng 2
51 – 70 poeng 1
71 - høyere 0

7. Informasjon om eksamensresultat
Sensur faller senest 15. desember hvert år. Informasjon om eksamensresultat gjøres kjent umiddelbart. Kandidat og klassifiseringsansvarlig skal informeres om resultatet.

8. Klage på eksamensresultat
Kandidaten har klagerett på vurderingen av alle eksamener. Klagen skal være skriftlig formulert. Frist for klage er angitt på eksamensbeviset. En uavhengig sensor vurderer og har myndighet til å avgjøre klagesaker etter innstilling fra sensorene.

Dokumentreferanser
220Klassifisering002P 220Klassifisering009P
220Klassifisering060P 220Klassifisering061S
220Klassifisering063S 220Klassifisering064S