070P Klassifisering internkontroll

ID: 070P_Internkontroll
Versjon: 6
Utarbeidet av: Morten Røe, 12. oktober 2012
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 03. august 2011

1. Hensikt
Internkontroll klassifisering er navnet på alle tiltak iverksatt av slakteriet for å kvalitetssikre klassifiseringen og klassifiseringsresultatene. Målet med internkontroll er gjennom spesifiserte tiltak å kvalitetssikre klassifiseringen/ klassifiseringsresultatet ved slakterianlegg i klassifiseringsordningen. Hensikten med internkontroll er å kvalitetssikre klassifiseringen mellom klassifiseringskontrollene.

Med internkontroll menes at brukerne, dvs. slakteriene skal HA, BRUKE og FORSTÅ internkontroll tiltakene.

2. Omfang
Gjelder alle slakteriene i klassifiseringsordningen. Gjelder alle godkjente klassifisører. Internkontroll innebærer også at en må kvalitetssikre alle obligatoriske tiltak for alle slakteriene i klassifiseringsordningen. Alle resultater fra internkontrolltiltakene skal dokumenteres og arkiveres. Gjelder alle obligatoriske tiltak definert som internkontroll tiltak og som korrigerende tiltak i forbindelse med avviksbehandling.

3. Ansvar og Myndighet
Slakteriene i klassifiseringsordningen har ansvaret for å gjennomføre alle obligatoriske internkontroll tiltak i henhold til gjeldende spesifikasjoner. ANIMALIA har myndighet til å kontrollere at alle obligatoriske internkontroll tiltak blir gjennomført i henhold til gjeldende spesifikasjoner. Slakteriene pålegges å iverksette korrigerende tiltak hvis resultatene fra internkontrolltiltakene er utenfor det akseptable.

4. Beskrivelse
På generelt grunnlag plikter alle slakterier som er med i klassifiseringsordningen å etablere internkontroll tiltak, i henhold til spesifikasjoner i Klassifiseringshåndboka. I tillegg plikter slakteriet å følge alle rutiner for korrigerende tiltak når det er mistanke om/ dokumentert avvikende klassifisering.

Klassifiseringsansvarlig har det daglige ansvaret for å forsikre seg om at slakteriets klassifisering er akseptabel. Klassifiseringsansvarlig plikter å gjennomføre ekstraordinære tiltak ved mistanke om/ dokumentasjon av avvikende klassifisering. Hensikten med tiltaket er å gjenopprette riktig klassifisering. Klassifiseringsansvarlig har plikt til å forvisse seg om at alle godkjente klassifisører tilfredsstiller kravene om akseptabel klassifisering. Klassifiseringsansvarlig har ansvar for at alle obligatoriske rutiner i klassifiseringsordningen gjennomføres på en akseptabel måte.

5. Dokumentasjon
Alle obligatoriske internkontroll tiltak er dokumentert for hvert enkelt dyreslag i en såkalt "Verktøykasse" for dyreslaget. Alle tiltak spesifiseres innen hvert av dyreslagene (1) Storfe, (2) Gris og (3) Småfe. Alle obligatoriske tiltak skal dokumenteres etter nærmere spesifiserte tidsintervaller og i spesifisert omfang. Det skal gjennomføres intern kontroll på fagområdene klassifisering, pussing/ slakte-utførelse og merking av slakt. Alle tiltak skal dokumenteres og arkiveres. I tillegg skal det beskrives hvilke korrigerende tiltak som skal gjennomføres hvis resultatene av de obligatoriske tiltakene er utenfor det akseptable.