301P Klassifisering av gris

D: 301P_Klassifisering av slaktegris
Versjon: 19
Utarbeidet av Animalia: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 05.juli 2021

1.Hensikt: Retningslinjer for klassifisering av slaktegris.

2. Omfang, gjelder: Slakt som vil få kategorinummer 170, 173 og 176. Bruk av klassifiseringsinstrumentene GP7 og Autofom.

3. Ansvar og myndighet: Godkjent klassifisører og aspiranter kan måle med GP7. Slakteriet er ansvarlig for GP7 målingene. Bestemmelse av kjøttprosent med Autofom er gyldig i Norge. ANIMALIA kontrollerer slakteriene.

4. Kategorier: Vi har følgende kategorier for slaktegris:

Tabell 1: Beskrivelse av kategoriene for slaktegris

Nr.

Kategori

Kategoribeskrivelse

170

Gris

Unge dyr, kastrater etter kirurgisk kastrering og hunndyr som ikke har født unger og utviklet jur.

173

Gris flådd

Flådde slakt av unge dyr, kastrater eller purker.

 

176

VAK Gris

Immunkastrerte hanngriser – hanngriser kastrert med vaksine, se dokument 302P

 Tabell 2: Minimumsvekt for slaktegris med fastsatt kjøttprosent

 

Nr.

 

Kategori

 

Navn

Vektgrense

Nedre

Øvre

1

170

Gris skåldet

>= 40,1 kg

= 125,0 kg

2

173

Gris flådd

Ingen spesielle

3

176

VAK-gris skåldet

>= 40,1 kg

= 125,0 kg

 Alle vekter er 98 % varmvekt bestemt ved klassifisering.

 5. Kjøttprosentbestemmelse hos slaktegris

5.1.1 Definisjon av kjøttprosent: Slaktenes kjøttprosent er definert i forhold til EU forordning 1197/2006. Kjøttprosent er vekten av kjøtt ved disseksjon av 5 bestemte deler i forhold til bruttovekten av de 5 delene, indrefilet, skinke, bog, kam og side.

5.1.2 Definisjon av kjøttprosent: Klassifiseringsutvalget har vedtatt av Animalia sin kommersielle nedskjæringsmetode MAS fra 2018 er godkjent som metode for bestemmelse av fasit kjøttprosent. MAS kjøttprosenten omregnes til kjøttprosenten bestemt gjennom EU direktiv 1197/2006.

5.1.3 Kjøttprosentbestemmelse kan fastsettes på to måter:

 

Nr.

Kjøttprosentbestemmelse

1

GP7. GP7 skal være i godkjent stand ved bruk. Se serviceavtale.

 

2

Autofom med norsk likning for kjøttprosent

3

Ved korte tekniske avbrudd med GP7 når ingen andre GP7 er tilgjengelig, kan slakteriet avregne slakt ut fra produsentens tidligere gjennomsnittlige kjøttprosentnivå. Avbruddene skal dokumenteres i slakteriets internkontroll. Anmerkingskode 813 skal brukes ved slik klassifisering.

Autofom beregner selv slaktets kjøttprosent ut fra godkjent norsk likning. Resultatet inkludert et fettmål og et kjøttmål sendes slalkteriterminalen. For GP7 beregnes slaktets kjøttprosent i slakteriterminalen. Presiserer at displayet bak på GP7 viser IKKE riktig kjøttprosent for slaktet.

5.2 Beregning av kjøttprosent:

5.2.1 Ordinær kjøttprosent

Ny likning for GP7 kjøttprosent gjeldende fra 5. Juli 2021. Følgende data fra GP7 skal brukes: Fett1, Fett2 og Kjøtt2.

Tabell 4: Likning for bestemmelse av slaktenes kjøtt% med GP7


Ny kjøtt % for GP7 =

 

Gyldig fra:

05. Juli 2021

Likning med vekttall for de ulike variablene

 68.1627238680

-0.8444607625*((GP7_FETT1+GP7_FETT2)/2)

+0.0694584993* GP7_KJOTT

v

5.2.2 Ordinær kjøttprosent bestemt med Autofom
Tabell 5: Likning for bestemmelse av slaktenes kjøtt% med Autofom3:


Ny kjøtt % for Autofom3 =

 

Gyldig fra:

05. Juli 2021

Likning med vekttall for de ulike variablene

 68.8755 - (R2P5*1.2639) - (R2P8*0.4562)

-(R2P10*0.5442) + (R3P5*0.1010) +(R4P3*0.2543)

5.2.3 Avrundingsregler når det gjelder kjøttprosent
Beregnet kjøttprosent avrundes til nærmeste HELTALL ut fra reglene, 0,500 oppover og 0,499 nedover. Kjøttprosenter lavere enn 48 settes til 48 % og verdier høyere enn 68, settes til 68 %.

 Tabell 6: Laveste og høyeste kjøttprosent ved kjøttprosentmåling

 

Laveste

Høyeste

Kjøttprosent:

48 %

 68 %

 5.2 Avvikende kjøttprosenter.

 5.2.1 Ekstreme måleverdier: Slakt som ikke har måleverdier med GP7 innenfor ekstremverdiene i tabell 7, vil få sin kjøttprosent satt til 60 %. Slaktene får anmerkingskode 311.

Tabell 7: Akseptable GP7 måleverdier ved måling med GP7

Variabel

Minimumsverdi

Maksimumsverdi

Fett 1

   5,0

  50,0

Fett 2

   5,0

  50,0

Kjøtt 2

 25,0

100,0

Totif

   0,0

  50,0

Differanse Fett2 – Fett1

-10,0

  10,0

5.2.2 Kjøtt% ikke målt: Slakt som ikke lar seg måle på grunn av kassasjoner/ amputasjoner, skal gis en skjønnsmessig fastsatt kjøttprosent. Slaktene gis anmerkingskode 312.

5.2.3 Flådd gris, kategori 173: Det gjelder ingen krav om kjøttprosent eller klasse. Alle slakt får samme varenummer.

6. Klassesystem for kategori 170 og 176:

Kategori Gris og VAK-gris har 5 klasser. Vi har følgende sammenheng mellom Klasse og kjøttprosent:

Tabell 8: Sammenheng mellom klasse og kjøttprosent

Klasse

Kjøttprosent gruppe

Klasse S

60 – 68

Klasse E

55 – 59

Klasse U

50 – 54

Klasse R

48 – 49

Klasse P-

Avmagrete slakt, ingen krav til kjøttprosent

Avmagra gris: Klassen P- skal brukes for avmagrete slakt. Målt kjøttprosent, svært høy, samsvarer ikke med hvordan slaktets presenterer seg under klassifiseringen.

7. Ulike varianter for gris:

Variant er en fellesbetegnelse for rasekombinasjon, økologisk produksjon og nødslakt. Variant er dokumentert i siste posisjon av de 6 sifrene i varenummeret, se dokument 340S.

Tabell 10: Ulike varianter av kategori GRIS

Navn Variant

Beskrivelse av de ulike varianter av Slaktegris:

Ordinær

Ingen spesielle krav til opphav. Kan være Landsvin (L), Yorkshire (Y), 50% Landsvin og Yorkshire (LY) eller Norhybrid (LYL) med 75% L.

Norham

Er KLF sin trerasekrysning. Grisene består av 25 % Landsvin, 25 % Yorkshire og 50 % Hampshire.

Ordinær m/kjeber

Samme rasekombinasjon som Ordinær (0); Med kjeber innebærer at spekket over slaktets hode henger igjen på slaktet i det slaktet blir veid.

Noroc

Noroc er Norturas trerasekrysning.  Grisen består av 25 % Landsvin, 25 % Yorkshire og 50 % Duroc.

Nødslakt

Avlivet utenfor slakterianlegget. Medfølger veterinærattest. Slaktene flåes.

Økologisk

Slakt produsert på Debio, økologisk godkjente gårder. Debio er ansvarlig for godkjenning og forvaltning av Ø-merket.

8. Referanser

EU sin forordning om disseksjon, 1197/2006.