302P Immunkastrerte griser

ID: 302P_VAK-griser
Versjon: 9
Utarbeidet av Animalia: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 2. november 2015

1. Hensikt: Beskrive klassifiseringsrutiner for immunologisk kastrerte griser, heretter kalt VAK-griser. Formålet med bestemmelsene er å bidra til stabil og høy svinekjøttkvalitet og forebygge at svinekjøtt med rånelukt kommer ut i markedet.

2. Omfang: Gjelder slakt av griser som er immunologisk kastrert på godkjent måte. Bestemmelsene om kategoribestemmelse av immunkastrert gris beskriver den norske kjøttbransjens felles tiltak for kvalitetssikring av slaktegris som er immunkastrert, heretter i bestemmelsene kalt vaksinert, VAK-Gris.

3. Ansvar og myndighet: Produsentene er ansvarlige for at vaksinasjonen gjennomføres og dokumenteres på godkjent måte, og at slakteriene mottar slaktegriser som er vaksinert i henhold til gjeldende instrukser. Slakteriene i klassifiseringsordningen er ansvarlige for at alle rutiner i forbindelse med håndtering av vaksinerte gris gjennomføres. Animalia har ansvar for og myndighet til å kontrollere at slakteriene gjennomfører klassifisering og internkontroll i henhold til oppsatt regelverk.

4. Gjennomføring

4.1 Produsent: Bruk av vaksinasjon som kastrasjonsmetode forutsetter at det foreligger en skriftlig avtale om dette mellom produsent og slakteri. Ved bruk av vaksinasjon som kastrasjons-metode i slaktegrisbesetninger skal begge behandlinger gjøres i slaktegrisbesetningen. Levering av ukastrerte smågriser, som forutsettes vaksinert i slaktegrisbesetningen, forutsetter skriftlig avtale med slakteri og fast mottaker av smågris.

I besetninger som ikke har inngått avtale kan vaksinasjon benyttes på enkeltgriser med lyskebrokk, kryptorkisme, tvekjønnethet e.l. Det skal da brukes et eget attestformular og slakteriet skal informeres ved innmelding til slakt.

4.2 Vaksinasjon

4.2.1 Gjennomføring av vaksinasjon
Vaksinasjonen skal alltid utføres av veterinær. Første vaksinasjon skal gjennomføres minst 28 dager før andre vaksinasjon. Andre vaksinasjon skal gjennomføres mellom 28 og 70 dager før slakting. Ved en eventuell tredje vaksinasjon på grunnlag av etterkontroll, kan slakting gjennomføres tidligst 28 dager etter denne.

4.2.2. Etterkontroll av effekt i besetningen
Tidligst 14 dager etter andre vaksinasjon skal produsenten inspisere alle vaksinerte griser og forsikre seg om at pung og testikler er under tilbakedanning. Ved funn av griser med uforandret pung og testikler skal disse vaksineres på nytt, jf. 4.2.1.

4.2.3 Dokumentasjon på vaksinasjon Ved levering av gris som er vaksinerte mot rånelukt skal disse følges av en vaksinasjonsattest. Det skal fylles ut en attest for hver gruppe/pulje som vaksineres i besetningen. Kopi av denne attesten, med konkretisering av antall fra den aktuelle puljen i den aktuelle leveransen, skal følge alle leveranser av gris fra puljen. Attesten skal være underskrevet av eier og veterinæren(e) som har gjennomført vaksinasjonen (første og andre).

Tatovering: I tillegg skal alle vaksinerte griser ha et ekstra symbol på linje 2 på tatoveringsklubbemerket som viser at de er vaksinerte. Det enkelte slakteri avgjør hvilke symbol de vil bruke og avtaler dette med sine leverandører. Enkeltgriser som er vaksinert, jfr. 4.1. andre ledd, kan merkes med merkespray dersom det ikke er tilgjengelige ekstrasymbol for merkeklubba i besetningen.

4.3 Oppfølging på slakteri

4.3.1 Kontroll av vaksinasjonsattester
Slakteriet skal kontrollere vaksinasjonsattesten og sjekke oppgitt antall vaksinerte griser mot antall VAK-merkede hanngriser i leveransen. Klassifiseringsansvarlig har ansvaret for at slakteriet har et system for telling tilpasset anleggets drift og logistikk. Det skal kontrolleres at gjennomføringen av vaksinasjonene ligger innenfor klassifiseringsregelverkets krav jfr. punkt 4.2.1.

4.3.2 Inspeksjon på slaktefjøset
Hvis avvik, f. eks. typisk hanngrisatferd på vaksinerte griser oppdages på slaktefjøset, skal den aktuelle grisen merkes og undersøkes ved slakting.

4.3.3 Risikobasert stikkprøvekontroll ved slakting
Ved slakting tas det ut spekkprøve for androstenonanalyse fra minimum 1 % av alle vaksinerte griser. Kravet til prøvetaking av minst 1 % av immunkastrerte griser skal beregnes på grunnlag av minst 1000 slakt og uavhengig av leverandør. Uttaket av stikkprøver for androstenonanalyse skal være risikobasert. Primærkriteriet som alltid skal brukes, er store testikler. Store testikler er definert til bruttovekt på mer enn 500 g. Bruttovekt betyr at hinner og underhudsfett fortsatt sitter på testiklene. Det er ikke krav om at alle testikler veies. I tillegg til kriteriet testikkelvekt, kan andre indikasjoner som manglende tilbakedanning av pung og testikler og store aksessoriske kjønnskjertler brukes som grunnlag for risikobasert prøveuttak.

Alle slakt det er tatt prøve av skal videre i varekjeden defineres som råneslakt, kategori 172, Skåldet råne, varenummer 172006, vareteksten er “Skåldet råne VAK prøve”. Produsenten får oppgjør som for ordinær slaktegris.

4.3.4 Androstenonanalyse
Androstenonanalysen skal gjøres med godkjent analysemetodikk, og på godkjent laboratorium etter avtale med Animalia. Nakkespekk skal brukes som prøvemateriale.

4.3.5 Grenseverdi
Funn av slakt med androstenonverdi i spekkprøve > 1 μg/g, alternativt >1 mg/kg, medfører oppfølging i henhold til punkt 4.4.2 i denne bestemmelsen.

4.4 Konsekvenser ved avvik i leveranse

4.4.1 Formelle feil
Ved manglende avtale mellom produsent og slakteri skal leverte vaksinerte griser avregnes som råne. Unntak fra dette er ved bruk av vaksine på enkeltgriser på særlig indikasjon jfr. punkt 4.1. Ved leveranser uten attest avregnes alle hanngriser i leveransen som råne.

Ved manglende samsvar mellom antall leverte VAK-merkede griser og antall oppgitt levert på vaksinasjonsattesten gjelder følgende: Hanngriser som ikke er VAK-merket (enkeltgriser kan være spraymerket jfr. punkt 4.2.3) avregnes alltid som råne. Hvis antall leverte VAK-merkede griser avviker fra antall oppgitt på vaksinasjonsattesten, trekkes det 1200 kr per gris avvikende fra antallet oppgitt på attesten.

Vaksinerte griser levert utenfor tidsintervallet for vaksinasjon (jfr. 4.2.1) avregnes som råne.

4.4.3 Konsekvenser ved avvik i slakteriets oppfølging
Ved manglede oppfølging av bestemmelsene fra slakteriets side behandles dette som avvik i henhold til klassifiseringsordningen, jfr. prosessbeskrivelse 002P Organisering og ansvarsfordeling, i klassifiseringshåndboka.

4.5 Merking
Det gjelder egne varenummer for immunkastrerte griser, se spesifikasjon 340S, varenummer for gris, purke og råne

4.6 Internkontroll immunkastrering av griser
Slakterier som slakter immunkastrerte griser plikter å opprette et eget internkontrollsystem for prøveuttak. Internkontrollsystemet skal bestå av: (1) en systemdokumentasjon, beskrivelse av vare- og dataflyt. (2) et register over alle uttatte prøver. Prøver og svar skal identifiseres med slaktedato og skrottnummer. (3) et register over analysesvar og oppfølging av disse. Animalia skal når som helst kunne etterkontrollere dette systemet.

Frekvensen av uttaket av risikobaserte prøver beregnes for en lengre periode på grunnlag av antall slakta vaksinerte griser og mottatte prøvesvar. Reaksjonen på grunnlag av eventuelle prøvesvar over grenseverdien, jfr. 4.3.5 og 4.4.2, skal kunne dokumenteres.

4.4.2 Påvising av androstenon over grenseverdien ved stikkprøve
Ved påvisning av androstenon over grenseverdi i stikkprøve avregnes den aktuelle grisen som råne. I tillegg ilegges produsenten et gebyr på kr 3000.

5. Klassifisering av immunkastrerte griser
Alle immunkastrerte slakt fra besetninger med avtale, se punkt 4. 1, med godkjent dokumentasjon av den aktuelle leveransen og uten prøver over grenseverdi i stikkprøveprogrammet, klassifiseres som VAK-Gris, slaktkategori 176. Unntaket er prøvetatte slakt for androstenonanalyse, se punkt 4.3.3.

Alle slakt godkjent som VAK gris skal klassifiseres på ordinær måte, i henhold til regelverket for ordinær slaktegris, kategori 170. Se dokument 301P.

6. Kontroll utført av Animalia
Animalia har ansvar for og myndighet til å kontrollere alle slakterienes systemer i forbindelse med gris kastrert ved vaksinasjon.

Hvis det slaktes vaksinerte griser under en kontroll utført av Animalia, kan uttak av prøver kontrolleres.

7. Endringer i versjon 8 og 9

Endringer i versjon 8
Punkt 4.5: i versjon 7 utgår.

Gammelt punkt 4.6 om Merking blir nytt punkt 4.5 og gammelt punkt 4.7 om Internkontroll blir nytt punkt 4.6.

Endringer i versjon 9 Verdana skrift i 14 størrelse.

Alt om klassifiseringsregelverk er henvist til 301P.

Vedlegg 1 - Avtale om kastrering
Vedlegg 2- Attest ved kastrering av gris med vaksine
Vedlegg 3- Attest ved kastrering av enkeltgris med vaksine
Vedlegg 4- Rekvisisjonsskjema androstenonprøver
Vedlegg 5- Internkontrollskjema kastrering ved vaksinasjon