305S GP instrumentet

ID: 305S_GP7 instrumentet
Versjon: 5
Utarbeidet av: Morten Røe, 5. januar 2012
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 13. januar 2012

1. Hensikt: Beskrivelse av GP instrumentene som benyttes ved måling av gris i Norge 2. Omfang: Gjelder GP7 instrumentene som er i bruk i Norge

3. Ansvar og myndighet: Slakteriet ved klassifiseringsansvarlig har ansvar for at instrumentet til enhver tid er i orden. Hvis ikke instrumentet er i orden, har slakteriet ved klassifiseringsansvarlig ansvar for at instrumentet sendes inn til service hos vår servicepartner Mettler Toledo (Se egen spesifikasjon). Slakteriet har ansvar for at målingen med GP instrumentet/ spekkikkert gjennomføres med godkjent klassifisør eller av en klassifiseringsaspirant som står under ansvar/myndighet av en godkjent klassifisør. Den godkjente klassifisøren skal skriftlig overfor ANIMALIA påta seg ansvaret. Godkjent klassifisør er ansvarlig for at målingen skjer i henhold til gjeldende prosessbeskrivelser. ANIMALIA har et overordnet ansvar på vegne av systemeier at gjennomføring av klassifiseringen skjer i henhold til gjeldende spesifikasjoner og har myndighet til å kontrollere anleggets klassifisører angående gjennomføring av prosedyren.

4. GP instrumentet

4.1 Innledning: Det egentlige navnet er HGP, Hennessy Grading Probe. Hennessy er firmanavnet, etter grunderen Brian Hennessy. Instrumentet er produsert av Hennessy Grading Systems Ltd, PB 6746, Auckland, New Zealand. Firmaets kontaktmann er Sara Hunter. Ordet "Grading" betyr måling og ordet "Probe" betyr sonde. GP instrumentet er med andre ord et sonde-målingsinstrument. Tallet i etterkant av bokstavene GP referer seg til versjonsnummeret. Tallet 2 angir versjonsnummer 2. Versjon 1 var et rent fettmålingsinstrument. Versjon 2 ble utviklet i 1980-83 i nært samarbeid med Statens Jordbruksverk, Jønkjøping Sverige (Håkan Jonsson/ Gøran Larsson) og Sveriges Landbruksuniversitet (Ingemar Hansson). Versjon 4 er utviklet på 1990-tallet og versjon 7 ble lansert i Norge i februar 2007. Q står for quality, kvalitet. Q-versjonen kan måle kjøttfarge, det kunne ikke standardmodellen GP2. Modellene GP4 og GP7 måler også kjøttfarge uten at bokstaven Q benyttes i instrumentnavnet.

De fleste GP2 instrumentene ble kjøpt inn i 1988 og 1989. Et GP4 instrument ble kjøpt inn på slutten av 1990 tallet. Noen GP4 instrumenter er blitt kjøpt inn i 2006. Disse vil bli konvertert til GP7 i løpet av 2008.

Fra og med 2010 var GP7 den eneste varianten av GP instrumenter som var tillatt brukt i Norge.

Norsk forhandler er Mettler Toledo, Ulvenveien 92B, N - 0581 OSLO. Mettler Toledo har telefon 22 30 44 90 / 22 90 52 00 og telefax 22 32 70 02. Kontaktperson på service er Magne Eggen.

4.2 Funksjonsprinsipp: Målepistolen GP er et halvobjektivt måleinstrument for klassifisering av gris. Med halvobjektivt menes at instrumentet er operatøravhengig, en godkjent klassifisør. Systemet inneholder optisk måleutrustning. Funksjonsprinsippet er at synlig lys sendes (emitteres) mot slaktets overflate. Mengden reflektert lys til fotocellen i instrumentets øye avgjør refleksjonsverdien og om overflaten blir definert som kjøtt eller fett. Svor er per definisjon fett.

GP instrumentet er utformet som en pistol der løpet er et metallspyd, sonde. Rett innenfor spissen av sonden sitter det et optisk øye. Det inneholder en sender (imitator) og en lysabsorberende enhet. Rundt metallsonden finnes to bevegelige, avfjærede målearmer. Disse bevegelige målearmene er inne i instrumentkassen koblet til et hullbånd, hvor avstanden mellom hullene på båndet alltid er like lange, 0,2 mm. Hullene i båndet er rektangulære. En leser som er koblet til mikroprosessoren teller hull i båndet og beregner øyets posisjon til enhver tid.

En skarp kniv med trekantet form, hvor de to like lange sidene, som går ut fra spissen, har skjæreegg. Kniven festes til spissen av sonden og har som funksjon å snitte stikkoverflaten og lange en stikkbane gjennom slaktet. Knivens egger må alltid være skjerpede. Det er svært viktig for likebehandling av slaktene at kniven har denne formen den har slik at stikkbanens form blir så lik som mulig fra gris til gris. Kniven skal ikke slipes mer enn at den beholder denne trekantede, likesidede formen.

Rett bak kniven sitter ei rund kontaktplate/måleplate, som skal ligge an mot slaktets overflate under måling. En målelinjal hjelper operatøren til å bestemme neste målepunkt.

Parameter: Vitale mål/ informasjon:
Bølgelengde, emisjon 590 nanometer, +-10 nm
Avstand målinger GP7: hver 0,2mm på utstikk
Målelengde 0 – 120millimeter
Virkningsområde -10 til +40 grader celsius, 0 - 90 % RH, relativ luftfuktighet
Instrumentets vekt 1450gram
Program: GP7: instrumentet lagres på harddisk som kan kommunisere med PC
Minne: GP7: Lagrer inntil 5000 observasjoner
Kommunikasjon GP7: RS232 5V

Forbudet mot bruk av loddetinn/bly gjør at andre legeringer er benyttet ved fremstillingen av GP7.

4.3 Hva kan GP instrumentet registrere? Ved klassifisering stikkes sonden inn i slaktet, i de definerte målepunkter. Sonden stikkes inn til maksimal dybde, 120mm. For GP7 er fotodiode programmert til å sende ut lys på utstikk, hver 0.2mm. Reflektoren registrerer hvor mye lys som kastes tilbake. Reflekteres mye lys - lys flate (spekk), reflekteres lite lys - mørk flate (kjøtt). I hvert snitt foretas det inntil 600 målinger, hvert målepunkt blir definert til kjøtt, fett, svor eller luft avhengig av refleksjonenverdiens størrelse. Ut fra disse registreringene bestemmes tykkelsen på spekklag og muskel. Svor regnes som fett i forbindelse med målingene.

GP instrumentet er programmert for å registrere en rekke av mål. Kun 6 av disse målene benyttes ved beregning av kjøttprosent og kjøttfarge.

Parameter Beskrivelse
Fett1 Måles i første målepunkt, bak bakerste ribbein, 8 cm fra ryggens midtlinje. Måleverdien er tykkelsen på ytre fettlaget inklusive svor. Måleenhet er millimeter.
Farge 1 Kjøttfarge i midtre deler av muskelmålet i målepunkt 1.
Fett 2 Måles i stikk nr. 2, mellom 3 og 4 siste ribbein, 6 cm fra ryggens midtlinje. Måleverdien er ytre fettlagets tjukkelse inklusive svor. Måleenhet er millimeter.
Kjøtt 2 Diameter av ryggmuskel i målepunkt 2. Måleenhet er millimeter.
Totif Tykkelsen på fettlaget på innsiden av muskelen mot bukhulen (TOTIF). Måleenhet er millimeter.
Farge 2 Kjøttfarge i midtre deler av muskelmålet i målepunkt 2.

Ut fra disse verdier kan apparatet beregne slaktets kjøttprosent og det gjennomsnittlige fargetallet for de punkter som ble definert som kjøtt.

5. Måleprosedyrer

5.1 Målepunkter: Etter korrekt oppstart er operatør klar for første måling. En komplett klassifisering består av to målinger. Den første måling gjøres bak siste ribbein 8cm fra ryggens torntapper eller ryggens midtlinje. Den andre målingen gjøres 12cm lengre fram på slaktekroppen, og 6cm fra ryggens midtlinje. Her blir fettmål 2 og diameter på ryggmuskel (Kjøtt2) registrert.

5.2 Måleutførelse: Ved stikking i høyre halvdel benyttes venstre hånds pekefinger for å finne siste ribbein, som befinner seg nederst på indrefileten. Dersom grisen er skjevkløyvd, skal den halvdelen måles, hvor ytrefileten er festet til torntappene.

Måling i målepunkt 1: Måleplaten siktes riktig inn og legges vinkelrett mot slaktekroppen. Måleplaten skal ha like mye kontakt med slaktets overflate på alle sider. Målesonden stikkes inn i slaktekroppen i angitt målepunkt, rett inn. For å få godkjent mål skal sonden gå i luft på innsida av skrotten. Instrumentet måler på utstikk, og derfor må sonden dras ut med en jevn bevegelse. Om målingen er godkjent vises fettykkelsen i mm i øvre display og "1 FETT" i nedre display. KJØTT1 kan også vises ved vrikke instrumentet mot høyre.

Om klassifisør ønsker å repetere første måling uten å øke sekvensnummer kan han/hun slette første måling ved å "legge" pistolen over til venstre. Gjennom denne bevegelse kommer røde lamper til å blinke og displayen viser "MAK". Første måling må gjentas.

Måling i målepunkt 2: Andre målepunkt finner operatøren i øvre høyre hjørne på hjelpemal når pistolen står i målepunkt 1. Målepunktet er mellom 3 og 4 bakerste ribbein, 6cm fra ryggens midtlinje. Proben skal føres vinkelrett inn i slaktet. Innstikksretningen har mye å si for KJØTT2 målet siden ryggmuskelen har en oval form. Om makulering ønskes etter at andre stikket er utført, må pistol "legges" mot venstre i løpet av 2 sek. etter siste måling.

Alle mål registreres på utstikk. Etter to godkjente målinger tennes gul lampe, som indikerer at målingen er godkjent.

6. Displayinformasjon

6.1 Display: Bak på GP instrumentet finnes et 2 linjers display til hjelp for operatør under bruk.

Øvre display har 8mm høye typer, et numerisk felt med 4 karakterer.
Nedre display har 4mm høye typer, et alfanumerisk felt på 8 karakterer. Gir informasjon i form av stikkord tilbake til operatør.

6.2 Oppstartsrutine: Det øvre displayet viser typene HGS (Hennessey Grading System) etter at strømmen er koblet til. Deretter vil det store displayet være mørkt til driftsrutine starter.

1. Det nedre displayet gir informasjon etter som oppstartingsritualet utvikler seg. Instrumentet foretar først en selvtest, det nedre displayet viser TEST.

2. Deretter vil GP instrumentet sjekke KABEL, den sjekker om strømtilførselen er tilstrekkelig. I tillegg vil den sjekke om det skal opprettes kommunikasjon mot PRINTER, TERMINAL eller PC. Hvis det er kobla til en ekstern kommunikasjonskilde vil denne kommunikasjonen bygge seg opp sjøl.

3. Pistolen leser deretter inn sitt driftsprogram, versjonsnummer på program vil vises i det nedre displayet.

4. Deretter er programmet klart til bruk, det vil stå KLAR i display.

6.3 Driftsrutine: Det øvre displayet angir tallverdi ved måling. De tallverdiene som kommer opp i displayet vil være:

FETT1, etter første måling.
KJØTT %, i to sekunder etter siste måling.
KJØTTFARGE, displayrutine stopper på kjøttfargetallet etter siste måling.

Deretter er instrumentet klar for ny måling. I driftsrutina er det lagt ei kontrollrutine, hvor operatør har muligheter til å ettersjekke enkeltmål. Ved å legge instrumentet over mot høyre vil instrumentet etter avslutta måling vise sekvensen:

FETT1 ==> FETT2 ===> KJØTT % ===> KJØTTFARGE

6.4 Makulering: Måling kan makuleres på pistol ved å velte instrumentet over til venstre innen 3 sekunder er gått. De røde varsellampene vil blinke. I nedre display vil det stå: NY MÅLING.

6.5 Sekvensnummer, antall slakt: Instrumentet teller selv antall godkjente målinger. Ved å bryte strømmen før oppstart, vil telleverket i pistolen nullstille seg. Etter makuleringstiden på 3 sekunder kan en ved å velte instrumentet over til venstre få fram sekvensnummeret, dvs. antall slakt.

6.6 Fire varsellamper: På hver side av displayet er det plassert ei lampe, med rød farge. Oppå pistolhuset, foran er det også to varsellamper, rød på venstre side og gul på høyre side.

1. JEVN GUL. Etter ei godkjent måling lyser den gule lampa ei jevn GUL farge.

2. BLINKENDE GULT: betyr at en eller flere av måleverdiene, fett1, fett2 eller kjøtt2, må erstattes med en erstatningsverdi, se dokument, da måleverdi ligger utenfor maksimums- eller minimumsverdi eller det er ikke målig å oppnå godkjent måling fordi det ikke er mulig å finne overgangen mellom kjøtt og fett.

3. BLINKENDE RØD lampe indiker at måling ikke er godkjent. Det betyr at siste stikk på tas på nytt. Pistolen vil også blinke rødt etter en kansellering av måling.

6.7 Feilmeldinger i displayet: Når en feil oppstår blinker de røde varsellampene. For å få informasjon om hvilken feil som har oppstått, må operatør "legge" pistolen mot høyre. Feilkoden vises da i pistolens display.

Følgende feilkoder angis i displayet:
LÅG 12V: Batterispenning er for lav. Bytt eller lad opp batteriet.

FEIL 01: Måleproben har ikke vært tilstrekkelig langt nok inne i slaktekroppen. Måleavstanden er over 10mm, men mindre enn 30mm. MINIMUM STIKKLENGDE: For å få godkjente mål skal proben i begge stikk ha observert dagslys i bukhula for å få godkjente mål.

FEIL 02: Måleproben har registrert kun kjøtt eller fett. Den klarer ikke å skille kjøtt og fett.

FEIL 03 : Kjøtt- og fettlag er for tynne eller tjukke.

Parameter: Minimum Maksimum
FETT1 5 med mer 60 mm
FETT2 5 med mer 60 mm
FETT2 - FETT1 0 med mer 15 mm
KJØTT2 25 med mer 90 mm

FEIL 04: Grenseoverskridning. Fett, muskel eller dyrekropp har overgått de maksimalverdiene som er programmert inn i pistol. Om dette gjentas ved ommåling tar systemet en middelverdi (erstatningsverdi) som er innprogrammert i målepistol som målingsresultat. Den gule lampen blinker.

FEIL 07: Minnefeil. Dette indikerer at en alvorlig feil har oppstått i pistol. Ta kontakt med servicepartner.

FEIL 08: For rask måling. Trekker målesonden for raskt ut. Hastighetsgrensen er satt til maks 910 mm/sek.

FEIL 88: Instrumentet klarer ikke å måle lengden på området med fett og/eller kjøtt. Denne feilmeldingen kan komme hvis måleproben har blitt ført for raskt ut av slaktet. Om feilmeldingen kommer ofte ved riktig stikkteknikk, skal operatør kontakte servicepartner.

FEIL AO: Instrumentet er ikke ferdig med å behandle forrige slakt. Den kommuniserer med printer eller terminal. Gjennta måling.

FEIL CO: Operatør har gjort flere ufullstendige innstikk etter hverandre, for eksempel støtt mot bein flere ganger. Gjenta måling. Hvis feilmelding kommer ofte ved riktig stikkteknikk, skal operatør kontakte servicepartner.

KOM FEIL: Feil i kommunikasjon med terminal. Feilen kan oppstå om terminal ikke er klar til å kommunisere med pistol.

KABEL: Terminal er ikke tilsluttet eller feil har oppstått i kabel eller koblinger mellom terminal og pistol. Pistolen kan kjøres videre ved å "legge" den til venstre.

PROGRAM: Hvis denne melding kommer permanent i det vesle display etter oppstartprosedyre, skal instrumentet sendes til servicepartner.

TEST xx: Feil har oppstått i oppstartprosedyre. Operatør skal kontakte servicepartner. FEIL 14: Kjøttmålet er ikke innenfor rammene.

FEIL 24: Innstikket er for kort, det er ikke stukket igjennom slaktet.

FEIL OA: Kontaktplata ligger ikke riktig mot slaktet.

Øvre display har 8mm høye typer, et numerisk felt med 4 karakterer.
Nedre display har 4mm høye typer, et alfanumerisk felt på 8 karakterer. Gir informasjon i form av stikkord tilbake til operatør.

7. Datakommunikasjon

7.1 Hensikt Beskrive hvilke data som GP7 instrumentet sender fra seg. Beskrive hvilke variabler som vises i instrumentets display.

7.2 Beskrivelse
GP7 kommuniserer med eksterne instrumenter via protokoll RS232. Overførte data blir utlagt med ASCII kode. Datastrengen som overføres kalles en SEKVENS. Hver sekvens har et nummer, SEKVENSNUMMER. GP instrumentet øker sekvensnummeret med en (1) for hver vellykket måling. Når det gjelder RECORDTYPE benytter Scase 01 for datastreng fra GP2 og 02 for datastreng fra GP7. Følgende data overføres i rekkefølge :

Nr. Variabel Engelsk navn Antall posisjoner Posisjon
1 Recordtype Analysis type 2 posisjoner 01 - 02
2 Sekvensnummer Counter 6 posisjoner 03 - 08
3 Fett1 Fat thickness 1 4 posisjoner 09 - 12
4 Fett2 Fat thickness 2 4 posisjoner 13 - 16
5 Kjøtt2 (muskelmål) Muscle thickness 2 4 posisjoner 17 - 20
6 Totif (intrafat) Rib fat 2 4 posisjoner 21 - 24
7 Totaltykkelse, måling 1 Carcass thickness 1 4 posisjoner 25 - 28
8 Sum målelengde, måling 1 Distance probed 1 4 posisjoner 29 - 32
9 Totaltykkelse, måling 2 Carcass thickness 2 4 posisjoner 33 - 36
10 Sum målelengde, måling 2 Distance probed 2 4 posisjoner 37 - 40
11 Kjøttprosent Meat percentage 4 posisjoner 41 - 44
12 Inikatorer for erstatningsverdier F1 F2 K2 Limit indicators 3 posisjoner 45 - 47
13 Klasse Class 1 posisjoner 48
14 Kjøtt 1 (muskelmål) Muscle thickness 1 4 posisjoner 49 - 52
15   Limit indicator 1 1 posisjon 53
16 Totif 1 Rib Fat 1 4 posisjoner 54 -57
17 Rødfarge, måling 1 Colour Number 1 4 posisjoner 58 -61
18 Rødfarge, måling 2 Colour Number 2 4 posisjoner 62 -65
19 Rødfarge, gruppe nr, NPPC Colour Grade 1 posisjon 66 (note 1)
20 Intramuskelært fett 1 Marble Number 1 4 posisjoner 67 -70
21 Intramuskelært fett 2 Marble Number 2 4 posisjoner 71 -74
22 Intramuskelært fett, gruppe nr, NPPC Marble Grade 1 posisjon 75 (note 2)
23 Høyeste kjøttfargetall (innen måling 1 og 2) PSE Number 4 posisjoner 76 - 79 (note 3)
24 Kjøttfarge, gruppe nr PSE Indicator 1 posisjon 80 (note 4)
25 Minste kjøttfargetall (innen måling 1 og 2) Minimum Colour 4 posisjoner 81-84 (note 5)
26 År Year 2 posisjoner 85-86
27 Måned Month 2 posisjoner 87-88
28 Dag Day 2 posisjoner 89 - 90
29 Time Hours 2 posisjoner 91 - 92
30 Minutter Minutes 2 posisjoner 93 - 94
31 Sekunder Seconds 2 posisjoner 95 - 96
32 Instrumentets serienummer Serial Number 4 posisjoner 97 - 100

Kommunikasjonen mellom GP instrumentet og slakteterminal er en toveis kommunikasjon etter handshakings prinsippet. GP instrumentet sender datastreng over til terminal. Terminal kvitterer til GP instrumentet at transaksjonen var vellykket.

Beregning av kjøttprosent: For beregning av kjøttprosent benyttes feltene 3, 4 og 5, fett1, fett2 og kjøtt2.

8. Hvor nøyaktig er GP instrumentenes måleskala?

I sin dokumentasjon oppgir Hennessy at GP7 instrumentenes maksimale oppløselighet når det gjelder lengdemåling er 0,2 millimeter. Instrumentets display oppgir lengdemålet til nærmeste 0,2 millimeter. Hennessy oppgir videre at instrumentenes maksimale nøyaktighet er +/- 0,4 millimeter.

8.1 TEORETISK NØYAKTIGHET
Vi har følgende TEORETISKE måleverdier rundt testblokkenes måleverdier:

GP7 instrumentene har følgende grenseverdier rundt måleverdi 10,0 millimeter:

Lengde på testflate: 9,89 9,90 10,09 10,10 Alle måleverdier i millimeter
Hva viser Instrumentet 9,8 10,0 10,0 10,20 Alle måleverdier i millimeter

GP7 instrumentene har følgende grenseverdier rundt måleverdi på 20 millimeter:

Lengde på testflate: 19,89 19,90 20,09 20,10 Alle måleverdier i millimeter
Hva viser Instrumentet 19,8 20,0 20,0 20,20 Alle måleverdier i millimeter

GP7 instrumentene har følgende grenseverdier rundt måleverdier på 48 millimeter:

Lengde på testflate: 49,89 49,90 40,09 40,10 Alle måleverdier i millimeter
Hva viser Instrumentet 49,8 40,0 40,0 40,20 Alle måleverdier i millimeter

8.2 PRAKTISK MÅLENØYAKTIGHET
Instrumentet avrunder måleverdien til nærmeste 0,2 millimeter. Hvis instrumentet har korrekte måleverdier under service, foregår fininnstilling av måleskala ved hjelp av å justere startblokkens posisjon. Startblokken registrerer startpunktet for målingen. Flytting av startblokken forskyver hele måleskalaen. Startblokkens posisjon justeres ved hjelp av en skrue. Det vil derfor være begrenset hvor nøyaktig startblokkens posisjon kan korrigeres.

Gjennomførte tester av Mettler Toledo og Animalia viser at det ikke er praktisk mulig å oppnå testresultater i henhold til ønskede, teoretiske verdier. Våre tester viste at vi fikk stabile måleverdier for måleverdiene 9,8 og 10,2 millimeter under de nevnte testene (100 % gjentaksgrad). Gjennomsnittlig måleverdi for den mellomliggende måleverdien 10,0 millimeter (masterblokk) var 9,88 millimeter.

Testing mot MASTER: Ut fra gjennomførte tester må en kalkulere inn et slingringsmonn for hver måleenhet vist i instrumentets display. Gjennom å teste mot måleverdi 9,8 og 10,2 oppnår vi en rimelig sikkerhet for at instrumentets måleskala er forventningsriktig. Dette er svært nær hva en kan oppnå gjennom kalibrering under service.

Referanse
1) EU forordning nr 3127/94
2) Hennessy Operation Manual, GP7NOG1H