310S Internkontroll Gris

ID: 310S Internkontroll gris
Versjon: 6
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 11. november 2015

1. Bakgrunn: Oversikt over obligatoriske tiltak i forbindelse med internkontroll klassifisering ved anlegg i klassifiseringsordningen. Det gjelder krav til alle klassifisører som skal benyttes til å klassifisere slakt på anlegg med anleggsstatus A, B, C, D og E at klassifisørene deltar på alle internkalibreringstiltak for dyreslaget. Ingen klassifisører fra anlegg med anleggsstatus F eller klassifisører fra andre anlegg får klassifisere slakt ved anlegg med status A, B, C, D eller E uten å ha deltatt på obligatorisk internkalibrering med akseptabelt resultat.

Retningslinjer for anvendelse av GP7 instrument. Hensikten er å forsikre seg om at klassifiseringsinstrumentet er i orden og at klassifiseringen er gjennomført på en korrekt måte.

2. Ansvar og myndighet: Anleggets klassifisør har ansvar for at prosedyren gjennomføres. Slakteriet har ansvar for at målingen med GP instrument/ spekkikkert gjennomføres med godkjent klassifisør eller av en klassifiseringsaspirant som står under ansvar/myndighet av en godkjent klassifisør. Den godkjente klassifisøren skal skriftlig overfor ANIMALIA påta seg ansvaret. Godkjent klassifisør er ansvarlig for at målingen skjer i henhold til gjeldende prosessbeskrivelser.

ANIMALIA har myndighet til å kontrollere anleggets klassifisør angående gjennomføring av prosedyre, og har derigjennom ansvar og myndighet for å påse at tiltakene blir gjennomført. Alle internkontrolltiltak skal dokumenteres på egne skjemaer og være tilgjengelig for ANIMALIA.

3. Verktøy i internkontrollen: Slakteriene har følgende verktøy for å gjennomføre internkontroll for klassifisering av gris:

Tabell 1: Tilgjengelige verktøy for å gjennomføre internkontroll for klassifisering av gris

Hva Tiltak Hensikt
Teknisk sprit Renhold av GP instrument Desinfisering
Engangskluter Renhold av GP instrument Vask og renhold
Vanntett oppbevaringsskap Sikring mot vann Hindre vanninntrenging i GP måleinstrument
Strømtilkobling GP skal alltid være tilkoblet strøm. Hindre fuktdannelse i elektronikken
Bryne / Slipestein For å skjerpe eggen på GP kniv Kniven på GP instrumentet må alltid være skarp
Testblokk GP Kontrollmåle at GP måler riktig Sikre at GP instrument måler korrekt
Reservedelslager GP Slakteri holder reservedeler for GP Reservedeler som slakteriet kan bytte selv
Målepinne Etterkontrollere GP måling Kvalitetssikre riktig måleteknikk
Statistikk Etterkontrollere måleresultater Kvalitetssikre riktig kjøttprosent på slaktene
Eksternkontroll av Animalia Etterkontrollere GP måling Kvalitetssikre riktig måleteknikk
Rutineservice av GP instrument Servicepartner ettersjekker GP Forebygge funksjonsfeil på instrumentet
Avbruddsservice GP Servicepartner reparerer GP Nødvendig reparering av funksjonsfeil

4. Internkontrolltiltak GP instrument
Internkontroll for gris gjennomføres i henhold til denne spesifikasjonen. Internkontrollen er en etterkontroll av klassifiseringen. Alle etterkontroll tiltak gjennomføres for å påse og å dokumentere at klassifiseringen er gjennomført på en så riktig måte som mulig. Tiltakene gjennomføres i henhold til målet om å oppnå akseptabel klassifisering. Hvis tiltakene ikke gjennomføres på en akseptabel måte, skal det iverksettes korrigerende tiltak.

4.1 Demontering av GP kniv: Ved demontering av kniv for utbytting eller sliping skal vedlagt spesialverktøy brukes, ikke metallspiss. Når kniven frigjøres fra proben trykkes låsebolten inn med en plastnål. Legg kniven an på en bordkant og press forsiktig bakover. Ved montering av kniven skal denne trykkes på uten verktøy. Kontrollér at låsebolten sitter på plass i kniven.

Figur 1: Løsning og festing av kniv fra/på knivslipeverktøy, fatteverktøy for bryning av kniv

4.2 Sliping av GP kniv: GP instrumentets kniv må til enhver tid være skarp for at instrumentet skal måle riktig. Det er viktig at kniven beholder sin trekantede form for at målebanen gjennom slaktet blir riktig. Kontrollér at kniven er skarp og at låsebolt for kniv sitter på plass. Hvis kniven ikke er skarp, må den skjerpes. Det må skje når kniven er løs fra instrumentet. Kniven skjerpes med et bryne eller på slipestein. Kniven må ikke smergles.

Figur 2: Korrekte vinkler ved sliping av GP instrumentets kniv

Det gjelder krav til knivens bredde og lengde. Dette har sammenheng med at kniven ikke må være for smal eller for kort. Original bredde på kniven er 19 millimeter. Maksimal innsliping er 1 millimeter på hver side, dvs. til en minimal bredde på 17 millimeter. Knivens lengde er 24 millimeter. Minimal lengde kan være 22 millimeter.

Figur 3: Korrekt form på GP kniv som kan brukes for å måle kjøttprosent i slakt

4.3 Smøring av sonde/ glidestenger: Kontrollér at styrearmer glir lett og at måleplate sitter på riktig plass. Glidestangen smøres med et par dråper olje før instrumentet plasseres i oppbevaringsskapet.

4.4 Renholds- og desinfeksjonsrutiner for GP: For å oppnå en god driftshygiene og å sikre nøyaktighet og driftssikkerhet på GP instrumentet er det viktig at vask og desinfeksjonsrutiner følges. Det er klassifisør som har ansvaret for at instrumentet er rent til enhver tid. Når måleinstrumentet rengjøres, skal strømtilførsel brytes.

Rengjøring etter hver økt: Ved alle avbrudd i slakting er det viktig at sonden rengjøres slik at den tynne filmen av fett og kjøttsaft blir fjernet. I motsatt fall vil filmen tørke inn og det vil etter hvert bygge seg opp et belegg som er vanskelig å fjerne. Før pause tørkes sonden, kontaktplate og mal grundig av med teknisk sprit (70 %). Samtidig bør en tørke av selve instrumentet. Det bør brukes engangsklut eller tørkepapir godt fuktet i sprit.

Rengjøring etter avsluttet slakting: For å fjerne alle rester av fett og protein må sonde og måleinstrument rengjøres daglig med vann. Før renholdet må guide, kontaktplate og kniv tas av. Det brukes varmt vann tilsatt et nøytralt eller svakt alkalisk vaskemiddel og delene vaskes med en myk børste. Selve pistolen må ikke legges i vann eller spyles med vannslange. Denne vaskes med en engangsklut fuktet i vaskemiddelløsningen. Tilslutt desinfiseres utstyret med teknisk sprit.

Ekstraordinært: Etter at instrumentet er brukt på slakt som ikke er godkjent av Mattilsynet eller klassifisøren får mistanke om at det er stukket gjennom byller eller infisert materiale, skal instrumentet grundig desinfiseres som beskrevet foran.

GP instrument må aldri utsettes for spyling med vannslange. Plasser GP instrument i vanntett oppbevaringsskap. Instrumentet skal være tilkoblet strøm ved lagring.

Kniv og Måleplate skal alltid demonteres ved slutten av alle dager hvor instrumentet har vært i bruk.

Denne instruksen gjelder også, der den passer, for renhold og desinfeksjon av spekkikkerten.

4.5 Kontroll mot testblokk: Testmåling av instrument mot testblokk har som hensikt å sjekke at GP instrumentet er kalibrert. Dette skal minimum skje minimum en gang om dagen, før oppstart. Før testmåling gjøres følgende:

1. Rengjør testblokk og GP instrumentet reflektor/øye med teknisk sprit.

2. Kontrollér at kontaktplata er skrudd på plass, samt at det ikke ligger rester av kjøtt/fett mellom kontaktplaten og aluminiumsfestet lengst fram på glidearmene.

3. Testblokk må holdes i linje med instrumentet og trykkes opp mot proben, slik at lampen hele tiden glir med trykk mot testblokkoverflaten.

4. De riktige verdier for testmålinger:

Fett1 i millimeter Fett2 i mm Kjøtt2 i mm Kjøttprosent %
10,0 20,0 48,0 53,48 avrundet til 53
10,0 10,0 48,0 57,68 avrundet til 57
20,0 10,0 48,0 53,38 avrundet til 53

Disse verdiene kan man få igjen i pistoldisplay ved å "legge" pistol mot høyre. Displayet hos GP2 viser Kjøttprosent utregnet etter ny likning, dvs. likning som var gyldig fra 1.7 2002.

5. Aksepterte verdier ved testmåling

Akseptable verdier ved testmåling med GP7:

  Fettmål 1 Fettmål 2 Kjøtt2 mm
Optimalt: 10,0 mm 20,0 mm. 48,0 mm
Akseptabelt: 9,8 – 10,2 mm 19,8 – 20,2 mm 47,8 – 48,2 mm

6. Etter godkjent testmåling er instrumentet klart til bruk. Godkjent måleresultat skal dokumenteres i internkontroll dagbok

7. Testmåling mot testmåling på slakteriterminal.
Det er laget en rutine som hver morgen krever at det gjøres testmåling av GP instrument mot testblokk, hvor registreringene gjøres på slakteriterminalen. Det er laget en dialog på terminalen i det første klassifisør logger seg på terminalen hver dag. Det tas to testmålinger på testblokken. (1) Første test er mot blokkens område på 10 millimeter. (2) Deretter testes det mot blokkens område på 20 og 48 millimeter. Akseptable verdier er angitt på punkt 5.

Datastreng som produseres har følgende format:

Strekkode nr. 1:

Posisjon Strekkode 1 Verdi i feltet Format
1 Tolkingskode=1 Tallet 1  
2 - 4 EFTA nummer Slakteriets EFTA nummer 3.0
5 - 10 Skrottnummer 6 nitall 6.0
11 - 16 Varenummer Varenummer ut fra kjøtt% 6.0
17 - 18 Fettgruppe Målt kjøttprosent 2.0
19 - 22 Slaktedato Dagens dato i formatet (ÅUUD)
23 - 26 Slaktevekt 4 nitall 4.1

Strekkode nr. 4:

Posisjon Strekkode 4 Verdi i felt Format
Start Slutt
1 1 Tolkingskode=4 Tallet 4 1 tegn
2 4 Fødeland 047 for Norge 3 tegn
5 16 Nummer på testblokk Ledende 0-er foran 12 tegn
17 20 GP7 nummer Instrumentnummer 4 tegn
21 22 Ledig Tallet 0 2 tegn
23 25 Klassifisør nummer 3 siffer klas.nr. 3 tegn
26 26 Ledig Tallet 1 test 1 tegn

Første gang må de taste inn nummer på testblokken. Deretter får de opp nummeret som defaultverdi ved neste kalibrering

Datastreng fra GP instrument legges ut slik den blir fra instrumentet.

Klassifisøren har tre forsøk til å oppnå akseptable verdier. Blir ikke nektet å gå videre etter tredje forsøk, men får en advarsel på skjermen om at instrumentet må sendes inn på service.

4.6 Internkalibrering: Internkalibrering for gris gjennomføres ved å ettersjekke måleteknikk for GP måling. Det skal gjennomføres ukentlig etterkontroll av GP-måleteknikk.

Målepinne: Internkontroll for gris gjennomføres med en såkalt målepinne. Målepinne eller målekors er i prinsippet to metallstenger, som er sveiset sammen slik at vinkelen mellom dem er 90o. Begge stengene er nærmere 20cm lange. Møtepunktet mellom de to stengene, korset, ligger ca. 6cm fra endepunktene på hver av stengene, slik at hver av stengene har en lang og en kort ende. På den ene lange stanga er punktene 6 og 8cm fra korset markert/ inngravert.

Med målepinnen kan en etterkontrollere avstanden (1) fra målehullet til ryggens midtlinje (6 eller 8 cm). Ved å stikke målepinnen i målehullene kan en sjekke om målepunktene er plassert riktig (2) i forhold til slaktets ribbein, dvs. høyt og lavt på slaktet, slik det henger. I tillegg kan en med den korte stanga sjekke at innstikksvinkelen (3) til GP instrumentet er korrekt i alle retninger. I målepunkt 2 kan en også sjekke om GP operatøren har truffet bein

Etterkontrollen gjøres ved hjelp av målepinne. Det skal måles minimum 20 griser hver gang. Kontrollen kan utføres av operatøren selv, av andre klassifisører eller av klassifiseringsansvarlig.

Korrekt måleteknikk dokumenteres med en målepinne (målekors). Følgende variabler skal registreres, målt riktig slakthalvdel, F1, riktig målepunkt, F1 - avstand fra ryggens midtlinje, F1 - vinkel innstikk, F2 - riktig målepunkt, F2 - avstand fra ryggens midtlinje, F2 - vinkel innstikk og for begge målene skal det registreres om sonden har truffet bein under innstikk. Akseptable verdier er i henhold til tabell under punkt 1.1.

Kontrollresultatet godkjennes dersom:

Nr. Beskrivelse
1 Andelen av dobbeltfeil og/eller trippelfeil når det gjelder kontrollsjekkpunktene vinkel, punkt 4 og 7, ikke overstiger 20 %
2 Andelen av vinkelfeil med 1 avvik ikke overstiger 100 %.
3 Andelsprosenten for avvik for kontrollpunktene 2, 3, 5 og 6, ikke overstiger 20 %
4 Andelsprosenten for avvik for kontrollsjekkpunktene (1) målt feil halvdel og (8) treff av bein, ikke overstiger 10 %.

4.7 Lesing av statistikk

4.7.1 Dagsstatistikk
Dagsstatistikk skal kjøres ut daglig, leses og arkiveres. Den kan også kjøres ut etter hver arbeidsøkt. Målet er å kvalitetssikre at instrumentets måleverdier er normale og at operatøren bruker instrumentet på en så optimal måte som mulig. Tallene fra dagsstatistikken kan sammenliknes med GP statistikk mottatt fra ANIMALIA. Kontroll av dagsstatistikk. Målet er å sjekke om klassifiseringsinstrumentet fungerer etter hensikten (funksjonskontroll) og at gjennomført klassifisering (måleteknikk) er gjort på en akseptabel måte, i henhold til dokument 315S.

4.7.2 Ukestatistikk
Ukestatistikk skal kjøres ut ved arbeidets slutt siste slaktedag for uken. Sammenlign ukestatistikkene med tilsvarende statistikker for de foregående ukene. Hvis tallene avviker mye fra det normale bør en gå tilbake og se på samme tallene på dagsstatistikken for foregående uke, dag for dag. Ved vesentlig avvik iverksettes korrigerende tiltak.

Kopi av ukestatistikken sendes inn til ANIMALIA.

Statistikkfortolkning:

 1. Hvis kjøttprosenten varierer mer enn hva som er akseptabel variasjon, så må en foreta en evaluering av om variasjonen er for stor. Det bør utelukkes at forskjellene skyldes dyrematerialet. Hvis det er sannsynlig at forskjellene skyldes instrumentet, vil hovedregel være å skifte til et annet instrument. En kan også gjøre prøvemålinger med 10 griser, hvor alle grisene blir målt med to instrumenter, først og sist annenhver gang. Skriv opp alle måleverdiene. Sjekk om det er store forskjeller i middel kjøttprosent mellom instrumentene.
 2. Det hender at F2 minus F1 blir mindre enn 1mm. For å kunne ende opp med en konklusjon om at klassifiseringen er riktig, må en gjøre en ordinær prøvekontroll med målepinne for å kunne slå fast at målingen med GP2 er korrekt.
 3. Totif blir større jo nærmere utstikket kommer ryggraden (mindre muskel og mer fett). Totif blir mindre jo lenger inn i brysthulen som utstikket kommer. Totif vil også være forstørret ved slakting av tunge griser. Noen slakterier har større totif enn det er omtalt som akseptabel klassifisering. For å kunne ende opp med en slik konklusjon, må en gjøre inntil flere ordinære prøvekontroll med målepinne for å kunne slå fast at målingen med GP2 er korrekt.
 4. Ved høye eller lave kjøttfargetall skal instrumentet sendes inn til service for kalibrering. Kun servicepartner har utstyr for å kalibrere fargetallet på instrumentet.
 5. Ved stor variasjon i standardavvikene for F1, F2, K2, Totif og kjøttprosenten, kan det være en indikator på at instrumentet ikke fungerer normalt. Instrumentet bør sendes inn til service for etterkontroll av elektronikk og slitasjedeler.
 6. Hvis standardavviket for kjøttfarge antar en høy verdi, over 10, er det et tegn på feil i slakteprosessen - for lang transport, kort oppstallingstid før slakting, feil temperatur under skålding, for lang oppholdstid i slakteriet osv.

 

Akseptabel klassifisering, gjelder både dag- og ukestatistikk: Alle målevariabler viser normale verdier, innenfor det akseptable:

Nr. Beskrivelse
1 Kjøttprosenten skal ikke avvike vesentlig fra hva som er vanlig nivå ved anlegget. +/- 0,5 prosentenheter må anses å være innenfor normalvariasjonen.
2 F2 bør være mer enn 1mm større enn F1.
3 For GP7 vil TOTIF være ca. 0,5mm mindre enn Fett2. For GP2 vil Totif normalt være fra 1 til 2mm større enn F2
4 Kjøttfargetallet skal ikke variere mye mellom dager. Akseptabel variasjon er +/- 2 poeng.
5 Standardavvik for F1, F2, K2, Totif og Kjøttprosent, skal variere lite fra dag til dag.
6 Standardavviket for Kjøttfarge bør være mellom 4 og 5,5.

4.8 Oppfølging av kontroll fra ANIMALIA
Hvis kontrollresultatet viser et ikke akseptabelt resultat, så skal det iverksettes korrigerende tiltak. Målet er å gjenopprette riktig klassifisering.

Akseptabel klassifisering: I henhold til tabell vist under punkt 1.1.

4.9 Rutineservice for GP instrument
Slakterienes GP instrumenter skal regelmessig inn på service hos vår servicepartner for kalibrering og vedlikehold. Se spesifikasjon 320S.

Akseptabel klassifisering: Følge oppsatt serviceplan

4.10 Avbruddsservice for GP instrument
Hvis ikke instrumentet tilfredsstiller kravene for akseptabel klassifisering og/eller har dårlig funksjon, skal instrumentet sendes til vår servicepartner. Se spesifikasjon 320S.

Akseptabel klassifisering: Et instrument som fungerer akseptabelt.

4.11 Reservedelslager for GP instrument og spekkikkert
Slakteriene plikter å holde reservedelslager for GP instrument og Spekkikkert i henhold til spesifikasjon 320S_Serviceavtale.

Akseptabel klassifisering: Et reservedelslager i henhold til spesifikasjon 320S.

4.12 Motivasjon og kunnskapsutveksling
En motivasjonsfaktor er at klassifiseringsansvarlig og klassifisørene samles til ukentlig/månedlige møter med faglig innhold. Det bør skrives referat fra hvert møte. Om referatjobben går på omgang, lærer deltakerne av hverandre. Klassifiseringsansvarlig kan delegere noen av jobbene. Det er viktig med kommunikasjon mellom klassifiseringsansvarlig og klassifisørene for å oppnå et tilfredsstillende klassifiseringsresultat. Motivasjon og faglig respekt er viktig for fag utførelsen.

5. Internkontrollrutiner

5.1 Daglig forkontroll av GP instrument
Slakteriene har før den daglige klassifiseringen plikt til å kontrollere at klassifiseringsinstrumentet fungerer optimal. Vi har følgende tiltak:

 1. Sjekk av statistikk fra siste slaktedag for å avklare om instrumentet hadde normale måleverdier siste gang det ble brukt. Det må sjekkes at alle middelverdier og standardavvik viser normale verdier, se punkt 3.5.2
 2. Sjekk at GP kniv er skarp og at den sammen med måleplate er korrekt festet.
 3. GP instrumentet skal være rengjort i henhold til punkt 3.1
 4. Kontrollere GP instrumentet mot testblokk i henhold til punkt 3.3

 

Dokumentasjon: Skjema nr. 1 gjelder for daglig for- og etterkontroll og skal inneholde følgende kolonner: (1) Dagens dato, (2) Middel kjøttprosent siste slaktedag, (3) Måleverdier ved testmåling med GP instrumentet, fett1 (10mm), fett2 (20mm) og kjøtt2 (48mm), (4) kvittering for skjerping av kniv til GP, (5) kvittering for at instrumentet er forskriftsmessig rengjort og (6) rubrikk for anmerkinger.

Akseptabel klassifisering:

 1. Gp instrumentet skal være rengjort i henhold til punkt 3.1
 2. GP instrumentets kniv skal være skarp slik at den skjærer med minimal motstand.
 3. Kjøttprosenten skal ikke avvike vesentlig fra hva som er vanlig nivå ved anlegget. +/- 0,5 prosentenheter må anses å være innenfor normalvariasjonen, se punkt 3.5.2
 4. Akseptable testmålingsverdier, se punkt 3.3

 

Ved alle avvik så skal korrigerende tiltak iverksettes.

Korrigerende tiltak:

 1. GP instrument skal ikke benyttes under klassifisering hvis det ikke er korrekt rengjort.
 2. GP instrumentet skal ikke benyttes under klassifisering uten at kniv er skarp og kniv/måleplate er korrekt montert.
 3. Hvis ikke pistol viser akseptable måleverdier etter gjentatt testmåling, iverksettes reserverutine, dvs. kjøttprosentmåling med et annet, godkjent GP instrument eller Spekkikkert. Hvis du ikke oppnår disse aksepterte verdiene ved gjentatte forsøk, kontakt servicepartner, Mettler Toledo. Instrumentet må sendes på ekstraservice.

 

5.2 Daglige etterkontroll etter bruk av GP instrument

 1. Demonter GP’s kniv og måleplate
 2. Rengjør GP måleinstrument
 3. Foreta utskrift av klassifiseringsstatistikk.

 

5.3 Ukentlig etterkontroll
Følgende tiltak gjennomføres etter avsluttet slakteuke:

 1. Rengjøring av klassifiseringsinstrument i henhold denne spesifikasjonen, se punkt 3.1
 2. Kontroll av ukestatistikk. Målet er å sjekke om klassifiseringsinstrumentet fungerer etter hensikten og at gjennomført klassifisering er gjort på en akseptabel måte, i henhold til punkt 3.5.2
 3. Det skal gjennomføres ukentlig etterkontroll av GP-måleteknikk, se punkt 3.4
 4. Sjekk at reservedelslageret for GP instrumentet er komplett, se 320S_GP serviceavtale
 5. Det skal også gjennomføres etterkontroll av pussingen og merkingen av slaktene, minimum 20 slakt, i henhold til kontrollprosedyre, 810P. Se også 803S_Pussing av gris.
 6. Service av GP instrumentet. Følg med på servicedato som finnes på GP. Når servicedatoen er nådd, sendes GP til Mettler Toledo i henhold til avtale. Det henvises til prosessbeskrivelse, dokument 320S.
 7. Følge opp klassifiseringskontroll utført av Animalia. Alle pålegg i rapporten skal følges.

 

5.4 Månedlig etterkontroll
Følgende tiltak gjennomføres månedlig:

 1. Det skal gjennomføres minimum månedlig etterkontroll av GP-måleteknikk, se punkt 3.4. Dette tiltaket bør og kan gjennomføres oftere.
 2. Det skal også gjennomføres etterkontroll av pussingen og merkingen av slaktene, minimum 20 slakt, i henhold til kontrollprosedyre, 810P. Se også 803S_Pussing av gris.

 

Dokumentasjon:
Skjema nr. 2: gjelder både for ukentlig etterkontroll og skal inneholde følgende kolonner: (1) Uke nr., (2) Kvittering for at GP instrumentets måleverdier er akseptable, (3) Kvittering for at test med GP målepinne er gjennomført, (4) Kvittering for at instrumentet er forskriftsmessig rengjort og (5) Kvittering for at det forefinnes komplett reservedelslager for GP og Spekkikkertinstrumentet, (6) Kvittering for gjennomføring av månedlig kontroll av pussing og merking og (6) kvittering for at serviceprogrammet for GP er overholdt.

Skjema nr. 3: gjelder ukentlig etterkontroll av GP målingene med målepinne. I headingen av arket skal det gå frem Anleggets navn, dato for etterkontroll, hvem som har utført kontrollen og hvem som har målt slaktene. Det skal sjekkes at operatør av GP har målt riktig slakthalvdel. For målepunkt 1 skal det sjekkes riktig målepunkt, riktig avstand fra ryggens midtlinje og riktig innstikksvinkel. For målepunkt 2 skal det også sjekkes riktig målepunkt, avstand fra ryggens midtlinje og innstikksvinkel.

Skjema nr. 4: Loggskjema som gir en oversikt over alle etterkontroller med målepinne. Følgende skal dokumenteres: (1) dato for etterkontroll, (2) antall slakt som er etterkontrollert, (3) Hvem har utfør internkontrollen, (4) hvilken klassifisør er etterkontrollert og (5) anmerkinger.

Skjema nr. 5: gjelder månedlig etterkontroll av Pussing og merking. I headingen skal det angis dato for etterkontroll og slakteriets navn.

Skjema nr. 6: Loggskjema som gir en oversikt over alle etterkontroller av Pussing og Merking. (1) i første kolonne skal det angis måned og år, (2) akseptabel eller ikke akseptabel pussing og merking og (3) anmerkinger til pussing og merking.

Skjema nr. 7: Daglig oversikt over middeltall og standardavvik (STD) fra målingene med GP instrumentet. Følgende variabler skal registreres: Dato, Kjøttfargetall, Kjøttprosent, Fett1 (F1), Fett2 (F2), Differanse mellom F2 og F1, Kjøtt2 (K2), TOTIF, Antall gris, GP instrumentnummer og klassifisør.

Skjema nr. 8: Ukentlig oversikt over middeltall og standardavvik fra målingene med GP instrumentet. Følgende variabler skal registreres: Ukenummer, Kjøttfargetall, Kjøttprosent, Fett1 (F1), Fett2 (F2), Differanse mellom F2 og F1, Kjøtt2 (K2), TOTIF, Antall gris, GP nummer og klassifisør.

Korrigerende tiltak:

 1. Instrument skal ikke benyttes hvis det ikke er forskriftsmessig rengjort eller kniv ikke er slipt og er skarp.
 2. Ved avvikende statistikker må en søke å finne årsaken til dette. Hvis avvikene er knyttet til klassifisør, bør vedkommende etterkontrolleres med målepinne.
 3. Hvis avviksprosenten for enkeltvariablene overstiger 20% skal det iverksettes korrigerende tiltak i forhold til angjeldende klassifisør. De korrigerende tiltakene skal kontinuerlig gjennomføres inntil klassifisøren igjen oppnår akseptabel klassifisering.
 4. Etterbestille nødvendige reservedeler slik at lageret er komplett.
 5. Hvis avviksprosenten under ordinær pussing/merking kontroll overstiger 50 %, så skal det i etterhånd avvikles kontroll av pussing og merking hver uke, inntil avviksprosenten igjen er innenfor det akseptable.
 6. Hvis GP instrumentet viser avvikende resultater, så skal instrumentet tas ut av bruk og erstattes av et annet GP instrument. Instrumentet sendes inn på service for å sjekke elektronikk og slitasjedeler. ANIMALIA skal informeres dersom slakteriet må klassifisere med et instrument, hvor serviceintervallene ikke er overholdt. Reserverutine skal tas i bruk, det innebærer at en tar i bruk et annet GP instrument eller Spekkikkert (Introskop).
 7. Hvis ANIMALIA har vedtatt retest på anlegget, skal anlegget gjennomføre etterkontroll av GP målingen for angjeldende, ansvarlige klassifisør.

 

6. Dokumentreferanse
301P_Klassifisering av gris
302P_Immunkastrerte griser
303P_Klassifisering av purker og råner
315S_Statistikkrutiner
320S_GP Serviceavtale

7. Vedlegg
Skjema nr. 1 gjelder både for daglig for- og etterkontroll og skal inneholde følgende kolonner: (1) Middel kjøttprosent siste slaktedag; (2) Måleverdier ved testmåling med GP instrumentet; fett1 (10mm); fett2 (20mm) og kjøtt2 (48mm); (3) kvittering for skjerping av kniv til GP; (4) kvittering for at instrumentet er forskriftsmessig rengjort og (5) rubrikk for anmerkinger.

Skjema nr. 2 gjelder både for ukentlig etterkontroll og skal inneholde følgende kolonner: (1) Kvittering for at GP instrumentets måleverdier er akseptable; (2) Kvittering for at test med GP målepinne er gjennomført; (3) Kvittering for at instrumentet er forskriftsmessig rengjort og (4) Kvittering for at det forefinnes komplett reservedelslager for GP og Spekkikkertinstrumentet; (5) Kvittering for gjennomføring av månedlig kontroll av pussing og merking og (6) kvittering for at serviceprogrammet for GP er overholdt.

Skjema nr. 3 gjelder ukentlig etterkontroll av GP målingene med målepinne. I headingen av arket skal det gå frem Anleggets navn; dato for etterkontroll; hvem som har utført kontrollen og hvem som har målt slaktene.

Skjema nr. 4 Loggskjema som gir en oversikt over alle etterkontroller med målepinne.

Skjema nr. 5 gjelder månedlig etterkontroll av Pussing og merking.

Skjema nr. 6 loggskjema som gir en oversikt over alle etterkontroller av Pussing av merking

Skjema nr. 7: Daglig oversikt over middeltall og standardavvik (STD) fra målingene med GP instrumentet. Dette gjelder følgende tall: Fett1 (F1); Fett2 (F2); Kjøtt2 (K2); TOTIF; Kjøttprosent og kjøttfargetall.

Skjema nr. 8: Ukentlig oversikt over middeltall og standardavvik fra målingene med GP instrumentet

8. Endringer i dokumentets versjon 6
1. Nytt punkt om månedlige internkontrolltiltak.
2. Ny skrifttype, Verdana 14