315S GP statistikkrutiner

ID: 315S_GP Statistikk
Versjon: 15
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 25. August 2016

1. Hensikt: Beskrive datastreng fra GP7 og GP7 statistikker.

2. Omfang: Måletall med GP7 for hver enkelt gris.

3. Dataoverføring: GP7 lager en datastreng i forbindelse med måling av hver enkelt gris. GP7 kommuniserer med terminalen via standardprotokollen RS232, en toveis kommunikasjon etter «handshakingsprinsippet». Etter sendt datastreng til terminal, kvitterer terminalen til GP instrumentet.

Etter måling nummer 2 på en gris, sendes datastrengen til terminalen. Datastrengen er på i alt 99 tall i løpende rekkefølge. Datastrengen som overføres kalles en SEKVENS. Hver sekvens har et nummer, SEKVENSNUMMER. GP instrumentet øker sekvensnummeret med en (1) for hvert slakt.

3.1 Målemetode GP7
Instrumentet gjør lysmålinger og beregner en lysrefleksjonsverdi for hver 0,2 millimeter innover i målesnittet. I løpet av 120 millimeter, sondens lengde, gjør instrumentet 600 målinger, 5 målinger per millimeter.

3.2 Refleksjonsverdi
I hvert målepunkt bestemmer GP7 om fargen er RØD (kjøtt) eller HVIT (fett/svor). Dette skjer ut fra mengden av lys som reflekteres fra målepunktet tilbake til sonden. Kjøttets RØDHET beskrives med en måleverdi mellom 0 og 256. 0 (null) er en ekstremt mørk farge (ingen refleksjon av lys) til 256, en ekstrem lys farge (fullstendig refleksjon av alt lys). Dvs. 256 forskjellige måleverdier (28 måleverdier).

3.3 Beskrivelse av datastreng

Tabell 1: Følgende data overføres i rekkefølge fra GP7

Nr. Posisjoner  
Start Slutt Antall Variabel Engelsk navn
1 01 02 2 Rekordtype Analysis type
2 03 08 6 Sekvensnummer Counter
3 09 12 4.1 Fett1 Fat thickness 1
4 13 16 4.1 Fett2 Fat thickness 2
5 17 20 4.1 Kjøtt2, muskeltykkelse Muscle thickness 2
6 21 24 4.1 Totif (intrafat) Rib fat 2
7 25 28 4.1 Totaltykkelse, måling 1 Carcass thickness 1
8 29 32 4 Sum målelengde, måling 1 Distance probed 1
9 33 36 4 Totaltykkelse, måling 2 Carcass thickness 2
10 37 40 4 Sum målelengde, måling 2 Distance probed 2
11 41 43 3 Kjøttprosent Meat percentage
12 44 46 3 Indikatorer for erstatningsverdier F1 F2 K2 Limit indicators
13 47 47 1 Klasse Class
14 48 51 4 Kjøtt 1 (muskelmål) Muscle thickness 1
15 52 52 1 Limit indikator 1 Limit indicator 1
16 53 56 4 Totif 1 Rib Fat 1
17 57 60 4 Rødfarge, måling 1 Colour Number 1
18 61 64 4 Rødfarge, måling 2 Colour Number 2
19 65 65 1 Rødfarge, gruppe nr., NPPC Colour Grade
20 66 69 4 Intramuskulært fett 1 Marble Number 1
21 70 73 4 Intramuskulært fett 2 Marble Number 2
22 74 74 1 Intramuskulært fett, gruppe nr, NPPC Marble Grade
23 75 78 4 Høyeste kjøttfargetall (innen måling 1 og 2) PSE Number
24 79 79 1 Kjøttfarge, gruppe nr. PSE Indicator
25 80 83 4 Minste kjøttfargetall (innen måling 1 og 2) Minimum Colour
26 84 85 2 År Year
27 86 87 2 Måned Month
28 88 89 2 Dag Day
29 90 91 2 Time Hours
30 92 93 2 Minutter Minutes
31 94 95 2 Sekunder Seconds
32 96 99 4 GP instrumentets serienummer Serial Number

3.4 Kjøttfarge (KF)/ Beregning av kjøttfargetall
GP7 beregner middel kjøttfarge (KF) for hver av de to måle-punktene. Kun kjøttfargetall fra de midtre deler av muskelen blir brukt ved kalkulasjon av KF for målepunkt 1 og 2. KF uttrykker middel KF i hvert av de to målepunktene. KF er en normalfordelt egenskap, men hvis mange griser har høye fargetall, dannes det en normalfordeling med hale mot høyre, i det LYSE området.

Variabel nr. 19 i datastrengen er grupperingsvariabel, hvor GP7 måleverdi er koordinert med gruppenummeret i den amerikanske NPPC standarden (National Pork Producers Corporation).

Tabell 2: Sammenheng mellom gruppenummer i NPPC systemet og kjøttfargetallet som genereres i GP7 instrumentet

Gruppe i NPPC system Verdi HGP7 Farge beskrivelse
1 128 – 256 Ekstremt lyst
2 103 – 127  
3 85 – 102  
4 72 - 84  
5 61 - 71  
6 0 - 61 Mørk kjøttfarge

Pistolen kan brukes som en indikator på tidlig PSE, dvs. PSE som kan måles senest 45 minutter etter stikking. Verdier over 60 er en sterk indikator på tidlig utvikla PSE. Normalt vil 60 % av grisene som utvikler PSE ha utviklet det på dette stadium.

Tabell 3: PSE indikator i GP7 instrumentet, sammenheng mellom gruppenummer og kjøttfargetallet fra instrumentet

Gruppe PSE nummer Konklusjon
1 0 - 57 Usannsynlig med PSE
2 58 - 74 Mulig PSE
3 75 - > Sannsynlig PSE

Inndeling i grupper i tabell 3 skjer ut fra variabel 23, PSE number. Den tilsvarer vårt gamle kjøttfargetall. Vi har følgende likning:

Tabell 4: Gjennomsnittlig kjøttfargetall (KF) per slakt

Gjennomsnittlig KF: (2* KF, MP 1 + 3* KF, MP 2)/ 5

3.5 Marmorering eller intramuskulært fett (IMF)
Hennessy har utviklet en mål for IMF. Skalaen og NPPC verdi er vist i tabell 5.

Tabell 5: Verdi for intramuskulært fett fra GP7 instrumentet

Gruppe i NPPC standard Verdi HGP7
1 0 – 140
2 150 – 240
3 250 – 340
4 350 - 440
5 450 – 540
6 550 – 640
7 650 - >

3.6 Generering av statistikker i slakteriterminalen.
Tabell 6 viser antall slakt med ulike kjøttprosenter og måleverdier.

Tabell 6: Antallsstatistikk i forbindelse med GP7 måling

Kjøtt% Antall Fett 1 i mm. Antall Fett 2 i mm. Antall Kjøtt 2 Antall
68   <- - 5,9 mm.   <- - 5,9 mm.   >= 66 mm.  
67   6,0 - 7,9 mm.   6,0 - 7,9 mm.   64,0 – 65,9 mm.  
66   8,0 – 9,9 mm.   8,0 – 9,9 mm.   62,0 – 63,9 mm.  
65   10,0 – 11,9 mm.   10,0 – 11,9 mm.   60,0 – 61,9 mm.  
64   12,0 – 13,9 mm.   12,0 – 13,9 mm.   58,0 – 59,9 mm.  
63   14,0 – 15,9 mm.   14,0 – 15,9 mm.   56,0 - 57,9 mm.  
62   16,0 – 17,9 mm.   16,0 – 17,9 mm.   54,0 – 55,9 mm.  
61   18,0 – 19,9 mm.   18,0 – 19,9 mm.   52,0 – 53,9 mm.  
60   20,0 – 21,9 mm.   20,0 – 21,9 mm.   50,0 – 51,9 mm.  
59   22,0 – 23,9 mm.   22,0 – 23,9 mm.   48,0 – 49,9 mm.  
58   24,0 – 25,9 mm.   24,0 – 25,9 mm.   46,0 – 47,9 mm.  
57   26,0 – 27,9 mm.   26,0 – 27,9 mm.   44,0 – 45,9 mm.  
56   28,0 – 29,9 mm.   28,0 – 29,9 mm.   42,0 – 43,9 mm.  
55   30,0 – 31,9 mm.   30,0 – 31,9 mm.   40,0 – 41,9 mm.  
54   32,0 – 33,9 mm.   32,0 – 33,9 mm.   38,0 – 39,9 mm.  
53   34,0 – 35,9 mm.   34,0 – 35,9 mm.   36,0 – 37,9 mm.  
52   36,0 - >   36,0 - >   34,0 – 35,9 mm.  
51           32,0 – 33,9 mm.  
50           30,0 – 31,9 mm.  
49           28,0 – 29,9 mm.  
48           <= - 27,9 mm.  

Slaktenes kjøttprosent beregnes i slakteriets terminal. Der lages også to statistikker, (1) Kjøttprosent og (2) Kjøttfarge. Denne rådgivende statistikkene skal brukes til å sjekke måleteknikk. Det lages en dags- og en ukestatistikk.

Tabell 7 viser tall for middeltall og variasjon, her standardavvik. For å kunne beregne middeltall og standardavvik trenger vi også total- og kvadratsummer.

Tabell 7: Tabell for summer, middeltall og standardavvik

Variabel Måleparametere:
Antall slakt Totalsum Kvadratsum Middel Standardavvik
Fett1          
Fett2          
Kjøtt 2          
Fett2-Fett1          
Totif          
Kjøtt %          

Fett2 skal i gjennomsnitt være større enn Fett1. Forskjellen vil normalt være mellom 1 og 2 mm, større forskjell jo feitere gris. TOTIF er tykkelsen på fettlaget mellom muskelen i stikk 2 og slaktets hinne mot bukhulen. Lengden på Totif sier mye om retningen på innstikket. Totif skal variere lite fra uke til uke hvis grisen er av jevn kvalitet.

Tabell 8: Definisjoner av de ulike måleparametrene

Standardavvik[Kvadratsum – gjennomsnitt*gjennomsnitt*antall)] dividert på med antall slakt minus 1. Kvadratroten av dette tallet er lik standardavviket.

Parametere Forklaring
Antall slakt Summert hvor mange slakt som slaktet i angjeldende tidsperiode
Totalsum Antall slakt ganger med måleverdi for variabel for hvert enkelt slakt. Deretter summerer totalsum for hvert slakt over alle slaktene. For eksempel Fett1*Antall slakt
Kvadratsum Antall slakt ganger med kvadrert måleverdi (måleverdi *måleverdi) for hvert enkelt slakt. Deretter summerer totalsum for hvert slakt over alle slaktene. For eksempel: Fett1*Fett1*Antall slakt=Kvadratsum.
Gjennomsnitt Totalsum over et bestemt antall slakt dividert med antall slakt

Tabell 9: Oversikt over klassefordeling av slaktene

Klasse Kjøtt % Antall slakt Prosent
S 60 - 68    
E 55 – 59    
U 50 – 54    
R 48 - 49    

3.7 Kjøttfargestatistikk

Tabell 11: Antallsfordeling av kjøttfargegrupper i statistikk

KF MP1 Antall KF MP2 Antall Kjøttfarge Antall
<- - 30,9   <- - 30,9   <- - 30,9  
31,0 - 34,9   31,0 - 34,9   31,0 - 34,9  
35,0 – 38,9   35,0 – 38,9   35,0 – 38,9  
39,0 – 42,9   39,0 – 42,9   39,0 – 42,9  
43,0 – 44,9   43,0 – 44,9   43,0 – 44,9  
45,0 – 46,9   45,0 – 46,9   45,0 – 46,9  
47,0 – 48,9   47,0 – 48,9   47,0 – 48,9  
49,0 – 50,9   49,0 – 50,9   49,0 – 50,9  
51,0 – 52,9   51,0 – 52,9   51,0 – 52,9  
53,0 – 54,9   53,0 – 54,9   53,0 – 54,9  
55,0 – 56,9   55,0 – 56,9   55,0 – 56,9  
57,0 – 58,9   57,0 – 58,9   57,0 – 58,9  
59,0 – 60,9   59,0 – 60,9   59,0 – 60,9  
Grense for PSE, Pale (blek), Soft (bløt) og Exudative (væskdrivende)
61,0 – 62,9   61,0 – 62,9   61,0 – 62,9  
63,0 – 64,9   63,0 – 64,9   63,0 – 64,9  
65,0 – 70,9   65,0 – 70,9   65,0 – 70,9  
71,0 – 80,9   71,0 – 80,9   71,0 – 80,9  
81,0 – 90,9   81,0 – 90,9   81,0 – 90,9  
91,0 – 100,9   91,0 – 100,9   91,0 – 100,9  
101 – 150,9   101 – 150,9   101 – 150,9  
151,0 -    151,0 -    151,0 -   

For hver slaktedag leses gjennomsnittlig KF og standardavvik. KF bør variere lite fra dag til dag, normalverdier er mellom 40 til 50. Ved større endringer kontaktes servicepartner og instrumentet bør kalibreres. GP7 sitt KF-tall er utsatt for skalaforskyvninger. Jevnlig kalibrering er viktig, sjekk servicerapport.

Tabell 12: Kjøttfarge, summer, middeltall og standardavvik

Variabel Måleparametere:
Antall slakt Totalsum Kvadratsum Gjennomsnitt Standardavvik
Kjøttfarge1          
Kjøttfarge2          
Kjøttfarge          

Tabell 13: Inndeling av slaktene i 3 grupper ut fra KF tall

Kjøttfarge intervall Antall slakt Prosent
51,0 – 60,9    
61,0 – 70,9    
>= 71,0    
 
>= 61,0    

4.2 Kjøttfargetallet (KF), egenskaper
KF vil normalt være høyere i målepunkt (MP) 1 enn i MP 2. GP7 kan måle KF på både varme og kalde slakt. Middel KF vil stige i nedkjølingsperiode. Ved veiing vil KF på 40- 50 være normalt, mens for ferdig nedkjølte slakt vil KF stige til mellom 90 – 100 (gradvis lysere kjøtt).

Standardavvik for KF sier noe om variasjonen mellom slakt, og bør være så lav som mulig, ikke overstige 10. Tallet bør være stabilt lavt fra dag til dag. Høyt standardavvik får en ved kort oppstallingstid, stressende inndriving, lang tid i slakteriet osv.

5. Endringer i versjon 15
Forkorting av dokumentet