320S GP serviceavtale

ID: 320S_Serviceavtale GP
Versjon: 15
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 1. Desember 2015

1. Hensikt: Sørge for at GP instrumentene er riktig kalibrert. Forebygge driftsavbrudd mellom hver service.

2. Omfang: Gjelder alle GP instrumenter brukt på slakterier som er med i klassifiseringsordningen.

3. Beskrivelse Beskrive serviceordningen ved ordinær service og ved driftsavbrudd. Sørge for at serviceordning fungerer så godt og å sørge for gode rutiner i forbindelse med gjennomføring av service. Dette er grunnlaget for rammeavtalen for service av Hennessy klassifiseringsinstrumenter (heretter HGP7).

Mellom ANIMALIA og Mettler Toledo A/S (heretter MT) er det inngått følgende avtale vedrørende funksjonssikring og vedlikehold av HGP7.

3.1Ettersyn: Det påligger MT å utføre et fullstendig ettersyn av hver HGP7 1 til 3 ganger per år avhengig av bruksfrekvens, se tabell under.

Tabell 1: Antall servicer i forhold til bruksfrekvens

Antall ordinære servicer per år Bruksfrekvens i antall målte slakt
1 0 – 30 000 slakt
2 30 001 – 60 000 slakt
3 60 001 – flere slakt  

Det forutsettes at MT sine utlånsinstrumenter (heretter ULI) skal gjennomgå minimum 2 servicer pr år. ULI skal gjennomgå ordinært serviceprogram.

3.2 Årsplan: MT setter opp en årsplan for service innen hvert kalenderår. ANIMALIA skal ha den tilsendt planen før serviceåret begynner.

3.3 Bruksfrekvens: er grunnlag for antall servicer per år. Alle instrumenter som benyttes i daglig måling skal ha minimum 1 service per år. Vi har følgende sammenheng mellom bruksfrekvens og antall servicer:

3.4 Innkalling: Det påligger MT å kalle inn HGP7 til service. I forbindelse med servicen skal MT stille sitt ULI til fri disposisjon for brukerne. Ordinær service initieres ved at MT sender ut mail hvor de kaller inn et spesifikt HGP7 til service. Samtidig sender de ut sitt ULI til de som har avtale om det.

Det forutsettes at slakteriene mottar sin HGP7 i retur etter service/ ettersyn. Slakteriet skal returnere ULI umiddelbart, senest to arbeidsdager etter returmottak av eget HGP7 fra service. Alle HGP7 som sendes inn/ returneres til MT som Postens 2’er pakke eller tilsvarende sending med sporing. De slakterier som ikke sender inn sitt eget HGP7 til service og de slakterier som ikke har returnert MT sin ULI innen 2 dager etter mottak av eget HGP7 fra service, vil bli fakturert en tilleggsavgift på kr 500 per dag utover disse to dagene. Postens system for pakkesporing benyttes for å dokumentere fakturagrunnlag for tilleggsavgift.

3.5 Innsending: Slakteriene skal sende inn angjeldende HGP7 instrument til service. Med HGP7 skal slakteriet sende med kontaktplate og testblokk som tilhører vedkommende HGP7, se punkt 5 og 6. Det samme gjelder ULI fra MT. Ved innsendelse av instrumenter til MT, så skal slakteriene innrapportere pakkenes sendingsnummer, via mail (magn-eg@online.no) til MT.

3.6 Merking: Alle HGP7 skal merkes med siste servicedato og med TIDSPUNKT for neste service, måned og år. Tidsinter-vallene mellom hver service skal ikke overskride 5 - 7 måneder / 11 - 13 måneder. Dette punktet gjelder også MT sine egne ULI. Hvis slakteriene har to eller flere HGP7, skal instrumentene ha årlig service forutsatt en jevn bruk av alle HGP7.

3.7 Serviceprotokoll: Det påligger MT å føre SERVICE-PROTOKOLL for hvert enkelt instrument. Protokollen skal ha følgende innhold:

Tabell 2: Serviceprotokoll for HGP7 instrumentene

Nr. Innhold i serviceprotokoll
1 Instrumentets nummer, nummer på testblokk og kontaktplate
2 Angivelse om det er rutine- eller avbruddsservice
3 Dato for innkalling av instrument til service via mail
4 Dato for mottak av instrument som skal inn på service
5 Dato for retur av instrument
6 Mottaksdato for utlånsinstrument

Slakteriet skal motta kopi av protokollen per mail. ANIMALIA sørger for oppdatert liste med e-post adresser. Utdrag av protokollen for hvert enkelt instrument oversendes ANIMALIA via mail etter hver kontroll.

4 Servicerutiner
Hovedhensikten med ordinær service er å sjekke at HGP7 viser korrekte måleverdier, både lengdemåling og fargetall.

4.1 Sjekk av lengdemålingsverdier: MT skal sjekke både i forkant og etterkant av service at slakterienes HGP7 måleverdier opp mot MT sin egen MASTER testblokk.

4.2 MASTER testblokk: Mettler Toledo holder egne MASTER testblokker for å kontrollere GP instrumentenes måleegenskaper.

Masterblokka er ei ordinære testblokk som er slipt slik at de skal gi de oppgitte måleverdiene ved måling med HGP7. MT har 3 masterblokker:

Tabell 3: Måleverdier for Mettler Toledo sin masterblokk

GP instrumentets display viser 9,8 millimeter 10,0 millimeter 10,2 millimeter
Testblokk Blokk 1 Blokk 2 Blokk 3
Masterblokkenes lengde 9,82 millimeter 10,02 millimeter 10,21 millimeter

4.3 Kontrollmåling før service: Det forutsettes at instrumentet er oppvarmet før testen gjennomføres. MT kontrollerer alle HGP7 instrumenter mot de tre masterblokkene før servicen starter.

Tester som MT og Animalia har gjennomført viser at det er umulig å justere GP instrumentene inn til å skifte måleverdi på ønsket verdi, nærmeste hundredels millimeter. Målelengden justeres med skruejustering. Det gjør innstillingen svært krevende. Dette sier også at det er vanskelig å få to/ flere HGP7 helt like. Fabrikanten har gitt HGP7 en maksimal oppløsning på 0,2mm, mens oppgitt garantert målenøyaktighet er +/-0,4mm.

Det skal gjøres 5 gjentatte målinger mot hver testblokk. Gjennomsnittlig måleresultat dokumenteres i serviceprotokoll.

4.4 Service: Alle instrumenter skal gjennomgå alle servicerutiner uavhengig av resultatene av kontrollmålingen før service. Vi har følgende sjekkpunkter:

Tabell 4: Hva skal sjekkes/ justeres under service

Nr. Hva skal sjekkes/ justeres?
1 Sjekke av at alle strømpulser ved bevegelse av måleprobe gir samme målelengde.
2 Justering av posisjon for startblokk. Det er avgjørende for hvor lengdemålingen starter.

4.5 Kontrollmåling etter service: Når service er over så skal instrumentets display vise 10,0, 20,0 og 48,0 millimeter ved sjekk mot kundens testblokk.

5. Testblokker til bruk på slakteriene: Slakteriene skal ved GP service sende med testblokken som benyttes ved daglige kalibreringer av HGP7 på slakteriet. Testblokken har påtrykt et nummer. Nummeret på testblokken skal være skrevet inn på klistrelapp som er festet på HGP7. Det påligger MT å føre protokoll som viser hvilken testblokk som skal benyttes ved kalibrering av hvert enkelt HGP7.

MT skal sjekke at testblokkene som benyttes på slakteriene tilfredsstiller minimumskrav til målenøyaktighet. Vi har følgende krav:

Tabell 5: Ønskede og akseptable måleverdier for testblokkene

Måleverdier Fett 1 Fett2 Kjøtt2
Ønskede 10,00 20,00 48,00
Akseptable 9,95 – 10,05 19,95 – 20,05 47,95 – 48,05

Alle måleverdier er oppgitt i millimeter. MT dokumenterer måleverdiene ved kontrollmålingen i protokollen.

Korrigerende tiltak: Hvis testblokkene ikke tilfredsstiller disse kravene, skal testblokken ikke benyttes. Det påligger MT å skaffe til veie en ny testblokk som tilfredsstiller målekravene.

6. Kontaktplater: Alle akseptable kontaktplater skal være påstemplet et løpenummer. HGP7 sin kontaktplate skal alltid følge med på service. Nummer på kontaktplate er skrevet inn på klistrelapp som er festet på HGP7. MT kalibrerer hvert enkelt HGP7 med den spesifikke, nummererte måleplaten.

Korrigerende tiltak: Kontaktplater som ikke er påstemplet et løpenummer og hvor det ikke i serviceprotokollen finnes en kobling mellom HGP7 nr. og kontaktplatenummer, skal ikke benyttes ved måling med HGP7.

Dokumentasjon: Det skal dokumenteres til hvilket instrument som måleplaten tilhører, ved å tilordne dens nummer til et GP instrument.

7. Fargekalibrering: Ved service kalibreres instrumentene i forhold til fire væsker som skal henholdsvis gi fargetall:

Tabell 6: Måleverdier for kalibreringsvæsker ved fargemåling

Fargetall: 06 31 61 120

Væskenes holdbarhetstid er angitt på flaskeemballasje. Alle instrumentene sjekkes ved ankomst hos Mettler Toledo. Nødvendige justeringer blir foretatt inntil instrumentene viser riktige måleverdier før utsendelse. Måleverdier før og etter service dokumenteres i serviceprotokoll.

8. Servicepris og servicepakke:

Tabell 7: Pris per gang ved ordinær service av HGP7

Servicepris per gang Gyldig fra
12 997 kr + mva. Fra 1. juli 2015

Fakturering skjer direkte til angjeldende slakteri ved inngåelse av avtalen og deretter forskuddsvis ved hver fornyelse. Prisen inkluderer:

Tabell 8: Prisen inkluderer:

Nr. Pris for ordinær service inkluderer:
1 Fri leie av utlånspistol i servicetiden (se punkt 3)
2 Utbedring av funksjonsfeil
3 Rengjøring, overhaling og kalibrering av pistol ihht. sjekkliste.
4 Sjekk av kommunikasjonsprotokoll

Tabell 9: Serviceprisen inkluderer ikke:

Nr. Pris for service inkluderer IKKE:
1 Reservedeler
2 Frakt av pistol mellom bruker og Mettler Toledo A/S.
3 Utbedringer som følge av feilaktig eller unormal behandling.
4 Utbedringer av feil som har oppstått ved at andre enn MT sitt personell har forsøkt å reparere instrumentet.

9. Akuttservice: Ved behov for akuttservice sørger MT for at bruker mottar utlånspistol innen 24 timer eller tidligere etter avtale, etter at feil er meldt i perioden mandag - fredag, mellom 0700 - 1600.

Akuttservice utføres etter regning, med unntak av service som dekkes av garantiansvar.

Tabell 10: Timepris for akuttservice i avtaleperioden

Servicepris per gang Gyldig fra
1252 kr + mva. Fra 1. juli 2015

10. Dokumentasjon: Oppsummering av all dokumentasjon i forbindelse med service. Det skal føres serviceprotokoll for hvert enkelt instrument. Det skal føres serviceprotokoll for hvert enkelt instrument som er inne til service.

Tabell 11: Dokumentasjoner på servicerapport

Nr. Det skal dokumenteres:
1 Hva som er gjort under service, med oppnådde resultater.
2 Måleverdiene mot de 4 farge testvæskene, både i forkant og etterkant av service.
3 Under feltet kommentar ved service hvilke deler som er skiftet ut, eventuelt slitt knivfeste, manglende/ for mye smøring, sprekker i instrumentkasse.
4 I feltet Ekstrareparasjon for å dokumentere feil/avvik ved avbruddsservice.
5 Uheldig adferd fra slakteriene, så langt detter er mulig. Eksempler på dette er manglende renhold, skader på instrumentet, uheldig bruk av silikonolje etc., slik at slakteriene blir orientert og kan korrigere sin adferd.

12. Avviksbehandling: Alle avvik i forhold til denne avtaletekst skal dokumenteres. Det skal iverksettes korrigerende tiltak så langt dette er mulig.

Tabell 12: Avviksbehandling i forbindelse med service

Nr. Avviksbehandling
1 Dersom det skal gjøres avvik fra denne planen, skal angjeldende slakterier og Animalia informeres. Det skal settes opp en alternativ plan som viser at intensjonen i serviceplanen overholdes.
2 MT må ha et dokumentasjonsunderlag i saker hvor de etterfakturerer slakterianlegg, som har returnert utlånsinstrumentet for sent.
3 Det påhviler både MT og Animalia å dokumentere avvik fra denne avtale og for avvik som gjelder bruk/ oppbevaring av GP instrumenter på slakteriene som vil få/ha betydning i forhold til denne avtalen.

13. Reservelager GP: Alle innehavere av HGP7 skal til enhver tid ha følgende reservedeler på eget anlegg:

Tabell 13: Reservedelslager for HGP7 ved slakteriene:

Artikkel Nummer Artikkel Priser per 01. Juli 2015 eks mva.
GP55-800 Kniver til GP7 3051 kr per 5 stk.
GP52-013 Kontaktplate (contact plate) 2744 kr per stk.
GP68-000 Spiralkabel (spiral cable) 7987 kr per stk.
GP12-019 Knivløsingsvertøy (Blade fitting tool) 2190 kr per stk.
GP12-110 Silikonolje (Silicon oil) 820 kr per flaske
GP52-015 Måleguide (Measuring guide) 1448 kr per stk.

14. Avtaleperiode: Denne avtalen gjøres gjeldende fra 1. Juli 2015 og gjelder for 1 år av gangen om den ikke sies opp innen 2 måneder før avtaletidens utløp.

Avtalebeløpene forfaller til betaling forskuddsvis i hver avtaleperiode. Eventuelle revisjoner av avtalen skal skje innen 1. november hvert år.

Oslo, 20. Juni 2015

Animalia Mettler-Toledo A/S

 

15. HGP7 instrumenter som skal ha service:

Tabell 14: Oversikt over HGP7 instrumenter i Norge

Nr. EFTA nr. Anlegg GP Nr Antall servicer Kontaktperson Bruksfrekvens
1 802 Nortura Karasjok 4344 1 Ole Martin Lunde 544
2   Mettler Toledo 4396 2* Magne Eggen 21 734
3   Mettler Toledo 5005 2 Magne Eggen 19 895
4 155 Nortura Målselv 5006 1 Arne Gunnar Moen 11 483
5 121 Nortura Steinkjer 5007 3 Jan Ivan Sjømæling 10 363
6 121 Nortura Steinkjer 5008 3 Jan Ivan Sjømæling 165 498
7 109 Nortura Tønsberg 5010 3 Tore Dale 45 484
8 134 Nortura Førde 5011 1 Ove Varlid 2 799
9   Mettler Toledo 5012 2* Magne Eggen 525
10 117 Fatland Jæren 5015 3 Jan Rosseland 84 401
11 141 Fatland Ølen 5016 2 Audun Stople 47 715
12 109 Nortura Tønsberg 5017 3 Tore Dale 106 080
13 103 Nortura Rudshøgda 5018 3 Olav Magne Lystad 116 176
14 181 Horns Slakteri 5019 1 Gøran Ellingsen 7 439
15 109 Nortura Rudshøgda 5020 3 Olav Magne Lystad 102 567
16 134 Nortura Førde 5021 1 Ove Varlid 29 465
17 111 Nortura Forus 5022 3 Bjarte Sveinsvoll 71 875
18 160 Fatland Oslo 5023 3 Thomas Tøllefsen 94 827
19 111 Nortura Fous 5024 3* Bjarte Sveinsvoll 122 124
20   Mettler Toledo 5025 2 Magne Eggen 15 771
21 116 Nortura Sandeid 5026 2 Bjarne Miljeteig 55 005
22 142 Nordfjord Kjøtt 5030 1 Magnar Sæten #
23 106 Furuseth 5034 2 Harald Furuseth 43 064
24 106 Furuseth 5035 3* Harald Furuseth 48 441
25 643 Nortura Bjerka 5096 2* Kristina Brubakk 53 993

Oversikten gjelder per 4. desember 2015. Tallene for bruksfrekvens er hentet fra FTP data innrapportert fra slakteriene for 2015.
*) Endringer i antall servicer
**) 4391 er «slaktet», dvs. tatt ut av bruk (20. Januar 2016).
***) 4417 alias 4391 (Forus) har vært brukt på 52 848 slakt.
#) kjenner ikke bruksfrekvens

Bruksfrekvens er hittil i år i 2015 per 3. desember

Viktige telefonnummer og adresser:

Mettler Toledo A/S:
Kontaktperson service/ reservedeler: Magne Eggen
Postadresse: Grønnfinkvegen 9, 2032 Maura
Telefonnummer: 922 65 779

Mettler Toledo, hovedkontoret har telefon: 22 30 44 90

Magne sin e-post adresse er: magn-eg@online.no

Forkortelser av navn brukt i dette dokumentet:

Tabell 15: Hva er endret i dette dokumentet

Forkortelse Hva?
MT Mettler Toledo AS
HGP7 Hennessy Grading Probe 7
ULI Utlånsinstrument

Endringer i dette dokumentet:

Tabell 16: Hva er endret i dette dokumentet

Nr. Hva?
1 Skrifttype Verdana 14.
2 Generell gjennomgang av teksten
3 Priser på service
4 Priser på akutt service
5 Bruksfrekvens oppdatert med tall fra 2015