401P Småfe, klassifiseringsprinsipper

ID: 401P_Klassifiseringsprinsipper småfe
Versjon: 17
Utarbeidet av Animalia: Morten Røe, 12. februar 2015
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 5. Desember 2016

1.Hensikt: Regelverket for klassifiseringen av småfe.

2. Omfang: Gjelder klassifisering av alle småfeslakt.

3. Ansvar og myndighet: Slakteriene skal følge regelverket. ANIMALIA kontrollerer at slakteriet følger prosedyrene.

4. Klassifisering
Det gjelder et generelt krav om klassifisering av alle småfeslakt. For alle slakt skal det fastsettes Kategori, Klasse og Fettgruppe. Slaktkategori fastsettes ut fra preg og alder.

Tabell 1: Følgende slaktkategorier er tillatt brukt

Nr. Kategori Kode Navn Nr. Kategori Kode Navn
1 180 U Ung sau 5 185 V Vær
2 181 S Sau 6 186 I Geit
3 182 L Dielam 7 187 J Kje
4 183 L Lam        

4.2 Klassefastsettelse:

Tabell 2: For sau er følgende 15 klasser er tillatt brukt

Hoved-klasse: E U R O P
Klasse: E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-

Tabell 3: Tillatte klasser for GEIT og KJE (9 klasser)

Hoved-klasse: E U R O P
Klasse E U R O+ O O- P+ P P-

4.3 Fettgruppefastsettelse:

Tabell 5: For sau er følgende 15 fettgrupper tillatt brukt

Hoved-fettgruppe: 1 2 3 4 5
Fettgruppe: 1- 1 1+ 2- 2 2+ 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5- 5 5+

Tabell 6: For geit er følgende 5 fettgrupper tillatt brukt

Fettgruppe: 1 2 3 4 5

Dokumentreferanse
EU reguleringer No 2137/92 og No 461/93