402S Småfe, klassebeskrivelser

ID: 402P Småfe, klassebeskrivelser
Versjon: 7
Utarbeidet av Animalia: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 5. Desember 2016

1. Hensikt: Beskrive system for fastsettelse av KLASSE.

2. Omfang: Gjelde alle småfeslakt. Prosessbeskrivelsen er obligatorisk for alle slakterier.

3. Ansvar og myndighet: Slakteriet gjennomfører prosedyren. ANIMALIA kontrollerer at slakteriet følger den.

4. System for klassefastsettelse av småfe:

Tabell 1: Fastsettelse av klasse

Nr. Retningslinjer
1 Utgangpunktet for bedømmelsen er ferdig nedkjølte slakt.
2 Klassen fastsettes ut fra slaktets kroppsform med fett.
3 Lår, rygg og bog, har lik vekt under klassefastsettelsen.
4 Hvis kvaliteten på de tre kroppsdelene er ulike, skal slaktet plasseres i den klassen som ligger nærmest den gjennomsnittlige klassen av de tre kroppsdelene
5 Alle mulige kombinasjoner av klasse og fettgrupper er tillatt.
6 Fotografier av klassene viser middelet for hovedklassen.
7 Klasse S i regelverket fra EU blir ikke benyttet.

Linjebedømmelse: For bakparten gjelder en underinndeling i 4 profiler eller linjer, (1) baklinje, (2) indre- og (3) ytrelinje og (4) mørbrad. Slaktets (5) rygg er å betrakte som et område hvor en gjør en totalbedømmelse av profilen fra ryggens midtlinje over ytrefilet, inkludert en vurdering av bredden på ryggen. Framparten deles inn i to linjer, (6) bog og (7) høyrygg.

Linjene er vist i figuren nedenfor:

Tabell 2: Beskrivelse av hovedklassene

Hovedklasse Klasse Nr. Beskrivelse
E E+ 15 Alle profiler er svært svulmende, konvekse til superkonvekse. Eksepsjonell (ekstraordinær) muskelutvikling.

Lår: Veldig god muskelfylde, profilene veldig konvekse.
Rygg: Veldig konveks og svært god brede og muskelfylde helt fram til bogen.
Bog: Veldig konveks og særdeles god muskelfylde.
E 14
E- 13
U U+ 12 Svært god muskelutvikling. Alle profiler er hele veien konvekse (svulmende).

Lår: Svært god muskelfylde, alle profiler konvekse.
Rygg: Bred og god muskelfylde helt fram til bogen.
Bog: Konveks og meget god muskelfylde.
U 11
U- 10
R R+ 9 God muskelutvikling. Alle profiler skal være rette.

Lår: Profilene hovedsakelig rette.
Rygg: God muskelfylde, men bredden er ikke like god fram mot bogen.
Bog: Rett profil og god muskelfylde.
R 8
R- 7
O O+ 6 Middels muskelutvikling. Alle profiler skal være rette til svakt konkave.

Lår: Profilene tenderer til å være svakt konkave.
Rygg: Noe manglende bredde og manglende muskelfylde.
Bog: Tendenser til å være smal, mindre tykkelse og noe manglende muskelfylde.
O 5
O- 4
P P+ 3 Dårlig muskelutvikling. Alle profiler skal være konkave til svært konkave.

Lår: Alle profiler konkave til veldig konkave
Rygg: Smal/ konkav, med synlige torntapper /bein.
Bog: Smal og flat bog med liten muskelfylde og synlige bein.
P 2
P- 1

Dokumentreferanse
401 Klassifiseringsprinsipper, Småfe