403S Småfe fettgruppebeskrivelser

ID: 403S_Fettgruppefastsettelse
Versjon: 6
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 04. Januar 2016

1. Hensikt: Beskrive FETTGRUPPE system for småfe.

2. Omfang: Gjelde alle småfeslakt og for alle slakterier i Norge.

3. Ansvar og myndighet: Slakteriet gjennomfører prosedyren. ANIMALIA kontrollerer at slakteriet følger prosedyren.

4. System for fettgruppe fastsettelse for småfe: Fettgruppe fastsettes ut fra ytre og indre fettdepoter. Hoved-vekten skal ligge på tykkelsen av de ytre fettlagene. EU sitt fett-gruppesystem har 5 hoved fettgrupper, med nummer fra 1 til 5:

Tabell 1: Hoved fettgrupper i EUROP systemet

Hoved-fettgruppe Beskrivelse
1 Intet fettovertrekk til svært tynt fettovertrekk.
2 Tynt fettlag. Kjøtt skal være synlig omtrent overalt.
3 Kjøtt er med unntak av lår og bog, omtrent overalt dekket med fett. Små depoter av fett i brysthulen.
4 Overflaten er dekket av fett, men fortsatt skal det være områder med synlig kjøtt på bog og lår. Noen store fettdepoter i brysthulen.
5 Hele slaktet er dekket av et tykt fettlag. Store fettdepoter i brysthulen.

Hver hoved fettgruppe inndeles i 3 fettgrupper, dvs. totalt 15 fettgrupper.

Tabell 2: Beskrivelse av alle 15 fettgruppene i EUROP systemet

Nr. Hoved-fettgruppe Fett-Grupper Detaljbeskrivelse
15

14

13
5 5+

5

5-
Utvendig: Hele låret er nesten fullstendig dekket av fett, så overgangene mellom de enkelte muskler og fettstriper mellom muskelfibrene ikke lenger er synlige.

Innvendig: Musklene mellom ribbeina er infiltrert med fett. Synlige fettdepoter i brysthulen.
12

11

10
4 4+

4

4-
Utvendig: Et tykt lag med fett dekker det meste av slaktet. Tydelige fettstriper.

Innvendig: Musklene mellom ribbeina kan være infiltrert med fett. Noen store fettdepoter i brysthulen.
9

8

7
3 3+

3

3-
Utvendig: Et lite fettlag dekker over det meste av slaktet, med unntak av lår og bog.

Innvendig: Musklene skal fortsatt være synlig mellom ribbeinene.
6

5

4
2 2+

2

2-
Utvendig: Et tynt fettlag dekker det meste av slaktekroppen, svært lite fett over bog og lår

Innvendig: Musklene skal være godt synlig mellom ribbeinene.
3

2

1
1 1+

1

1-
Utvendig: Intet synlig fett til spor av fett

Innvendig: Intet fett synlig mellom ribbeinene.

Saukniv: Arbeidsbeskrivelse for bruk av saukniv. Klassifisering av alle slakt under kategorien SAU. Godkjente klassifisører har ansvar for at prosedyren følges. ANIMALIA klassifiseringskonsulenter kan etterkontrollere klassifisørens bruk av saukniven. Kniv stikkes inn mellom 3 og 4 bakerste ribben, 12 cm ut fra ryggens midtlinje. Kniven må holdes vinkelrett på siden. Knivens mothake må være så stor at den støter på det tykkeste partiet av benet. Knivens mothake legges mot innsiden v ribbenet. Sidens tykkelse måles inklusive beinet.

Tabell 3: Millimetermål ved bruk av fettkniv

Fett-gruppe Totalt Fettmål Beskrivelse *)
1-

1

1+
00 – 07 mm

08 - 09 mm

10 mm
Manglende til svært tynn fettdekning
2-

2

2+
11 - 12 mm

13 - 14 mm

15 mm
Tynt fettlag, men musklene skal være synlige over alt på skrotten.
3-

3

3+
16 - 17 mm

18 - 19 mm

20 - 22 mm
Muskelatur bortsett fra på låret og bogen, skal være dekket med fett. Små fettavleiringer i brysthule.
4-

4

4+
23 - 25 mm

26 - 28 mm

29 - 32 mm
Muskelatur skal være dekket med fett, men låret og bogen skal fremdeles ha partier hvor muskelaturen er synlig. Noen tydelige fettdepoter i brysthule.
5-

5

5+
33 - 36 mm

37 - 40 mm

41 - 43 mm
Slaktet er dekket med et tykt fettlag. Store fettansamlinger i brysthule

5. Spesielle regler
Unge slaktedyr, kategori LAM og DIELAM, får anmerkning for GULT FETT, hvis fettfargen ikke er hvit. Følgende anmerkings-kode skal brukes:

Tabell 4: Anmerkingskode for GULT FETT

Kode Anmerkingskode (Ny kode fra 4. januar 2016)
321 GULT FETT

Slakt med gult fett klassifiseres i riktig klasse og fettgruppe ut fra form og fettmengde. Oppgitt fettgruppenummer, i avregnings- og salgstransaksjon og i strekkode på skrottlapp, vil være nummeret på den faktiske fettgruppe (1 til 15) + tallet tretti (30), dvs. et tall fra og med 31 (1+) til og med 45 (5+).

6. Endringer i dette dokumentet

Tabell 5: Endringer i denne versjonen av dokumentet

Versjon Endringer
6 Anmerkingskode for GULT FETT