415S Internkontroll Småfe

ID: 415S_Internkontroll småfe
Versjon: 12
Utarbeidet av Animalia: Morten Røe, 02. mars 2019
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 24. oktober 2007

1.Bakgrunn: Oversikt over internkontrolltiltak. Krav til klassifisører og slakterier i klassifiseringsordningen. Hensikten er å forsikre seg om at klassifiseringen er gjennomført på en korrekt måte. Resultater fra tiltakene dokumenteres på egne skjemaer, totalt 8. For de som leier håndterminal benyttes KTERM istedenfor skjema 1 til og med skjema 6. Excelmaler for skjema finnes på Animalia sin hjemmeside: http://www.animalia.no/Slakt--kjott--og-eggkvalitet/Klassifiseirng/Klassifiseringsansvarlig/

2. Ansvar og myndighet: Alle slakterier med status A, B, C, D og E har plikt til å gjennomføre tiltakene. ANIMALIA har myndighet for å påse at tiltakene blir gjennomført. Alle tiltak dokumenteres og være tilgjengelig for ANIMALIA.

3.1 Internkalibrering: Tiltaket er obligatorisk fra første til siste uke i sesongen og en gang per måned utenfor sesong. Målet er å minimere forskjellene mellom klassifisørene og å hindre utglidninger.

Kalibreringen gjennomføres som en blindtest, skrottlappene blendes. Kategori, klasse og fett bedømmes på minst 20 slakt. Alle bedømmer de samme slaktene. Bruk håndterminal eller skjema 1. Resultatene for hver deltaker føres på skjema 2. Fasit er gjennomsnittet av resultatene for alle klassifisørene, se skjema 2. Fasit regnes ut automatisk i KTERM.

Akseptabel klassifisering: Inntil 20 % avvik på slaktkategori. Bruttoavviks% for klasse og fettgruppe kan være inntil 65 % og nettoavviks% kan være inntil 35 %. Alle deltagerne må klare minimumskravet.

Korrigerende tiltak: Hvis avviksprosentene er utenfor kravet, skal ny kalibrering arrangeres neste slaktedag. Hvis resultatet fortsatt ikke er akseptabelt, skal en ha daglige kalibreringer inntil resultatet er akseptabelt. ANIMALIA involveres etter tredje kalibrering med ikke akseptabelt resultat.

Dokumentasjoner:

Skjemanr. /Skjemaet benyttes for å dokumentere:

Nr. 1:

Enkeltdeltagernes resultater under internkalibreringen. I headingen skal det dokumenteres navn på deltager og dato.

Nr. 2:

Fasit i forbindelse med den enkelte internkalibrering.

Nr. 3:

Deltagernes resultater, brutto- og nettoavviks% for klasse og fettgruppe.

Nr. 4:

Alle internkalibreringer, hvor det skal påføres dato for internkalibrering, hvor mange slakt som er bedømt, hvem som har deltatt og konklusjonen (akseptabel eller ikke akseptabel klassifisering).

3.2 Oppfølging av kontrollresultat fra kontroll utført av ANIMALIA

ANIMALIA gjennomfører fra 1 til 6 kontroller per dyreslag per år. Hvis kontrollresultatet er AKSEPTABELT, blir det ingen ekstra tiltak for slakteriet.

Korrigerende tiltak: Hvis kontrollresultatet utløser retest, så skal slakteriet allerede neste arbeidsdag gjennomføre en internkalibrering. Hvis brutto-avviksprosenten på to på hverandre følgende kontroller overstiger 20 % og/eller nettoavviksprosenten for klasse og/eller fettgruppe overstiger 10 % i samme retning på to på hverandre følgende kontroller i, skal det innen en uke iverksettes internkalibrering etter regler beskrevet under punkt 1.

3.3 Etterkontroll av pussing og merking utført av slakteriet

Tiltaket gjennomføres ukentlig fra første til og med siste uke i sesongen og en gang per måned utenfor sesong. Minst 10 slakt skal kontrolleres. Kontrollen skal gi et representativt bilde av slaktingen på anlegges. Dokumenter kontrollen på skjema 5 eller i KTERM.

Akseptabel pussing/ merking: Hvis andelsprosenten beregnet over alle kontrollerte slakt, for hvert enkelt kontrollpunkt er lavere/lik 50 %.

Korrigerende tiltak: Hvis avviksprosentene er utenfor det akseptable, skal ny pussekontroll tas innen neste slaktedag. Ved fortsatt resultat utenfor det akseptable, skal en fortsette med daglige kontroller inntil en er innenfor akseptabel standard. ANIMALIA involveres etter tredje interkontroll.

Dokumentasjoner:

Skjema:

Innhold:

Nr. 5:

Internkontroll av pussing/slakteutførelse og merking av småfe. Skjemaet benyttes for å dokumentere slakteriets pussing/slakteutførelse og merking.

Nr. 6:

Det skal føres loggliste over alle pussings- og merkekontroller. Her føres dato for internkontroll, hvor mange slakt som er bedømt, hvem som har utført kontrollen og konklusjonen for internkontrollen (akseptabel eller ikke akseptabel klassifisering).

3.4 Oppfølging av pussekontroller utført av ANIMALIA

ANIMALIA utfører inntil to kontroller med pussing og merking av slakt på alle slakterier. Resultatene dokumenteres i egen rapport til slakteriet.

Akseptabel pussing/ merking: Samme krav som under punkt 3a.

Korrigerende tiltak: Samme tiltak som under punkt 3a.  

3.4 Statistikk

Oppfølging av statistikker skjer daglig og ukentlig i sesongen. Ved avvik skal korrigerende tiltak iverksettes. Dokumentasjoner på skjema 7 og 8.

Dokumentasjoner:

Skjema:

Innhold:

Nr. 7:

Registreringsskjema av dagsstatistikk for LAM, middeltall og andelsprosenter i de viktigste klasser og fettgrupper.

Nr. 8:

Registreringsskjema av ukestatistikk for LAM, middeltall og andelsprosenter for de viktigste klasser og fettgrupper, per uke - i det minste i slaktesesongen.

 3.4.1 Dagsstatistikker på klassifiseringsterminalene

Ta ut dagsstatistikk for hver slaktedag i sesongen. Dokumenter de viktigste tallene på skjema nr. 7. Følgende variabler skal registreres: Dyreslag, måned og år, dato, antall slakt, middel klasse, middel fettgruppe og middel vekt, andelsprosenter for ulike klasser og fettgrupper. I tillegg registreres navn på personer som har klassifisert.

Akseptabel klassifisering: Det vil være skjønnsmessige avveininger som ligger til grunn for å avgjøre om klassifiseringen er akseptabel. ANIMALIA utarbeider en veileder for lesing av dags- og ukestatistikk, se eget dokument. På generelt grunnlag bør det iverksettes korrigerende tiltak hvis tallene i statistikkene endrer seg mye uten at spesielt slaktevekt endrer seg.

Korrigerende tiltak: Ved tvil om gode nok klassifiseringsresultater

3.4.2 Ukestatistikker på terminalene

For en uke tas ut en helt lik statistikk som per slaktedag. Eneste forskjell er at den er en oppsummering for normalt 5 slaktedager. Skjema 8 benyttes for å dokumentere hovedresultatene, på samme måte som for skjema nr. 7.

Akseptabel klassifisering: Se samme punkt under 4.1.

Korrigerende tiltak: Se samme punkt under 4.1.

3.4.3 Klassifiseringsstatistikk LAM fra ANIMALIA

Klassifiseringsstatistikk Lam sendes ut fra ANIMALIA hver uke i sesongen og inneholder nøkkeltall fra hele landet, fra regionene og ditt eget anlegg.

Akseptabel klassifisering: Se samme punkt under 4.1.

Korrigerende tiltak: Se samme punkt under 4.1.

4. Motivasjon og kunnskapsutveksling

En motivasjonsfaktor er at klassifiseringsansvarlig og klassifisørene samles til ukentlig/ månedlige møter med faglig innhold. Det bør settes mål for arbeidet som skal gjøres. Det bør skrives referat. Kommunikasjonen mellom klassifiseringsansvarlig og klassifisørene er viktig. Motivasjon og faglig respekt er viktig for utførelsen av klassifiseringen, pussing og slakting.     

5. Dokumentreferanse

220Klassifisering401P

220Klassifisering440S