440S Lam, klassifiseringsstatistikk

ID: 440S_Lam klassifiseringsstatistikk
Utgave: 4
Utarbeidet av: Morten Røe, 12. oktober 2012
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 01.januar 2006

1. Hensikt: Beskrive statistikkrutine i varmvektsterminalen på slakteriet

2. Omfang: Gjelder alle slakterier som er med i klassifiseringsordningen

3. Registreringer: Rutinen begrenses til kategori 183, Lam. For hvert lam skal det registreres Slaktevekt (98%) begrenset nedad til minimum 5.0 kg og oppad til 35.0 kg, Klasse ( 1 - 15) og Fettgruppe ( 1 - 15).

Klassene gis nummer fra 1 til 15. Vi har følgende system:
1=P- 2=P 3=P+ 4=O- 5=O 6=O+ 7=R- 8=R 9=R+ 10=U- 11=U 12=U+ 13=E- 14=E 15=E+

Fettgruppene gis nummer fra 1 til 15. Vi har følgende system:
1=1- 2=1 3=1+ 4=2- 5=2 6=2+ 7=3- 8=3 9=3+ 10=4- 11=4 12=4+ 13=5- 14= 5 15=5+

4. Statistikkgenerering

4.1 Rapporter
Ut fra disse informasjonene skal det genereres to mulige rapporter, Dagsrapport og Ukerapport. Rapportene er satt opp på samme måte, alle felter er identiske.

Det skal være mulig å nullstille datalagrene for både Dags- og Ukerapport når operatøren måtte ønske det. Før lagrene nullstilles må operatøren få spørsmål om grunnlagsdataene skal slettes (J/N). Etter at operatøren har skrevet ut en rapport skal operatøren få spørsmål om grunnlagstallene skal slettes (J/N). På denne måten kan operatøren selv bestemme om det er hensiktsmessig fortsette med å samle opp data.

Rapportene, spesielt Dagsrapport, skal kunne skrives ut når som helst.

4.2 Rapportlayout
Rapporten består av 4 hovedområder: Overskrift (1), Felt for spesifisering av dato og klokkeslett (2), Frekvensfordelinger (3) og Gjennomsnittstall og frekvensfordelinger (4).

(1) Rapportens heading: Klassifiseringsrapport for Lam (183): I tillegg skal det spesifiseres om det er en UKERAPPORT eller om det er en DAGSRAPPORT.

(2) Her spesifiseres: Slakteriets nr og navn (21), Antall slakt (22), Dato for siste nullstilling (23), Klokkeslett for siste nullstilling (24), Dato for dagens nullstilling (25) og klokkeslett for dagens nullstilling (26).

I forbindelse med Klassifiseringsstatistikken genereres 4 forskjellige statistikker:

(3) Tre frekvensfordelingstabeller: En for hver av KLASSE(31), FETTGRUPPE (32) og VEKTGRUPPE(33). For hver frekvensfordelingstabell presenters navn på klasse/fettgruppe/vektgruppe (311), antall slakt (312) og andelsprosent (313) i forhold til totalt antall lam (sum 100%). Det er ialt 15 klasser, 15 fettgrupper og 18 vektgrupper.

Vi har følgende klasser (15stk) (X):
E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-

Vi har følgende fettgrupper (15stk) (Y):
5+55-4+44-3+33-2+22-1+11-

Vi har følgende vektgrupper (18 stk) (Z):
- 10 kg, 10.1 - 11kg, 11.1 - 12 kg, 12.1 - 13 kg, 13.1 - 14 kg, 14.1 -15kg, 15.1- 16kg, 16.1 -17kg, 17.1- 18kg, 18.1- 19kg, 19.1- 20kg, 20.1- 21 kg, 21.1- 22kg, 22.1- 23kg, 23.1- 24kg,24.1 - 25kg, 25.1 - 26kgog26.1 - kg.

(4) Parameteroversikt: Dette skal være en todelt tabell, første del for de enkelte parametere (41) og del to for samspillseffekter mellom parametere (42).

Første del (41) består av 6 kolonner: Parameternavn (411), Antall slakt (412), Sum (413), Kvadratsum (414), Gjennomsnittlig verdi (415) og standardavvik (416).

Andre del (42) består av 4 kolonner: Samspillseffektens navn (421), Antall slakt (422), Kovarianssum (423) og Korrelasjon (samvariasjonskoeffisient) (424).

4.3 Beregninger av spesielle parameterverdier
413 SUM(X): Summen over alle registrerte parameterverdier (X * N) (Parameterverdi*antall) (antall vil normalt være 1 pr transaksjon)

414 KVADRATSUM (X): Summer over alle registrerte parameterverdier (X*X*N) (Parameterverdi*Parameterverdi*antall) (antall vil normalt være 1 pr transaksjon)

415 GJENNOMSNITTLIG VERDI: Summen av alle registrerte parameterverdier dividert med antall registreringer (413 / 412)

416 STANDARDAVVIK: Kvadratroten av dette uttrykket: Kvadratsum (414) minus (gjennomsnittsverdi * gjennomsnittsverdi * antall) dividert med antall registreringer. Kvadratroten av: ((414 -(415*415*412))/412. Verdiene for 415 skal ikke avrundes. 423 KOVARIANS: Summe over alle registrerte parameterverdier av den ene parameteren multiplisert med parameterverdien av den andre parameteren. Eksempel: X er slaktevekt, Y er klasse, formelen for hver registrering blir da X * Y.

424 KORRELASJON: Oppsett for beregning av korrelasjonen mellom X og Y:
Korrelasjonen = 100*[(423 - (415X *415Y*412))/412] dividert med
Kvadratroten av: [{(414X -(415X*415X*412))/412} *{(414Y -(415Y*415Y*412Y))/412}].

Klassifiseringsrapport
DAGSRAPPORT
For Lam (183):
Slakteri: FS06
Dato: 220798
Klokka: 16:00
  Antall slakt: 200
Siste nullstilling: 210798
Klokka: 16.00
Klassefordeling:
Klasse Antall And-%
E+ 1> 0.5 %
E 2 1.0 %
E- 3 1.5 %
     
U+ 4 2.0 %
U 5 3.0 %
U- 6 3.5 %
     
R+ 7 4.0 %
R 8 5.0 %
R- 9 9.0%
     
O+ 32 16.0 %
O 40 20.0%
O- 35 17.5 %
     
P+ 22 11.0 %
P 10 5.0 %
P- 2 1.0 %
     
Fettgruppefordeling:
Fettgr Antall And-%
5+ 1 0.5 %
5 2 1.0 %
5- 3 1.5 %
     
4+ 4 2.0 %
4 6 3.0 %
4- 7 3.5 %
     
3+ 8 4.0%
3 10 5.0 %
3- 18 9.0 %
     
2+ 32 16.0 %
2 40 20.0 %
2- 35 17.5 %
     
1+ 22 11.0 %
1 10 5.0 %
1- 2 1.0 %
     
Vektgruppefordeling:
Vektgr. Antall And-%
-10 1 0.5 %
10.1 - 11 2 1.0 %
11.1 - 12 3 1.5 %
     
12.1 - 13 4 2.0 %
13.1 - 14 6 3.0 %
14.1 - 15 12 6.0 %
     
15.1 - 16 18 9.0 %
16.1 - 17 22 11.0 %
17.1 - 18 25 12.5 %
     
18.1 - 19 27 13.5 %
19.1 - 20 22 11.0 %
20.1 - 21 17 8.5 %
     
21.1 - 22 14 7.0 %
22.1 - 23 10 5.0 %
23.1 - 24 7 3.5 %
     
24.1 - 25 5 2.5 %
25.1 - 26 3 1.5 %
26.1 - 2 1.0%
     
Middeltall for de ulike parametrene:
Parameter: Antall Sum(X) Kvadratsum (X) Gjennomsnitt Standardavvik
Klasse: 200 1164.0 8248.00 5.82 2.71
Fettgruppe: 200 1164.0 8248.00 5.82 2.71
Samspillseffekter:AntallKovarians (X*Y)Korrelasjon (-100 til +100)
Klasse * Fettgruppe 200 7378.0 +41.0
Klasse*Slaktevekt 200 23042.3 +85.2
Fettgruppe *Slaktevekt 200 23042.3 +85.2
Klassifiseringsrapport
UKERAPPORT
For Lam (183):
Slakteri:FS06
Dato:220798
Klokka:16:00
  Antall slakt:200
Siste nullstilling:210798
Klokka:16:00
Klassefordeling:
Klasse Antall And-%
E+ 1> 0.5 %
E 2 1.0 %
E- 3 1.5 %
     
U+ 4 2.0 %
U 5 3.0 %
U- 6 3.5 %
     
R+ 7 4.0 %
R 8 5.0 %
R- 9 9.0%
     
O+ 32 16.0 %
O 40 20.0%
O- 35 17.5 %
     
P+ 22 11.0 %
P 10 5.0 %
P- 2 1.0 %
     
Fettgruppefordeling:
Fettgr Antall And-%
5+ 1 0.5 %
5 2 1.0 %
5- 3 1.5 %
     
4+ 4 2.0 %
4 6 3.0 %
4- 7 3.5 %
     
3+ 8 4.0%
3 10 5.0 %
3- 18 9.0 %
     
2+ 32 16.0 %
2 40 20.0 %
2- 35 17.5 %
     
1+ 22 11.0 %
1 10 5.0 %
1- 2 1.0 %
     
Vektgruppefordeling:
Vektgr. Antall And-%
-10 1 0.5 %
10.1 - 11 2 1.0 %
11.1 - 12 3 1.5 %
     
12.1 - 13 4 2.0 %
13.1 - 14 6 3.0 %
14.1 - 15 12 6.0 %
     
15.1 - 16 18 9.0 %
16.1 - 17 22 11.0 %
17.1 - 18 25 12.5 %
     
18.1 - 19 27 13.5 %
19.1 - 20 22 11.0 %
20.1 - 21 17 8.5 %
     
21.1 - 22 14 7.0 %
22.1 - 23 10 5.0 %
23.1 - 24 7 3.5 %
     
24.1 - 25 5 2.5 %
25.1 - 26 3 1.5 %
26.1 - 2 1.0%
     
Middeltall for de ulike parametrene:
Parameter: Antall Sum(X) Kvadratsum (X) Gjennomsnitt Standardavvik
Klasse: 200 1164.0 8248.00 5.82 2.71
Fettgruppe: 200 1164.0 8248.00 5.82 2.71
Samspillseffekter: Antall Kovarians (X*Y) Korrelasjon (-100 til +100)
Klasse * Fettgruppe 200 7378.0 +41.0
Klasse*Slaktevekt 200 23042.3 +85.2
Fettgruppe *Slaktevekt 200 23042.3 +85.2