702S Merking Skrottlapp, versjon 18

ID: 702S_Skrottlapp
Utgave: 19
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 13. mars 2018

1.Hensikt: Spesifisere skrottlappens innhold, strekkoder og synlig tekst om angjeldende slakt.

2. Omfang: Skrottlapp er merkesystemet for slakteriene.

3. Ansvar og myndighet: Klassifiseringsutvalget godkjenner skrottlappens minimumskvalitet og innhold.

4. Beskrivelse: Skrottlapp er laget av termopapir, 2 sjikt, to lapper side om side. Formatet er 104 mm bredt og 125 mm langt. Hver rull består av ca. 600 sett. Området mellom lappene i hvert par er perforert og skiller lett lag under bruk. Papiret tilfredsstiller emballasjekonvensjonens krav om helsemessig sikkerhet for næringsmidler. Synlig tekst og strekkoder skal være lesbar i tidsrommet fra slakting til nedskjæring. Lappen er rivesikre og tåler fuktighet.

5 Strekkodene: Skrottlappen har to strekkoder, kode 1 og 4. De er av typen "Kode 128". Skriftbredde per kode er 4,5 cm. Hver kode inneholder 26 tegn. Strekkode 1 har følgende innhold:

Tabell 1: Strekkode 1 for alle dyreslag

Posisjon Strekkode 1 Format
1 Tolkingskode=1  
2 - 4 EFTA nummer 3.0
5 - 10 Skrottnummer 6.0
11 - 16 Varenummer 6.0
17 - 18 Fettgruppe 2.0
19 - 22 Slaktedato (ÅUUD)
23 - 26 Slaktevekt 4.1

5.1 Strekkodenes innhold:
Tabell 2: Spesifikasjon av strekkode 1

Hva Innhold:
EFTA nummer: Eftanummer for de ulike slakteriene, 3 posisjoner, se spesifikasjon Klassifisering100S.
Skrott-nummer Skrottnummer - 6 posisjoner, numerisk felt, slakterienes løpenummer for slaktene
Varenummer: Varenummer - 6 posisjoner, numerisk felt, 3 første posisjoner angir slakt kategori, se tabell 11.
Fettgruppe Nummer fra 01 (1-) og opp til 15 (5+) Se tabell 12.
Slaktedato Se tabell 3
Slaktevekt For alle slaktkategorier med unntak av gris oppgis slaktevekt i strekkode som 98 % av Varmvekt. For gris: Standard er 98% vekt uten hode og forlabber. For gris med kjeber: 98% vekt med kjeber

Tabell 3: Spesifikasjon av slaktedato i strekkode 1 skrottlapp

Posisjon i kode 1 Forklaring
19 Siste siffer i årstall, f.eks 1 ==> 2011
20-21 Ukenummer i kalenderåret, 01 -53
22 Nummer for ukedag: 1=mandag 2=tirsdag 3=onsdag 4=torsdag 5=fredag

Tabell 4: Strekkode nr. 4 for STORFE

Posisjon  
Start Slutt Strekkode 4 Antall posisjoner
1 1 Tolkingskode=4  
2 4 Fødeland 3 posisjoner
5 16 Produsent- og individnr. 12, format 12.0
17 20 Alder i dager 4 posisjoner, format 4.0
21 22 Rase (Husdyrregisteret) 2 posisjoner, format 2.0
23 25 Ansvarlig klassifisør 3 posisjoner, format 3.0
26 26 SRM/ IKKE SRM 1 posisjon

Tabell 5: Spesifikasjon av strekkode 4 for storfe

Hva Innhold:
Fødeland: Tre posisjoner for fødeland.
Produsent og individnr: 12 siffer. Produsentnummer er 8 og individnummer er 4 siffer.
Alder i dager: Slaktets alder i måneder beregnes av terminalen, slaktedato minus fødselsdato i dager
Rase: To siffer som hentes fra Husdyrregisteret.
Ansvarlig klassifisør: 3 posisjoner, klassifisør taster inn sitt «Animalia»-nummer, se dokument 101
SRM/ IKKE SRM: Ikke SRM har verdi 0 (null), mens SRM har verdi 1.

Tabell 6: Strekkode nr. 4 for GRIS, PURKE og RÅNE:

Posisjon  
Start Slutt Strekkode 4 Antall posisjoner
1 1 Tolkingskode=4 1 posisjon
2 4 Fødeland 3 posisjoner
5 16 Produsent og individnummer 12 posisjoner, format 12.0
17 20 GP7 nummer 4 posisjoner, format 4.0
21 22 Ledig 2 posisjoner
23 25 Klassifisør nummer 3 posisjoner, format 3.0
26 26 Vektomregningsformel nr. 1 posisjon

Tabell 7: Spesifikasjon av strekkode 4 for dyreslag GRIS

Hva Innhold:
Tolkingskode: Første siffer skal være 4, gjelder fra 4. april 2011.
Fødeland: Skal være 047 for Norge, ellers se egen tabell 14
Produsent og individnr: 12 siffer. Produsentnummer er 8 siffer og individ-nummer er 4 siffer. Ikke utfylt gir 12 nuller.
GP7 nummer: Instrumentet som er brukt til GP måling, 4 siffer. Nummer finnes i rekord fra instrument.
Ansvarlig klassifisør: 3 posisjoner, klassifisør taster inn sitt «Animalia»-nummer, se dokument 101
Vektomregnings-formel nummer: Nummer i strekkode samsvarer med nummer på formel i dokument 903

Tabell 8: Strekkode nr. 4 for SMÅFE:

Posisjon  
Start Slutt Strekkode 4 Antall posisjoner
1 1 Tolkingskode=4  
2 4 Fødeland 3 posisjoner
5 16 Produsent- og individnr. 12, format 12.0
17 22 Ledig  
23 25 Ansvarlig klassifisør 3, format 3.0
26 26 SRM/ IKKE SRM 1 posisjon

Produsent- og individnummer, totalt 12 siffer. Produsent er 8 siffer og individ 4 siffer. Hvis dyreholdsidentifikator er brukt, er produsent på 7 siffer og individ på 5 siffer. Dette er også standarden for RFID brikkene for småfe.

Tabell 9: Strekkode nr. 4 for HEST

Posisjon  
Start Slutt Strekkode 4 Antall posisjoner
1 1 Tolkingskode=4 1
2 4 Fødeland 3 posisjoner
5 16 Produsent- og individnummer 12 - format 12.0
17 22 Ledig  
23 25 Ansvarlig klassifisør 3, format 3.0
26 26 Ledig 1 posisjon

ENDRINGER: Tabell 10 utgår, strekkode 3.

6. Vedlegg

Tabell 11: Koder for de ulike slaktkategorier

3 første posisjoner i varenummer Slaktkategori Bokstavkode
160 Kalv K
162 Ung okse A
163 Okse B
164 Kastrat C
166 Kvige D
168 Ung ku E
169 Ku F
170 Gris G
171 Purke, skåldet P
172 Råne, skåldet R
173 Gris, flådd G
174 Purke, flådd P
175 Råne, flådd R
176 VAK gris G
180 Ung sau U
181 Sau S
182 Dielam L
183 Lam L
185 Vær V
186 Geit I
187 Kje J
188 Hest H
190 Rein Y
191 Reinkalv Z

Tabell 12: Tallkoder for KLASSER og FETTGRUPPER

Numerisk felt KLASSE FETT-GRUPPE
01 P- 1-
02 P 1
03 P+ 1+
04 O- 2-
05 O 2
06 O+ 2+
07 R- 3-
08 R 3
09 R+ 3+
10 U- 4-
11 U 4
12 U+ 4+
13 E- 5-
14 E 5
15 E+ 5+

Klasse er posisjon 4 og 5 i varenummeret, dokumentert i strekkode 1.

Tabell 13: Spesifikasjon av VARIANT innen slaktkategori

Numerisk felt

Dyreslag

Variant

0

Storfe

Ordinær

3

Storfe

Halal

4

Storfe

Økologisk

7

Storfe

Nødslakt

 9

Storfe

Spesial

 

 

 

0

Gris

Ordinær

1

Gris

Hampshire

2

Gris

Ordinær med kjeber

3

Gris

Noroc med kjeber

4

Gris

Hampshire med kjeber

5

Gris

Ordinær uten hode og forlabber

6

Gris

Noroc uten hode og forlabber

7

Gris

Økologisk med kjeber

8

Gris

Økologisk uten hode og forlabber

 

 

 

0

Småfe

Ordinær

2

Småfe

Villsau

3

Småfe

Halal

4

Småfe

Økologisk

7

Småfe

Nødslakt

9

Småfe

Spesial

Hvis slaktet er anmerket for gult fett, vil fettgruppe angis som virkelig fettgruppe (1 til 15) + 30, dvs. et tall fra og med 31 til og med 45. Hvis slaktet har anmerking for GULT FETT, skal det skrives GF i felt for fettgruppe (synlig tekst) på skrottlappen.

Tabell 14: Spesifikasjon for fødeland, 3 siffer

Fødeland

Landnummer

Land, navn

US

001

USA

CA

002

Canada

RU

007

Russland

GR

030

Hellas

NL

031

Nederland

BE

032

Belgia

FR

033

Frankriket

ES

034

Spania

HU

036

Ungarn

IT

039

Italia

RO

040

Romania

CH

041

Sveits

AT

043

Østerrike

GB

044

Storbrittania

DK

045

Danmark

SE

046

Sverige

NO

047

Norge

PL

048

Polen

DE

049

Tyskland

MX

052

Mexico

AR

054

Argentina

BR

055

Brasil

AU

061

Australia

NZ

064

New Zealand

JP

081

Japan

TR

090

Tyrkia

FO

298

Færøyene

GL

299

Grønland

PT

351

Portugal

LU

352

Luxenburg

IE

353

Irland

IS

354

Island

AL

355

Albania

MT

356

Malta

CY

357

Cypros

FI

358

Finland

BG

359

Bulgaria

LT

370

Litauen

LV

371

Latvia

EE

372

Estland

AD

376

Andorra

MC

377

Monaco

UA

380

Ukraina

YU

381

Jugoslavia

SI

386

Slovenia

BA

387

Bosnia Herzegovina

MK

389

Makedonia

CZ

420

Tsjekkia

SK

421

Slovakia

LI

423

Lichtenstein

UY

598

Uruguay

KZ

707

Kazakhstan

IL

972

Israel

Tabell 15: Spesifikasjon av leselig tekst på skrottlappen

Nr.

Hva

Format

1

Dato

dd.mm.yyyy

2

Skrottnummer

6.

3

IS Produsentnummer

8.

4

Merkenr/ Individnr

4.

5

Kategori i klartekst

 

6

Kategori som bokstav

1 tegn, se tabell 11

7

Klasse

2 tegn, EUROP, se tabell 12

8

Fettgruppe eller Kjøttprosent

Fettgruppe, 2 tegn eller kjøttprosent, 2 tall

Tabell 16: Spesifikasjon av rase, storfe

Rase nr.

Rasenavn

01

NRF

02

Jersey

03

Sidet Trønder- og Nordlandsfe

04

Telemarksfe

05

Dølafe

06

Raukolle

07

Sør- og Vestlandsfe

08

Vestlandsfe

09

Holsteinsfe

10

Rødbroget dansk fe

11

Brown Swiss

12

Jarlsbergfe

13

Simmental Melk

14

Canadisk Ayrshire

15

Montbeliarde

16

Mørefe

 

 

21

Hereford

22

Charolais

23

Aberdeen Angus

24

Limousine

25

Simmentaler

26

Blonde d'Aquitaine

27

Scottish Highland

28

Tiroler Grauvieh

29

Dexter

30

Piemontese

31

Galloway

32

Salers

33

Chianina

34

Belgisk Blått fe

39

Wagu

98

Krysninger

99

Ukjent