801P Pussing av slakt

ID: 801P_Pussing
Versjon: 8
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 13. mai 2014

1. Bakgrunn:
Korrekt pussing er grunnleggende for fastsettelse av riktig slaktevekt. Riktig slaktevekt er grunnlaget for riktig oppgjør. For både kjøttprodusent, selger og kjøper av slakt er det derfor, på samme måte som for klassifisering, viktig at regelverket for pussing praktiseres riktig og likt ved alle slakterier.

Korrekt pussing er også grunnleggende for at slaktet får et riktig og delikat utseende og for å ha en høy salgsmessig kvalitet. Det er derfor viktig at muskler, fett og bein som skal være på slaktet er igjen, når slaktet veies, og at det som skal fjernes fra slaktet blir fjernet.

2. Omfang
Gjelder alle slakteriene i klassifiseringsordningen. Gjelder alle obligatoriske tiltak definert under pussing av slakt og som korrigerende tiltak i forbindelse med avviksbehandling.

3. Ansvar og myndighet:
Slakteriene har det hele og fulle ansvaret for at pussingen av slaktene blir gjennomført til enhver tid i henhold til gjeldende regelverk. Klassifisøren på slakteriet har ansvaret for å godkjenne at slaktet pusses og kløyves etter gjeldene spesifikasjoner. Brosjyren er laget som et hjelpemiddel for å bidra til riktig pussing og fornyet fokus på betydningen av dette.

4. Beskrivelse

Prinsipper for pussing av slakt:

Nr. Prinsipp
1 Et generelt prinsipp er at alle muskler skal være uskadd av slakteprosessen.
2 Stikkingen skal utføres slik at avblødningen blir fullstendig og behovet for pussing rundt stikksåret i halsen blir minimalt.
3 Ved hudavtrekk flåes hud og skinn forsiktig av, slik at muskler og hinner bevares hele.
4 På storfe og småfe skal slaktet være uten rester av hud, hår, skinn og ull.
5 Gris som skåldes skal være uten bust.
6 Alle indre organ i bryst- og bukhule skal tas ut uskadet.
7 Avskjæring av hode og labber/føtter skjer etter nærmere spesifikasjoner for de enkelte dyreslag. Hvis kjebene (kjaker) henger igjen på slaktet, skal det foretas prisjustering.
8 Gris og storfe med unntak av små kalv, skal kløyves.
9 Avfall og spesialavfall (SRM) sorteres fra etter egne regler.

I forbindelse med klassifiseringskontrollen kontrollerer ANIMALIA også at reglene for pussing følges og blir praktisert likt over hele landet. Ved hver kontroll blir status for pussingen dokumentert på egne rapportskjema.

Følgende skal fjernes fra slaktets innside:

Nr. Skal fjernes fra slaktets innside
1 Samtlige indre organer fra bryst- og bukhule.
2 Brissel fra kalv og ungdyr.
3 Mellomgulv med nyretapp.
4 Fettansamlinger og sener i bekkenet.
5 Nyretalg og ister.
6 Ryggmarg, kløyvespon og hovedpulsåre langs ryggraden.

Følgende skal fjernes fra slaktets utside:

Nr. Skal fjernes fra slaktets utside
1 Hud, hår, ull og bust
2 Hode med tunge
3 Hale
4 Jur og jurvev
5 Kjønnsorganer, testikler med tilhørende fettvev.
6 Fettansamlinger på kanten av flatbiffen og på bukhinnen.

5. Kontrollprosedyre

5.1 Bakgrunn:
Beskrivelse av rutine for gjennomføring av kontroll med pussing og merking av slakt på anlegg som er med i klassifiseringsordningen.

5.2 Omfang
Gjelder kontroller gjennomført av ANIMALIA og av det enkelte slakteri i forbindelse med internkontroll klassifisering. ANIMALIA skal gjennomføre inntil to kontroller ved alle anlegg i klassifiseringsordningen avhengig av anleggets størrelse. Slakteriene skal selv for dyreslagene storfe og gris gjennomføre internkontroll av pussing og merking hver måned og for småfe en gang per uke i sesongen. Dersom kontrollresultatet ligger utenfor det akseptable, forplikter slakteriet for dyreslagene storfe og gris, å gjennomføre ny interkontroll hver uke inntil kontrollresultatene igjen viser et akseptabelt resultat. For dyreslaget under betegnelsen småfe skal korrigerende tiltak i sesongen være gjennomført innen utløpet av neste arbeidsdag. Hvis kontrollresultatet fortsatt viser ikke akseptabelt resultat, skal korrigerende tiltak gjennomføres inntil kontrollresultatet viser et akseptabelt resultat.

5.3 Ansvar og myndighet:
Slakteriene har det hele og fulle ansvaret for at pussingen av slaktene blir gjennomført til enhver tid i henhold til gjeldende regelverk. Klassifisøren på slakteriet har ansvaret for å godkjenne at slaktet pusses og merkes etter gjeldene spesifikasjoner. ANIMALIA har ansvar for og myndighet til å gjennomføre inntil to kontroller av slakteriets pussing og merking per år. I tillegg kan ANIMALIA på stikkprøvebasis gjennomføre kontroll av pussing og merking. Nødvendige korrigerende tiltak i forhold til disse kontrollene utført av ANIMALIA, skal gjennomføres av slakteriet. Slakteriet skal her følge ordinære rutiner for korrigerende tiltak, inntil pussingen og merkingen gjennomføres med en akseptabel måte.

5.4 Beskrivelse
For hvert av de tre dyreslagene storfe, gris og småfe er alle kontrollpunkter spesifisert. Hvert kontrollpunkt vurderes ved hjelp av en skala som består av 4 graderinger.

Grad Beskrivelse av grad
1 Akseptabelt, meget bra
2 Akseptabelt
3 Underkjent, vesentlig avvikende
4 Underkjent, kritisk avvikende

5.5 Note
Hvis mer enn 50 % av slaktene oppnår karakter 3 eller 4, skal det iverksettes korrigerende tiltak. Punkter som krever korrigerende tiltak anmerkes med en NOTE på kontrollskjemaet. Noten gir en kort beskrivelse av feilen.

De kontrollpunkter hvor det skal iverksettes korrigerende tiltak, anmerkes med et notenummer på høyre side på kontrollskjema. Første kontrollpunkt med ikke akseptabelt resultat gis note nummer 1. For ytterligere kontrollpunkter med anmerkinger økes notenummeret med 1 per kontrollpunkt. Bakgrunnen for at korrigerende tiltak skal iverksettes spesifiseres i rubrikken ANMERKING, nederst på kontrollskjema. Notenummer angir her hvilket kontrollpunkt som det refereres til.

Oppfølging av Noter: For alle noter når det gjelder dyreslagene storfe og gris, gjelder at slakteriet skal ta ny pussekontroll innen neste uke. Det skal tas pussekontroll inntil tiltaket anses for å være rettet opp, akseptabelt resultat. For småfe gjelder at ny pussekontroll utført av slakteriet skal gjennomføres neste slaktedag. Slakteriet skal fortsette å ta pussekontroll for angjeldende notepunkt inntil resultatet for angjeldende punkt anses som tilfredsstillende.

Dokumentreferanse
EU kommisjonens forordning nr. 1249 fra 2008. EU rådsforordningen heter 1234 fra 2007

Vedlegg
Ingen

Endringsbeskrivelse
Versjon 8 overgang til skrifttype Verdana, størrelse 14.