015P Animalia kalibrering

ID: 015S_Kalibrering Animalia
Utgave: 4
Utarbeidet av: Morten Røe, 12. oktober 2012
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 19. oktober 2007

1. Hensikt: Kvalitetssikre klassifiseringsnivået i Norge. Sikre riktigst mulig bruk av slaktkategoriene, klassene og fettgruppene i vårt klassifiseringssystem.

Beskrive rutine og minimums omfang for kalibreringen av ANIMALIA sine klassifiseringskonsulenter. Sikre at ANIMALIA planlegger og gjennomfører kalibreringsprøvene på en så lik måte som mulig.

2. Omfang: Gjelder klassifiseringskonsulentene i ANIMALIA. Gjelder fra og med planleggingen til og med gjennomføringen av internkalibreringene, til alle korrigerende tiltak er gjennomført.

3. Ansvar og myndighet: Fagansvarlig klassifisering har ansvar for planleggingen og gjennomføringen av kalibreringen. Fagansvarlig klassifisering har ansvar for å varsle slakteriavdelingen minimum 14 dager før kalibreringen om den forestående internkalibreringen. Deltagerne bestemmer i fellesskap på forhånd hvordan fasit skal fastsettes.

4 Fremgangsmåte
4.1 Planlegging: Handlingsplanen beskriver når og hvor kalibreringene skal finne sted. Siden disse kalibreringene i liten grad berører slakteriet kreves det kun muntlig varsling.

4.2 Gjennomføring: Det kan avvikles både nasjonale kalibreringer, hvor kun ANIMALIA sine klassifiseringskonsulenter deltar eller internasjonale kalibreringer, hvor minimum to andre nasjoner er representert. Det skal minimum avvikles en større kalibrering for storfe og en for småfe pr år. Disse prøvene skal hver, om mulig, arrangeres over tre dager. Det skal årlig avholdes minimum 10 dager med internkalibrering for ANIMALIA sine konsulenter. Det kan avholdes tre ulike former for internkalibrering:

(1) Blindtestkalibrering. Den kan splittes opp i flere omganger, med resultatgjennomgang mellom hver del. En kalibrering, varighet en dag, skal om mulig omfatte minimum 100 slakt. Av praktiske grunner kan slakteriets resultat være tilgjengelig for deltagerne. Slakteriets resultat skal registreres, dvs. skrottnummer, slaktevekt, kategori, klasse og fettgruppe. Det skal benyttes et skjema som muliggjør en femdeling av hver klasse (1, dårligst til 5, best) og fettgruppe (1, minst til 5, mest). Fasit fastsettes etter majoritetsprinsippet, dvs. flertall for en klasse eller en fettgruppe gjør denne klassen og fettgruppen til fasit klasse og fettgruppe. Hvis det ikke er majoritet for en klasse og/eller en fettgruppe velges den klassen og/eller fettgruppen i hovedklassen som har fått flest stemmer.

(2) Kontrollkalibrering. Kalibreringsprøven gjennomføres som en ordinær kontroll, hvor ANIMALIA's klassifiseringskonsulenter bedømmer de samme slaktene. Prøven gjennomføres i henhold til gjeldende kontrollprosedyre.

(3) Regelverksfortolkning. Ved kalibreringer uten prøver benyttes tiden til å samkjøre ANIMALIA sine klassifiseringskonsulenter på bruk av de ulike slaktkategoriene. Det kan innkalles internasjonale eksperter for å bistå regelverksfortolkningen.

4.3 Resultater: Resultatene fra kalibreringsprøven databehandles. Resultatene fra ordinær blindtestkalibrering (1) vurderes etter samme mal som ved eksamen for klassifisering.

4.4 Korrigerende tiltak: Hvis det under blindtestkalibrering (1) ikke oppnås tilfredsstillende resultater, skal det iverksettes korrigerende tiltak. Slike tiltak er en ny kalibreringsprøve med om mulig de samme deltagerne. Følgende krav må oppfylles for å unngå korrigerende tiltak. Indeks for hver av kategori, klasse og fettgruppe må ikke være lavere enn 90.0.

4.5 Informasjon:

  • Klassifiseringskonsulentene mottar sine egne resultater med en vurdering av hvordan de ligger an.
  • Fagsjef i ANIMALIA skal ha kopi av resultatene fra kalibreringen.
  • Klassifiseringsutvalget informeres to ganger årlig om resultatene fra kalibreringene.

 

5. Registreringer: Alle registreringer skjer i KTERM database, kombinert database og program.

Dokumentreferanse