001P Klassifisering, politikk

ID: 001P_Klassifisering
Utgave: 12
Utarbeidet av: Morten Røe, 4. februar 2015
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 4. februar 2015

Hensikt: Klassifisering er å sortere slakt i grupper ut fra gjeldende regelverk. Det forutsettes at en til enhver tid benytter det beste klassifiseringssystemet. Regelverket oppdateres ved endringer i markedskrav og ellers ved behov.

Omfang: Klassifiseringssystemet gjelder for alle slakterier som er med i den til enhver tid gjeldende klassifiseringsordning. Systemet skal praktiseres på samme måte ved alle slakterier, uavhengig av markedssituasjon.

Verdi/ Pris: Klassifiseringssystemet skal bygge på kalkulasjoner av slakteskrottens verdi etter standardiserte prosedyrer for hvert enkelt dyreslag. Systemet skal ha en god sammenheng mellom slaktets verdi og innhold av kjøtt, fett og bein. Systemet danner grunnlaget for prissettingen av slakt og det skal sikre både kjøper og selger en riktigst mulig pris. Slakt med avvikende smak, lukt og farge sorteres i egne grupper.

Informasjon: Klassifiseringsresultatet skal gi kjøttprodusenten informasjon om de kvalitetskrav som markedet setter til enhver tid. Systemet skal hjelpe produsenten til å produsere de kvaliteter som markedet ønsker. Det skal også gi kjøpere av kjøtt grunnlag for å skaffe seg de kvaliteter som de har behov for.

Objektivitet: Klassifiseringen skal bruke de tillatte hjelpemidler som finnes for å få en mest mulig objektiv klassifisering.