041P Klassifisering, reklamasjoner

ID: 041S_Klassifisering, reklamasjoner
Versjon: 8
Utarbeidet av: Morten Røe, 12. oktober 2012
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 19. oktober 2007

1. Hensikt: Beskrive rutinene ved reklamasjoner på klassifiseringsresultatet. Beskrive rutiner i forbindelse med etterkontroll av slakt etter begjæring av en produsent.

2. Omfang: Reklamasjon definerer handlingen hvor kjøper av helt slakt påklager klassifiseringsresultatet på de innkjøpte slaktene. Reklamasjoner omfatter også helt slakt som lagres på Nortura reguleringslager. Med etterkontroll menes at ANIMALIA etterkontrollerer produsentens neste leveranse til slakteriet.

3. Ansvar og myndighet: Partene i saken har gjennomføringsansvaret. ANIMALIA eller den person som bemyndiges har den avgjørende myndighet i slike saker.

4. Reklamasjon/ Etterkontrollprosedyre

4.1 Tvist:
Reklamasjon: Slakteriet og kjøper skal forsøke å komme fram til enighet. Dersom partene ikke kommer fram til enighet, skal ANIMALIA inn som meglende instans i saken. Det er nok at en av partene i saken påklager saken inn for ANIMALIA. Påklagen skal være skriftlig. ANIMALIA har avgjørende myndighet. Hvis ANIMALIA ikke har kapasitet til å ta seg av saken, kan det oppnevnes en uavhengig klassifisør, som begge parter har tillit til, for å avgjøre saken.

Etterkontroll: Hvis en produsent påklager klassifiseringsresultatet til ANIMALIA, kan det gjøres avtale om at ANIMALIA kontrollklassifiserer produsentens neste leveranse.

4.2 Gjennomføring: Slaktene etterkontrolleres av ANIMALIA etter prosedyre for kontroll, 040P_Klassifiseringskontroll, uten at noen av partene i saken er til stede. Både kontrollskjema og Rapportskjema skal fylles ut. I etterkant av kontrollen har begge parter krav på både en muntlig og skriftlig redegjørelse av resultatet.

4.3 Regelverk: I henhold til prosedyre 042S_klassifiseringsresulat_endringer

4.4 Dokumentasjon: Både reklamasjon og etterkontroll dokumenteres på Kontroll- og Rapportskjema. Alle parter skal ha kopi av både Kontroll- og Rapportskjema.

4.5 Saksomkostninger: I reklamasjonssaker må tapende part påregne å betale saksomkostninger. Ved etterkontroll dekker ANIMALIA kostnadene ved første gangs etterkontroll. Hvis produsenten krever at ANIMALIA's etterkontrollerer ved senere anledning, må vedkommende selv betale ANIMALIA sine reise- og oppholdskostnader.

Dokumentreferanse:
040P_Klassifisering kontroll, 042S_Klassifiseringsresultat endringer