009S Klassifisering sertifikater

ID: 009S_Klassifisering, sertifikater
Utgave: 22
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 7. Januar 2016

1.Hensikt: Beskrive Animalias sertifikater for slaktklassifisering. Rutiner ved utsteding/ inndragelse og makulering av sertifikater.

2. Omfang: Gjelder alle innehavere av klassifiseringssertifikater og ANIMALIA som sertifiserende myndighet.

3. Ansvar og myndighet: ANIMALIA har ansvar for og myndighet til å utstede og å inndra sertifikater. Ankeinstans ved klage på inndragelse er Klassifiseringsutvalget. Klassifisøren må følge alle påbud i henhold til det klassifiseringsreglementet.

4. Beskrivelse: Det utstedes følgende sertifikater:

Antall dyreslag: Tre To Ett
Farge på sertifikat: Rødt Grønt Blått
Angjeldende dyreslag: Storfe Storfe / Gris Storfe / Småfe / Gris
Småfe Småfe / Gris
Gris Storfe / Småfe

5. Sertifikatets innhold:

Nr. Sertifikatets innhold
1 Klassifisørens navn
2 Hvilke dyreslag klassifisøren er godkjent for
3 Utstedelsesdato og gyldig til dato
4 Underskrevet av (1) Klassifiseringsutvalgets leder og (2) ansvarlig for klassifisering i ANIMALIA.

6. Sertifikatets utstedelse:

Nr. Sertifikat utstedelse skal skje:
1 Senest 2 måneder etter sensurfall.

7. Sertifikatets gyldighet:

Nr. Sertifikatets gyldighet
1 Klassifisøren må være ansatt i et slakteri i klassifiserings-ordningen. Kan også være en assosiert bedrift.
2 Sertifikatet er gyldig inntil det kreves sendt i retur til ANIMALIA. Utstedte sertifikater er gyldig i inntil 5 år.

8. Ikke gyldig sertifikat:

Nr. Ikke gyldig sertifikat
1 Et sertifikat er ugyldig fra den dato klassifisøren får sertifikatet inndratt og/eller leverer inn sitt sertifikat.
2 Ugyldige sertifikater sendes til ANIMALIA eller merkes UGYLDIG.
3 Når en godkjent klassifisør begynner ved bedrift utenfor Klassifiseringsordningen blir sertifikatet ugyldig. Han/hun plikter å melde fra om dette og levere inn sitt sertifikat. Det gis unntak fra bestemmelsen ved innvilget permisjon.
4 Bruk av ugyldige sertifikater rapporteres til Klassifiseringsutvalget.

9. Kriterier for å kunne få Klassifiseringssertifikat:

Nr. Kriterier for å oppnå sertifikat
1 Alle tiltak i forbindelse med aspirantopplæringen er gjennomført.
2 Aspiranten har bestått alle aktuelle eksamensprøver.

10. Krav om å ha klassifiseringssertifikat:

Nr. Krav om å ha sertifikat gjelder
1 Alle slakterier hvor klassifiseringen blir kontrollert av Animalia.
2 Klassifisører for dyreslag som blir kontrollert av ANIMALIA.

11. Krav til den som har klassifiseringssertifikat:

Nr. Klassifisører med sertifikat:
1 Må følge program for internkontroll ved slakteriet.
2 Må delta og å klare alle kvalitetskrav under obligatoriske kurs.
3 Må være ansatt/ assosiert med et slakteri i klassifiseringsordningen.
4 Plikter å melde fra om adresse forandring ved overgang til annet slakteri som er med i Klassifiseringsordningen.

12. Ingen krav om klassifiseringssertifikat:

Nr. Ingen krav
1 Det kreves ikke sertifikat for klassifisering hvor ANIMALIA ikke kontrollerer klassifiseringen. Slakterier med klassifiserings-kontroll står oppført i den årlige handlingsplanen. ANIMALIA går IKKE god for klassifisering utført av ikke sertifiserte klassifisører.

13. Sertifikatinndragelse:

Nr. Inndragelse skal skje hvis:
1 Ikke bestått retest: Dersom avviksprosentene under retest eller under gjentatt retest overstiger kravene, se kontroll 040P, skal sertifikatet inndras med øyeblikkelig virkning.
2 Første kontroll etter retest: Ved den etterfølgende kontrollen kan klassifisøren bli fratatt sitt sertifikat etter retningslinjene som gjelder for retest.
3 Ikke deltatt på obligatorisk kurs: Vedkommende må gå opp og bestå ny eksamensprøve for å beholde sertifikatet.
4 Manglende oppfølgning av aspirant: Godkjente klassifisører som har påtatt seg ansvar for opplæring av klassifiserings-aspiranter er ansvarlig for aspirantens klassifisering inntil aspiranten selv har bestått klassifisøreksamen.
5 Brudd på klassifiseringsreglementet: Dersom klassifisøren med viten og vilje har brutt det gjeldende reglementet.

14. Fornyet eksamensprøve:
Når et sertifikat for et eller flere dyreslag ikke lenger er gyldig, må angjeldende klassifisør gå opp til eksamen i klassifisering av angjeldende dyreslag for å beholde sitt klassifiseringssertifikat.

Nr. Fornyet eksamensprøve må gjennomføres
1 Hvis klassifisøren ikke har deltatt på obligatorisk kurs
2 Hvis den godkjente klassifisøren har fått inndratt sitt sertifikat.
3 Hvis sertifikatet ikke lenger er gyldig, og har vært ugyldig en tid, må klassifisøren gå opp til fornyet eksamensprøve både i teori og i praksis av de aktuelle dyreslagene.

15. Kontinuasjonseksamen:
ANIMALIA arrangerer kontinuasjonseksamen i det nye kalender-året for kandidatene som ikke besto eksamen. Kontinuasjons-eksamen kan avholdes i forbindelse med kurs for klassifisører og når ANIMALIA avholder en internkalibrering.

16. Saksbehandling ved sertifikatinndragelse:

Nr. Saksbehandling ved sertifikatinndragelse
1 Tidspunkt for ny eksamensprøve: ANIMALIA bestemmer tidspunktet for når den tidligere klassifisøren får gå opp.
2 Karenstid: Ved inndragelsen av sertifikatet kan ANIMALIA gi klassifisøren karenstid, dvs. en tidsperiode hvor den tidligere godkjente klassifisøren skal holdes borte fra klassifiseringen.
3 Ankemulighet: Dersom den /de berørte parter mener at beslutningen er fattet på feil grunnlag, kan saken ankes skriftlig til Klassifiseringsutvalget. Animalia er sekretæriat. Ankefrist er 2 uker regnet fra inndragelsesdato/kontrolldato.

17. Informasjon ved inndragelse:
Ved inndragelse av klassifiseringssertifikat skal klassifisør motta en skriftlig bekreftelse fra ANIMALIA på at sertifikatet er inndratt.

Nr. Følgende skal ha kopi av brevet om inndragelse:
1 Klassifiseringsansvarlig
2 Kontaktperson klassifisering i slakteriorganisasjonen
3 Klassifiseringsutvalget

18. Permisjon:

Nr. Godkjente klassifisør kan innvilges:
1 Permisjon i inntil ett år. Skal sertifikatene beholdes, må klassifisøren rett etter permisjonen bli klassifisør igjen.
2 Kortere permisjon i forbindelse med egen sykdom etc. Det kan søkes om permisjon for gitte omstendigheter.

Etter at permisjonstiden er utløpt, må klassifisøren gjennomføre en godkjent internkalibrering ved eget slakteri før en får tilbake alle rettigheter som godkjent klassifisør.

17. Frasigelse av sertifikat/ sertifikater:
Frasigelse betyr at klassifisøren ikke lenger ønsker å beholde et eller flere av sine sertifikater. Frasigelsen av sertifikater skjer i KTERM, Animalias dataprogram. Se under meny for SLAKTERI. Frasigelsen grunngis, enten med at en ønsker å slutte eller at en ikke ønsker å beholde et eller flere spesifikke sertifikater. Kun klassifisøren selv har rett til å frasi seg sertifikater. Når dette skjer så skal ansvarlig for klassifiseringen i Animalia varsles automatisk.

18. Endringer i dette dokumentet:

Versjon 22 Språkvask og overgang til Verdana 14

Dokumentasjon
Klassifisering002P
Klassifisering040P
Klassifisering050P