020S Klassifiseringshåndboken

ID: 020S_Klassifiseringshåndboken
Utgave: 8
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 19. oktober 2007

1. Hensikt: Beskrive Klassifiseringshåndboka sin funksjon.

2. Omfang: Alle regler og retningslinjer i klassifiseringsarbeidet. Klassifiseringshåndboken er dokumentert på Animalias hjemmeside under adressen: www.animalia.no.

3. Ansvar og myndighet
Nortura Totalmarked har overordnet ansvar og myndighet for Klassifiseringshåndboken. Klassifiseringsutvalget har ansvaret for godkjenning av alle revisjoner og endringer i angjeldende regelverk. Større endringer skal godkjennes av styret i Norsk Kjøtt. ANIMALIA har ansvar for vedlikehold/oppdatering og distribusjon av Klassifiseringshåndboken.

4. Klassifiseringshåndboken, innehold:

Nr. Klassifiseringshåndboken skal inneholde:
1 Alle retningslinjer for klassifiseringsarbeidet
2 Gjeldende regelverk for utelukkelse av slakterier fra klassifiseringsordningen.
3 Gjeldende regelverk for klassifisering av alle typer slakt som inngår i Klassifiseringsordningen.
4 Gjeldende regelverk for pussing og merking av slakt.
5 Gjeldende regelverk for opplæring og sertifisering av nye klassifisører.
6 Gjeldende regelverk for kontroll og etterutdanning av klassifisører.
7 Gjeldende regelverk for reklamasjonsbehandling i forbindelse med klassifisering.

4.2 Klassifiseringshåndboken, revisjoner
Klassifiseringsutvalget har ansvar for vedtaksprosessen i forbindelse med endringer. Det innebærer:

Nr. Vedtaksprosess skal gi:
1 interessenter av klassifiseringen mulighet til å komme med forslag om å endre regelverket. Klassifiseringsutvalget har ansvar for at alle relevante forslag til endringer blir behandlet på en forsvarlig måte. Utvalget har ansvar for at sakene har gjennomgått et grundig forarbeide før et vedtak treffes. Det skal foreligge en konsekvensanalyse.
2 At ANIMALIA i praktiske klassifiseringsspørsmål kan dokumentere, så langt som mulig, en enhetlig forståelse og fortolkning av saksforholdet.
3 alle relevante parter i saken har hatt saken på høring og at det eventuelt foreligger en høringsuttalelse. Animalia har ansvaret for å sende endringene ut på høring.
4 rimelig tid til å implementere endringene.

ANIMALIA har ansvaret med å dokumentere endringer i regelverket. Dette innebærer:

Nr. Dokumentasjon
1 å oppdatere gjeldende klassifiseringsregelverk i henhold til vedtaket i styret i Nortura eller i Klassifiseringsutvalget.
2 at alle endringer dokumenteres i Klassifiseringshåndboka. Alle endringer i regelverket skrives med kursivskrift, slik at det går tydelig frem hvilke endringer som er gjort.
3 at det i Klassifiseringshåndboka finnes et dokument som beskriver alle endringer i databasen og når de har skjedd
4 ANIMALIA har selv ansvaret for oppdatering av klassifiseringsregelverket på internett.
5 ANIMALIA har myndighet til å kunne foreta tekst- og strukturmessige endringer i regelverket som ikke har betydning for innholdet og utførelse/fortolkning av klassifiseringsregelverket.

ANIMALIA har ansvaret for generell informasjon i forhold til klassifiseringsendringer. Dette innebærer:

Nr. Informasjon
1 At det nye regelverket blir distribuert til slakteriene ved klassifiseringsansvarlig, klassifisørene og aspirantene.
2 å informere alle berørte parter til riktig tid.
3 at ANIMALIA sin internettutgave er oppdatert til enhver tid.

ANIMALIA har et overordnet ansvar når det gjelder implementering av endringer i regelverket. Dette innebærer:

Nr. Implementering
1 At nødvendige opplæringstiltak blir iverksatt, og at det blir gitt nødvendig opplæringstid for tiltaket implementeres.
2 At nødvendig informasjon går ut til parter som blir berørt av endringen.
3 At de partene som blir berørt av klassifiseringsendringen får nødvendig tid til å tilpasse seg angjeldende endringer. Gjennomføringsperiode bestemmes i hvert enkelt tilfelle.

Klassifiseringsansvarlig har ansvaret for å bekjentgjøre endringer i egen bedrift.

Dokumentreferanse
001P_Klassifisering politikk
002P_Organisering og ansvarsfordeling