030P Klassifiseringsordningen, utelukkelse

I.D: 030P_Klassifiseringsordningen utelukkelse
Utgave: 6
Utarbeidet av: Morten Røe, 9. februar 2015
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 09. Januar 2015

1. Hensikt: Beskrive hva som er grunnlag for en utelukkelse og hvilke rutiner som skal gjennomføres ved utelukkelse av slakterier fra Klassifiseringsordningen. 2. Omfang: Gjelder alle slakterier som deltar i Klassifiseringsordningen. 3. Ansvar og myndighet: Bransjestyret har myndighet til å utelukke slakterier fra Klassifiseringsordningen. Utelukkelsessaker kan ankes inn for styret i Nortura.

4. Utelukkelse fra klassifiseringsordningen

4.1 Grunnlag for utelukkelse:
Grunnlaget for en utelukkelse er at det ved kontroll blir konstatert at klassifiseringen eller beskrevne prosedyrer/ arbeidsbeskrivelser etter gjentatte pålegg, ikke blir gjennomført i henhold til gjeldende regelverk. Eksempler på dette er:

Nr. Eksempler
1 At gjentatte pålegg ikke er etterkommet
2 Grove overtredelser av klassifiseringsregelverket
3 Slakteriet har ikke godkjent klassifisør

Dersom et slakteri blir uten godkjent klassifisør som følge av at klassifisøren får inndratt sitt sertifikat eller ved at klassifisøren slutter, kan slakteriet inngå særskilt avtale med ANIMALIA om at en annen godkjent klassifisør kan være ansvarlig for klassifiseringen ved slakteriet i en overgangsperiode. Slakteriet har likevel ansvar for at det disponerer kvalifisert klassifisør, herunder sørge for at opplæring gis til flere slik at situasjoner som nevnt ovenfor kan unngås.

4.2 Prosedyre for utelukkelse:

1. Inspeksjoner/rapporter
Slakteriets ledelse får kopi av de rapporter som blir avgitt i forbindelse med kontroller av klassifiseringen ved anlegget. Ved andre advarsel til klassifisør eller som følge av andre forhold utenfor klassifisørens myndighetsområde, gis slakteriet en skriftlig advarsel om at utelukkelse fra klassifiseringsordningen kan bli aktuelt, dersom kvaliteten av klassifiseringsarbeidet ikke straks blir tilfredsstillende eller andre påtalte forhold blir rettet opp.

2. Prosedyrer for utelukkelse av slakterier fra klassifiseringsordningen
Etter at advarsel er gitt og det ved ny kontroll konstanteres at klassifiseringen ikke oppfyller de krav som regelverket setter, skal ANIMALIA vurdere om slakteriet skal utelukkes fra ordningen. Retningslinjer for hvordan dette skal gjennomføres er som følger:

a) Slakteriets ledelse skal varsles om at vurderingen blir igangsatt.

b) Dersom en eller flere klassifisører ved et slakteri har fått inndratt sitt klassifiseringssertifikat, eller det avdekkes andre alvorlige brudd på regelverket for klassifiseringen, skal det reageres på dette. ANIMALIA utarbeider i så fall en innstilling om utelukkelse. Innstillingen skal være vedlagt nødvendig dokumentasjon av foretatte brudd på regelverket.

c) Innstillingen om utelukkelse oversendes det aktuelle slakteriet. Slakteriet får anledning til å legge fram sitt syn på innstillingen innen 7 dager. Dette kan skje ved en skriftlig redegjørelse, eller ved at slakteriet ber om å få et møte med representanter fra Animalia, eventuelt Nortura, for å legge fram sitt syn.

d) Etter at slakteriet har fått gitt sitt syn til kjenne tar ANIMALIA endelig stilling til om slakteriet skal foreslås utelukket fra klassifiseringsordningen. Dersom ANIMALIA opprettholder sin innstilling, oversendes saken med innstilling på utelukkelse til klassifiseringsnemda. Alle sakens dokumenter inklusive slakteriets egne synspunkter skal følge innstillingen.

e) Klassifiseringsutvalget behandler saken og avgir innstilling til Bransjestyret. Bransjestyret tar deretter den endelige avgjørelse om slakteriet skal utelukkes fra klassifiseringen.

f) Dersom Bransjestyret opprettholder Klassifiseringsutvalgets innstilling, trer utelukkelse fra klassifiseringsordningen i kraft 14 dager etter at vedtaket ble fattet. Slakteriet kan eventuelt anke saksbehandlingen inn for styret i Nortura.

g) Utelukkelse fra klassifiseringsordningen skjer for et tidsrom på inntil 6 måneder. Korteste periode for utelukkelse er 2 måneder. Ved gjentatt utelukkelse skal tiden for utelukkelse være mellom 6 og 12 måneder. Utelukkelsen kan være generell eller begrenset til et dyreslag.

h) Oppfølging i utelukkelsesperioden. I perioden for utelukkelse har slakteriet ansvaret for at de forhold som forårsaket utelukkelsen blir bragt i orden. Herunder at klassifisører får nødvendig trening og opplæring i klassifiseringsarbeide og at andre påtalte forhold blir rettet opp.

i) Gjeninntreden i ordningen skjer etter avtale med ANIMALIA. Dette kan skje når utelukkelsesperioden er over og ANIMALIA ved besøk har konstatert at klassifiseringen og øvrige forhold i henhold til denne avtalen er oppfylt.

j) Dersom bedriftene ikke lenger har godkjente klassifisører, eller blir utelukket fra ordningen, vil ANIMALIA informere bedriftene som er tilsluttet ordningen om vedtaket. ANIMALIA vil også informere Husdyrkontrollen og avls-organisasjonene om utelukkelsen og bakgrunnen for denne, med kopi til det utelukkede slakteriet.

Dokumentreferanse
220Klassifisering002P