010S Midlertidig godkjennelse

ID: 010S_Midlertidig godkjennelse
Utgave: 13
Utarbeidet av: Morten Røe, 6. november 2014
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 6. november 2014

1. Hensikt: Beskrive kriterier for midlertidig godkjennelse av Aspiranter. Varsle ANIMALIA om midlertidige endringer i ansvars- og myndighetsforhold i forbindelse med klassifiseringen.

2. Omfang: Gjelder alle aspiranter som har/ vil oppnå midlertidig godkjennelse. Med aspirant menes en person som mangler sertifikat for angjeldende dyreslag. Vedkommende aspirant som skal oppnå midlertidig godkjennelse må være en godkjent aspirant. En godkjent aspirant er en aspirant som er registrert i KTERM.

3. Ansvar og myndighet: Slakteriet søker ANIMALIA om midlertidig godkjennelse av Klassifisør/ Aspirant gjennom å registrere den midlertidige godkjennelsen på KTERM. En godkjent klassifisør må gå god for aspirantens klassifiseringsarbeid og er ansvarlig for den gjennomførte klassifiseringen.

4. Gjennomføring
Vedkommende som skal oppnå status som midlertidig godkjent må enten være godkjent klassifisør for andre dyreslag eller være klassifiseringsaspirant for angjeldende dyreslag.

Opprettelser av MIDLERTID GODKJENNELSE gjøres i KTERM og kan utføres av KLASSIFISERINGSANSVARLIG ved slakteriet. For en aspirant vil det normale være å stede ut en midlertidig godkjennelse fram til vedkommende har avlagt eksamen. Slakteriet setter sjøl hvor lenge avtalen skal vare. Den godkjente klassifisøren som går god for vedkommende person, skal også gå god for avtalen og avtalens lengde. Ansvarlig for klassifisering i Animalia skal informeres ved endringer i ansvarlighetsforhold.

5. Registeringer
Skjer i KTERM, under meny SLAKTERI. Menyvalget heter «Registrer ny aspirant». Her legger en inn (1) Aspirantens navn, (2) fra og med dato, (3) angjeldende dyreslag, (4) Godkjenningsbegrunnelse, (5) Til og med dato og (6) hvem som er ansvarlig klassifisør.

6. Endringer i dokumentet
Punkt 5, registreringer. Dokumentasjon av midlertidig godkjennelse skjer heretter kun i KTERM.

Dokumentreferanse
220Klassifisering065S 220Klassifisering066S