002P Organisering og ansvarsfordeling

ID: 002P_Organisering
Versjon: 31
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget

1. Hensikt: Sikre lik klassifisering over hele landet. Beskrive organisering og ansvarsfordeling innen slaktklassifiseringen.

2. Bakgrunn: Klassifiseringen danner grunnlag for prissetting og er et viktig virkemiddel i markedsreguleringen av slakt. Systemet er akseptert av Landbruks- og matdepartementet og faglagene i landbruket og utgjør et grunnlag for målprisene/ representant-varen på kjøtt, som fastsettes i jordbruksforhandlingene.

Klassifiseringssystemet alle slakteriene i Norge. I 1993 ble det inngått en avtale med Kjøttbransjens Landsforbund (KLF) om at deres slakterier kan delta i en nasjonal klassifiseringsordning.

3. Omfang: Gjelder ansvar og myndighet innen fagområdet klassifisering. Gjelder alle storfe, gris og sau.

4. Ansvar og myndighet: Nortura eier det norske klassifiseringssystemet og har det overordnede ansvaret for gjennomføring av klassifiseringen. ANIMALIA har det administrative ansvaret og har ansvar/ myndighet til å kontrollere at slakteriene oppfyller betingelsene for å være med i klassifiseringsordningen.

4.1 Styret i Nortura er eier og har det formelle ansvaret for klassifiseringen. Styret har ansvaret for at det gjennomføres klassifisering, vedta alle større prinsipielle endringer i klassifiseringsarbeidet og være endelig instans ved utelukkelse av slakterier fra klassifiseringsordningen.

4.2 Bransjestyret i Animalia har myndighet til å vedta at slakterier skal utelukkelses fra Klassifiseringsordningen. Bransjestyret er rådgivende organ overfor styret i Nortura i ankesaker angående utelukkelse.

4.3 Klassifiseringsutvalg:

Nr. Hva?
1 Utvalget er Nortura sitt fagutvalg for klassifisering av slakt.
2 Nortura ved Nortura Totalmarked og egg oppnevner lederen.
3 Nortura og KLF oppnevner sine egne representanter
4 Funksjonstiden for utvalget er for 2 år av gangen.
5 ANIMALIA er sekretariat for Klassifiseringsutvalget
6 Animalia fører protokoll. Den sendes ut til både Nortura og KLF.

Klassifiseringsutvalget har følgende sammensetning:

Representant for Antall representanter
Nortura Totalmarked kjøtt og egg, leder 1
Nortura 2
KLF 2

Klassifiseringsutvalget har følgende mandat:

Nr. Klassifiseringsutvalget skal:
1 Ha et overordnet faglig ansvar for klassifiseringsarbeidet
2 Vedta alle endringer i klassifiseringsregelverket.
3 Revidere ANIMALIA og slakterienes klassifiseringsarbeid
4 Gi råd til Bransjestyret ved utelukkelse av slakterier fra klassifiseringsordningen.
5 Være endelig ankeinstans ved inndragelse av klassifiseringssertifikater.
6 Skal behandle ANIMALIA sitt forslag til budsjett og godkjenne handlingsplanen
7 Vurdere og eventuelt godkjenne nye klassifiseringssystemer
8 Godkjenne informasjonsopplegg om klassifisering.
9 Ha tilgang til hensiktsmessig klassifiseringsstatistikk.

4.4 Nortura Totalmarked kjøtt og egg:

Nr. Nortura Totalmarked kjøtt og egg har:
1 Har lederansvaret for klassifiseringsutvalget
2 Ansvar for at regelendringer blir iverksatt etter vedtak av Klassifiseringsutvalget.
3 Oppfølging og tilsyn med ANIMALIA
4 Ansvar for å sørge for informasjon til klassifiseringens målgrupper/ alle aktører

4.5 ANIMALIA har ansvar for:

Nr. Hva?
1 Driften av klassifiseringssystemet.
2 Opplæring og sertifisering av klassifiseringsaspiranter
3 Etterutdanning av klassifisører og klassifiseringsansvarlige
4 Etterutdanning av egne klassifiseringskonsulenter.
5 Sjekke at klassifiseringen gjennomføres etter regelverket.
6 Hente inn data og å utarbeide klassifiseringsstatistikk.
7 Å påse at teknisk utstyr som benyttes blir vedlikeholdt.
8 Å utarbeide en årlig handlingsplan
9 Å utarbeide en årsrapport om klassifisering
10 Å holde slakteriene/ klassifisørene faglig informert
11 Å delta i forskning og utvikling av klassifiseringen.
12 Å inndra klassifiseringssertifikater i henhold til regelverket.

Animalia sine klassifiseringskonsulenter har følgende myndighet:

Nr. ANIMALIA sin Klassifiseringskonsulenter har:
1 Avgjørende myndighet til å fastsette kategori, klasse og fettgruppe for alle slakt
2 Ansvar for å gi slakteriet og dets klassifisører den nødvendige veiledning.
3 Myndighet til å inndra klassifisørens sertifikater i henhold til gjeldende klassifiseringsregelverk.
4 Avgjørende myndighet ved tvister om klassifiseringsresultatet

4.6 Slakteriene:

Nr. Slakteriene i klassifiseringsordningen har ansvar for:
1 Klassifiseringen ved eget anlegg, både faglig og økonomisk.
2 Å følge reglene for klassifisering, pussing og merking av slakt.
3 Å ha en klassifiseringsansvarlig, med ansvar for klassifiseringen.
4 Et velfungerende internkontrollsystem for klassifiseringen
5 Å ha minimum 2 godkjente klassifisører for hvert dyreslag.
6 Å gi ANIMALIA tilgang til de statistikkdata de har behov for.
7 Å være med i gjeldende serviceordning for teknisk utstyr.
8 Ikke endre slaktenes klassifiseringsresultat, dvs. kategori, klasse og fettgruppe, uten at godkjent klassifisør samtykker.

4.7 Klassifiseringsansvarlig ved det enkelte slakteri
Klassifiseringsansvarlig trenger ikke å være utdannet klassifisør, men han/hun skal ha god kjennskap til klassifiseringssystemet.

a) Organisering av klassifiseringen

Nr. Klassifiseringsansvarlig har ansvar for:
1 At klassifiseringen gjennomføres på en riktig og forsvarlig måte.
2 At internkontrollsystemet for klassifisering fungerer.
3 At det er godkjent klassifisør tilstede på anlegget ved slakting.
4 Å varsle om stillingsendringer i forbindelse med klassifisering.
5 Å være slakteriets kontaktperson ved klassifiseringskontroller.

b) Oppfølgingen av klassifiseringen

Nr. Klassifiseringsansvarlig har ansvaret for:
1 Klassifiseringsresultatet på vegne av slakteriet.
2 Å få nødvendig statistikk over klassifiseringen.
3 Å iverksette korrigerende tiltak etter behov.
4 Å innkalle til internkalibrering av klassifisørene på eget anlegget.
5 Å foreta internkalibrering i egen organisasjon/naboanlegg
6 Å sørge for at klassifisørene får informasjon etter behov.
7 Å sørge for informasjon mot produsenter og kjøpere av slakt.
8 Å følge opp alle pålegg etter kontroller av klassifiseringen.

c. Opplæring og etterutdanning

Nr. Klassifiseringsansvarlig har ansvaret for:
1 Å melde opp nye aspiranter.
2 At aspirantenes opplæringsplan følges.
3 Å melde klassifisører på alle obligatoriske kurs/kalibreringer.

4.8 Godkjente klassifisører
Klassifiseringen skal gjennomføres av en godkjent klassifisør eller godkjent aspirant. Bemyndigelsen skal skje i KTERM. Kun en godkjente klassifisører har myndighet til å fastsette slaktenes kategori, klasse og fettgruppe. ANIMALIA sine klassifiserings-konsulenter kan overprøve dette klassifiseringsresultatet.

Nr. Slakteriets godkjente klassifisør har ansvar for:
1 Å klassifisere alle slakt i henhold til det gjeldende regelverket.
2 Å kontrollere at pussing/ kløyving skjer etter gjeldende varespesifikasjoner
3 Å kontrollere at slaktet er merket etter gjeldende regler.
2 Å delta i de obligatoriske tiltakene i slakteriets internkontroll for klassifisering
3 Å holde seg oppdatert i gjeldende klassifiseringsregelverk
4 Å delta på alle obligatoriske etterutdanningskurs.
5 Å følge opp sitt ansvar i forhold til opplæring av aspiranter.
6 Å formidle skriftlig alle avvik i forhold til regelverket, med forslag til korrigerende tiltak til nærmeste overordnede.
7 At det ved reklamasjoner tas kontakt med avsenders slakteri.

Referanser
220Klassifisering009S
220Klassifisering040P
220Klassifisering041S
220Klassifisering050P
220Klassifisering060P
220Klassifisering090S