Klassifiseringsutvalget

Klassifiseringsutvalget er Norturas fagutvalg for klassifisering av slakt, med representatner fra Nortura og KLF. Nortura oppnevner utvalgets leder og  bedriftens representanter i utvalget. KLF oppnevner egne representanter.

Utvalget har en funksjonstid på to år og ledes av en representant for Nortura Totalmarked kjøtt og egg, i tillegg er det to representanter for Nortura og to representanter for KLF.

Animalia har sekretæriatsansvaret for klassifiseringsutvalget. Det føres protokoll under møter. Protokollen distruberes til Norturas fabrikker, samt KLF.

Mandat for Klassifiseringsutvalget

Klassifiseringsutvalget er det øverste faglige organ for klassifisering av slakt. Utvalget har i samsvar med dette det faglige ansvaret for utvikling og gjennomføring av klassifiseringsarbeidet

Klassifiseringsutvalget har ansvar for:

  • Utvalget har et overordnet faglig ansvar for gjennomføringen av klassifiseringsarbeidet, både for Animalia og slakterienes gjennomføring.
  • Utvalget skal vedta alle endringer i klassifiseringsregelverket. Større endringer i klassifiseringsregelverket skal forelegges styret i Nortura for vedtak. Regelverket dokumenteres i Klassifiseringshåndboken.
  • Utvalget er rådgivende instans for Bransjestyret i spørsmål om utelukkelse av slakterier fra klassifiseringsordningen.
  • Utvalget er endelig ankeinstans i spørsmål om inndragelse av klassifiseringssertifikater.
  • Utvalget skal behandle Animalia sitt forslag til budsjett og godkjenne den årlige handlingsplanen for klassifiseringsarbeidet.
  • Utvalget skal vedta regelverk for opplæring, godkjenning og etterutdanning av klassifisører.
  • Utvalget skal vurdere nye tekniske løsninger som kan bidra til å forbedre klassifiseringen og fremme forslag om gjennomføring av slike.
  • Utvalget skal vurdere og godkjenne informasjonsopplegg om klassifisering
  • Utvalget skal etter behov ha tilgang til hensiktsmessig klassifiseringsstatistikk.