Revisjon av klassifisering med lengdemåling for storfe

Animalia har gjennomført den årlige revisjonen av klassifiseringen av storfe for å sikre at slaktene blir riktig bedømt og får riktig klasse.

Ved årets gjennomgang ble det funnet avvik på lengdemåleren ved fem slakterier. Animalia anbefalte også en mindre justering av likningen som beregner slaktets klasse.

Justering av likning

Klassifiseringsutvalget har vedtatt å gjøre en mindre justering av likningen for klassefastsettelse som i gjennomsnitt gir en økning i klasse på 0,14. Den nye likningen ble tatt i bruk fra og med 8. februar.

Animalia gjør en årlig evaluering av klassifiseringen med lengdemåling basert på de data som samles inn fra slakteriene, nedskjæringsforsøkene som gjøres i regi av Totalmarked og vurdering av klasse som gjøres av Animalias kontrollklassifisører. Dyrematerialet og bondens management gjør at vi fortsatt har en positiv utvikling når det gjelder kjøttfylde. Klassifiseringsutvalget vedtok med bakgrunn i anbefalingen fra Animalia å justere likningen noe slik at dette blir hensyntatt. Hovedpoenget med en årlig gjennomgang av klassifiseringen med lengdemåling er nettopp å kunne gjøre justeringer hvis det er grunnlag for det. Tidligere hadde vi subjektiv klassifisering av slakt og kunne oppleve feilbedømming på en hel klasse. Nå gjør vi justeringer på tiendels-nivå.

Kalibreringspunkt

Det ble ved Animalias revisjon og bransjen sin egenkontroll avdekket at enkelte slakterier ikke hadde riktig kalibreringspunkt, noe som har medført at slakt levert til disse slakteriene har fått litt for god klasse i forhold til hva som er riktig bedømmelse. Slaktenes lengde er målt ca. 5 cm for kort på disse slakteriene, og dermed har klassen blitt vurdert for godt. Dette har gått i bøndenes favør. Det er slakteriene med avvikende lengdemål som i realiteten har kjøpt slakt til en litt høyere verdi enn det den riktige klasse tilsier. Klassifiseringsutvalget vedtok at dette måtte rettes opp snarest.
De øvrige slakteriene har hatt rett kalibreringspunkt, og dermed rett klassifisering.

Slakteriene som har hatt rett kalibreringspunkt er:

 • Nortura Karasjok
 • Nortura Gol
 • Jens Eide
 • Ole Ringdal
 • Nortura Bjerka
 • Nortura Førde
 • Horns
 • Midt-Norge
 • Nortura Malvik
 • Nortura Sandeid
 • Røros
 • Nordfjord
 • Nortura Målselv
 • Nortura Otta
 • Slakthuset Eidsmo
 • Ytre Nordmøre
 • Furuseth
 • Øre Vilt
 • Nødslakteriene

Slakteriene som har hatt avvikende kalibreringspunkt er:

 • Nortura Rudshøgda
 • Nortura Egersund
 • Fatland Jæren
 • Fatland Ølen
 • Fatland Oslo

Fra og med 8. februar har samtlige slakterier fått riktig kalibrering av lengdemålingsutstyret og vil dermed ha lik bedømmelse av slaktene.
Våren 2020 tok Klassifiseringsutvalget initiativ overfor Justervesenet for å få inn en kontrollmåling av lengdemålingsutstyret inn i deres øvrige kontroller på slakteriene. Dette arbeidet blir sluttført i 2021.