Stabile resultater for lam i årets sesong

Vi har nådd uke 46 og slaktesesongen 2021 er i praksis over. Vi kan konkludere med at årets lammesesong har svært like gjennomsnittlige resultater som de to foregående sesongene.

Lam fra Fatland Jæren i klasse R+

I disse årene lå antall lam per uke 45 på litt i underkant av 1 million slakt. Middel slaktevekt var svært nær 18,8 kg. Det ser ut til at middelvekta per sesong har stabilisert seg på det nivået. Vektnivået rundt om i de fire regionene er forskjellig, men vektutviklingen i forhold til i fjor er omtrent lik, i praksis uendret. Tidligere har vi hatt 2015 sesongen med 0,5 kg høyere vekter. Dette var en rekordartet sesong i hele landet.

Middel klasse har vært stabil siden 2012, med ca. 7,90, litt under midten i klasse R. I 2014 og 2015, rekordåret, var nivået litt over 8,0. Andre må forklare hvorfor dette nivået er så stabilt. Vi har jo hatt en liten vektoppgang i perioden. Vekt og klasse er ganske sterkt korrelert, ca. 0,7.

Fethetsgraden for lammene viser en tilsvarende stabilitet siden 2012. Middel nivået ser ut til å ende på ca. 5,9, dvs. nær midten av fettgruppe 2+. Det er jo positivt at lamma holder dette nivået, til tross for vektstigningen i perioden. Statistikken for voksen sau viser også en nedgang i fethetsgraden, også her til tross for stigende vekter. Det må vel være et tegn på at avlsarbeidet virker.