Storfe for 2022: Ingen endringer i likningene for beregning av klasse

Klassifiseringsutvalget har i møte den 18. november vedtatt å beholde likningene som beregner klassene for storfeslakt uendret fra 2021 til 2022. Det er likningene som ble tatt i bruk fra uke 6, 8. februar 2021 som videreføres.

Vi har nå hatt lengdemåling som grunnlag for klassefastsettelse i tre hele kalenderår. Til tross for økende vekter hos Ung okse, så synker K-faktor. Årsaken er at slaktene har blitt målt gradvis lengre, fra 208 cm i 2019 til 211 cm i 2021. Årets slaktedyr har levd 6 dager lengre enn i 2019. Vi ser av tabellen under at slaktene blir lengre til tross for at andelen av mjølke- og kombinasjonsfe går ned, 3.2 %enheter lavere enn i 2019.

Gjennomsnittlig klasse har økt til tross for mindre K-faktor. Animalia har et fasitdatasett, hvor våre klassifiseringskonsulenter fastsetter klasser på slakt ut fra EUROP systemet, uavhengig av lengde, vekt, rase etc. Det er dette datasettet som vi bruker når vi lager likninger for å fastsette klasse for slaktene. Uavhengigheten mellom fasit EUROP klasse og måledataene på de samme slaktene gjør at klassene kan stige til tross for fallende K-faktor.

rasegruppe.png