Objektiv klassifisering med lengdemåling av storfe

7. januar 2019 ble det innført et nytt system for fastsettelse av klasse for storfe. Den største endringen var at klassifisørene ikke lenger skal avgjøre slaktets klasse, men at dette blir gjort automatisk ut fra registreringer om det gjeldende slaktet.

Klassifisering av storfeslakt Olav Magne Lystad er slakter og klassifisør. Han jobber ved et av slakteriene som har testet det nye klassifiseringssystemet for storfe siden 2016. Olav Magne forteller om klassifisering og bruk av lengdemåling.

Fotograf Animalia
  • Ved klassifisering med lengdemåling får slaktene beregnet klassen ved hjelp av et matematisk regnestykke der data fra Husdyrregisteret og data registrert på slaktet inngår.
  • Fra Husdyrregisteret hentes informasjon om alder i antall dager, kjønn og rase.
  • På slakteriet blir slaktet veid og lengdemålt. Lengde er avstanden fra slaktekroken og ned til første torntapp i ryggen, ved overgangen til nakken. I tillegg blir slaktene inndelt i kategorier ut fra alder og kjønn, eksempelvis Ung okse, Ku, Kalv osv.
  • For å komme fram til slaktets klasse er det utviklet egne formler for hver kategori.
  • Alle slakt inndeles i 4 rasegrupper etter informasjon fra Husdyrregisteret om rasene til alle 16 tippoldeforeldrene. Inndelingen i de fire gruppene reflekterer gruppenes relative kjøtt- og beininnhold.

(1) Holstein – spesialisert melkerase hvor slaktene har høyt beininnhold 
(2) NRF og gammelnorske raser – kombinasjonsfe med både melk- og kjøttproduksjon, den vanligste rasegruppen i Norge. NRF utgjør ca. 70 prosent av alle storfeslakt i Norge.
(3) Lette kjøttfe – har relativt høyt beininnhold og høyere fethetsgrad enn rasegruppe 4 
(4) Tunge kjøttfe – domineres av franske kjøttferaser som Charolais og Limousine

  • Først beregnes slaktets K-faktor. K-faktor er et forholdstall mellom vekt og lengde, som er nært beslektet med prinsippet for beregning av BMI hos mennesker.
  • Deretter beregnes slaktets klasse ved hjelp av en formel med følgende faktorer: Lengde, vekt, k-faktor, alder og rasegruppe.
  • Klassen regnes ut med to desimaler og rundes av til nærmeste hele tall i tråd med EUROP-skalaen. I beregningen er det slaktets k-faktor og rasegruppe som har størst påvirkning på klassen.

NB - Fullstendige og riktige registreringer i Husdyrregisteret er en forutsetning for at du skal få et riktig oppgjør for slaktet ditt.

Les også: Spørsmål og svar - klassifisering med lengdemåling

Ta kontakt med slakteriet ditt eller Animalia om du har spørsmål til den nye metoden for klassifisering av storfeslakt.