Godkjenning av grovvask av sager og utstyr brukt mellom dyrearter

Kryssforurensing mellom ulike dyrearter skal unngås, fastslår hygieneregelverket, og Mattilsynet har påpekt at sager og produksjonsutstyr må vaskes mellom nedskjæring av ulike dyrearter. Nå har Mattilsynet presisert krav for tilstrekkelig grovvask.

Fotograf : Animalia/ Caroline Roka

Kryssforurensing

Mange kjøttbedrifter skjærer ned kjøtt fra ulike dyrearter på samme linje i løpet av samme dag, og det har vært usikkerhet om hvordan kravet skal forstås i praksis. Dersom man skjærer ned kjøtt fra ulike arter på ulike linjer eller ulike dager, er det lett å overholde regelverket. Men for kjøttbedrifter som trenger kjøtt fra ulike dyreslag i løpet av samme dag, gjerne på samme linje, er det svært upraktisk med bruk av mye vann i ordinær vask og desinfeksjon i arbeidstiden.

Dialog med Mattilsynet

Pilotanlegget hos Animalia fikk revisjonsvedtak av Mattilsynet om utilstrekkelig rengjøring av sager mellom dyrearter. Animalia klagde på saken, og gikk inn i diskusjon med Mattilsynets hovedkontor, også på vegne av andre bedrifter tilknyttet KLF og Nortura. Mattilsynet fikk utdypet forståelsen av kravet fra Europakommisjonen. Det skal ikke være synlige rester av kjøtt på flater som er i kontakt med kjøtt av annen dyreart.

Tilstrekkelig grovvask

Mattilsynets hovedkontor har konkludert med at det kan være tilstrekkelig med en grovvask av produksjonsutstyret mellom dyreslag. Minstekravet er at alle synlige rester fjernes før nye kjøttslag tas inn. I tillegg skal farene inngå i en fareanalyse, der også andre relevante opplysninger vurderes, som kjøttslag, opprinnelse til kjøttet og videre bruk av råvarene. Mattilsynet har distribuert denne informasjonen internt til alle lokale Mattilsyn og også til næringen.

Hver bedrift må vurdere om dette faktisk lar seg gjøre slik deres lokaler og utstyr er utformet. Mattilsynet understreker at det er den praktiske og faktiske gjennomføringen av renholdet som er avgjørende for om det er tilstrekkelig for å unngå kryssforurensing.

Krav til grovvask

Minimumskrav til grovvask av sager og annet produksjonsutstyr for å forhindre krysskontaminering ved bytte mellom to dyrearter, uten å bruke for mye vann, er beskrevet slik:

1 . Fjern løse rester av kjøtt, blod, spon, osv. ved bruk av skrape, nal, trykkluft eller lignende.
2. Bruk en fuktig ren klut eller desinfeksjonsservietter til å tørke bort rester.
3. Tørk over en gang til med fuktig ren klut eller desinfeksjonsservietter for å fjerne mest mulig fettrester. Alternativ kan tørkepapir brukes.

Desinfiser kluter mellom hver grovvask ved å vaske dem i maskin på minst 65 °C eller legge dem i klor over natten. Vannet til skylling av kluter skal være av hygienisk, fysisk og kjemisk betryggende vannkvalitet.

Ved bruk av samme skjærefjøler til flere dyreslag, anbefales det å bruke skjærefjøler som kan snus. Ellers må de grovvaskes slik som for sag beskrevet ovenfor.