Kurs

Animalia er en viktig bidragsyter når det gjelder å tilby kompetanseheving til alle ledd i verdikjeden fra bås til bord. Vi arrangerer ulike kurs og seminarer, og er blant de fremste på e-læringsprogrammer utviklet spesielt for kjøtt- og fjørfebransjen. 

Dyrevelferdprogrammer og veterinærens rolle

Dyrevelferdsprogrammene er viktig i husdyrnæringens arbeid med å dokumentere og forbedre dyrevelferden til de matproduserende dyra. Nå tilbyr Animalia et kurs i 3 moduler for veterinærer i arbeid med dyrevelferdsprogrammer.

God plukking av verpehøner for eggprodusenter

Plukking og avliving av verpehøner ved endt produksjon kan være utfordrende. For å sikre hønenes velferd i denne prosessen har Animalia laget et e-læringskurs med fokus på dyrevelferd og kritiske punkter.

Dyretransport- kurs og kompetansebevis

Det er eit krav at alle som transporter dyr over 50 km må ha kompetansebevis frå Mattilsynet. Unntatt frå dette kravet er beitetransport.

Vi arrangerer kurs i september, oktober, november og desember.

Kompetansekurs for oppalere og rugeeggsprodusenter i slaktekyllingproduksjonen

Sammen med Norsk Kylling, Hå Rugeri og Nortura Samvirkekylling arrangerer Animalia kurs for deg som er oppaler eller rugeeggprodusent 24. og 24. november. 

God plukking av fjørfe for plukkere

Plukking av fjørfe kan være utfordrende. For å sikre fuglene velferd i denne prosessen har Animalia laget et e-læringskurs med fokus på dyrevelferd og kritiske punkter. 

Kurs for helseovervåknings-veterinærer

Helsetjenenesten for fjørfe arrangerer 27 oktober et webbasert kurs for helseovervåkningsveterinærer eggproduksjon.

Dyrehelse og smittevern

Kurset er for deg som driver næringsretta dyrehold og trenger ny kunnskap om dyrehelse og smittevern. Det er lansert moduler for deg som jobber med storfe,gris, kamelider, fjørfe, sau og/eller geit.  

Kurs for dyrebilsjåfører fjørfetransport

Sjåfører og eventuelt ledsager som arbeider med fjørfetransport må ha kompetansebevis utstedt av Mattilsynet. Tar du Animalias e-læringskurs om transport av fjørfe, kan du søke om å få kompetansebevis på Mattilsynets skjemasider.

Dyrevelferd for gris

Animalia har i samarbeid med Norsvin utviklet et obligatorisk e-læringskurs som basisopplæring for dyreeiere og røktere. Fristen for gjennomføring er 1. januar 2020.

Oppstartskurs for klassifiseringsaspiranter

Animalia arrangerer årlige oppstartskurs for klassifiseringsaspiranter. Neste kurs er på Rudshøgda 16.-18. november.

Fôring av storfe

Vil du lære mer om mer effektiv utnytting av fôrressursene, bedre produktkvalitet og mer lønnsom kjøtt- og mjølkeproduksjon? Økt kunnskap om fôringslære kan bidra til en mer effektiv matproduksjon. Derfor har Tine og Animalia utviklet et e-læringskurs om fôring av storfe.

Dyrevelferd på slakterier-firbeinte

Animalias opplæringsprogram «Dyrevelferd på slakteri - firbeinte» er godkjent som grunnlag for å søke Mattilsynet om kompetansebevis for arbeid med levende dyr på slakterier.

HMS- Trygg på jobben

Alle bedrifter i kjøtt- og fjørfeindustrien har plikt til å gjennomføre opplæring i helse, miljø- og sikkerhetsarbeid. Industrien selv utarbeidet et nettbasert e-læringsprogram som gjør dette enkelt, effektivt og rimelig.

Hygieneopplæring for kjøtt-, egg- og fjørfebransjen

Hygiene er fundamentet for mattrygghet og forbrukerne må ha full tillit til kjøttbransjens produkter. Hygienekurset er tilpasset alle typer bedrifter innen kjøttindustrien, fra slakterier til foredlingsbedrifter.

Stell av fjørfe

Forskrift om hold av høns og kalkun krever at alle som jobber med kylling har nødvendig kunnskap om dyras fysiske og psykiske behov. Dette e-læringskurset er et bidrag for å sikre dette. Kurset er laget for røktere og avløsere, men det er også relevant for dem som selv har slaktekylling.

Dyrevelferd på fjørfeslakterier

Animalias opplæringsprogram «Dyrevelferd på fjørfeslakteri» er godkjent som grunnlag for å søke Mattilsynet om kompetansebevis for arbeid med fjørfe på slakterier.