Kurs

Animalia er en viktig bidragsyter når det gjelder å tilby kompetanseheving til alle ledd i verdikjeden fra bås til bord. Vi arrangerer ulike kurs og seminarer, og er blant de fremste på e-læringsprogrammer utviklet spesielt for kjøtt- og fjørfebransjen. 

God plukking av verpehøner for eggprodusenter

Plukking og avliving av verpehøner ved endt produksjon kan være utfordrende. For å sikre hønenes velferd i denne prosessen har Animalia laget et e-læringskurs med fokus på dyrevelferd og kritiske punkter.

God plukking av fjørfe for plukkere

Plukking av fjørfe kan være utfordrende. For å sikre fuglene velferd i denne prosessen har Animalia laget et e-læringskurs med fokus på dyrevelferd og kritiske punkter. 

Kurs for helseovervåknings-veterinærer

Helsetjenenesten for fjørfe arrangerer 27 oktober et webbasert kurs for helseovervåkningsveterinærer eggproduksjon.

Dyrehelse og smittevern

Kurset er for deg som driver næringsretta dyrehold og trenger ny kunnskap om dyrehelse og smittevern. Det er lansert moduler for deg som jobber med storfe,gris, kamelider, fjørfe, sau og/eller geit.  

Småskalakurs fjørfe høst 2020

Vinteren 2021 planlegger Animalia kurs for småskalaprodusenter som ønsker å slakte fjørfe for salg. Kurset er godkjent av Mattilsynet, og retter seg mot de som ønsker å søke godkjenning for slakting av inntil 10 000 fugler (kylling/høns, kalkun, vaktel eller and og gås) for salg direkte til forbruker eller detaljist.

Kurs for dyrebilsjåfører fjørfetransport

Sjåfører og eventuelt ledsager som arbeider med fjørfetransport må ha kompetansebevis utstedt av Mattilsynet. Tar du Animalias e-læringskurs om transport av fjørfe, kan du søke om å få kompetansebevis på Mattilsynets skjemasider.

Dyrevelferd for gris

Animalia har i samarbeid med Norsvin utviklet et obligatorisk e-læringskurs som basisopplæring for dyreeiere og røktere. Fristen for gjennomføring er 1. januar 2020.

Kurs i dyretransport- webinar

12. oktober arrangerer vi kurs i dyretransport som webinar.

Dei som transporterer dyr lengre enn 50 km – både egne og andres dyr, blir omfatta av kravet om kompetansebevis. Dette gjeld også for dei som transporterer andre enn egne dyr under 50 km. Merk at beitetransport er unntatt kravet om kompetansebevis.

 

Oppstartskurs for klassifiseringsaspiranter

Animalia arrangerer årlige oppstartskurs for klassifiseringsaspiranter. Neste kurs skulle vært  på Rudshøgda 4. og 5. november 2020. Dette kurset er utsatt pga Cov-19.

Kompetansekurs for oppalere og rugeeggsprodusenter i slaktekyllingproduksjonen

På forespørsel fra rugeriene holder Animalia én til todagers kompetansekurs i for oppalere og rugeeggsprodusenter i slaktekyllingproduksjonen. 

Fôring av storfe

Vil du lære mer om mer effektiv utnytting av fôrressursene, bedre produktkvalitet og mer lønnsom kjøtt- og mjølkeproduksjon? Økt kunnskap om fôringslære kan bidra til en mer effektiv matproduksjon. Derfor har Tine og Animalia utviklet et e-læringskurs om fôring av storfe.

Plussprodukter

Får din bedrift maksimalt av verdi på slaktet? Et nytt e-læringskurs for plussprodukter er nå ferdig utviklet og tilbys kjøttbedrifter. Målet er økt verdiskaping, høyere produktkvalitet og økt stolthet til faget. Har dine ansatte den kunnskapen de trenger for at verdier ikke skal gå tapt?

Dyrevelferd på slakterier

Dyrevelferd er viktig – både for dyrene og forbrukerne. Feil under slakting forårsaker unødvendig lidelse for dyrene og skader kjøttbransjens omdømme. Har din bedrift den kunnskapen som kreves for å sikre god dyrevelferd?

HMS- Trygg på jobben

Alle bedrifter i kjøtt- og fjørfeindustrien har plikt til å gjennomføre opplæring i helse, miljø- og sikkerhetsarbeid. Nå har industrien selv utarbeidet et nettbasert e-læringsprogram som gjør dette enkelt, effektivt og rimelig.

Hygieneopplæring - Kjøtt

Hygiene er fundamentet for mattrygghet og forbrukerne må ha full tillit til kjøttbransjens produkter. Hygienekurset er tilpasset alle typer bedrifter innen kjøttindustrien, fra slakterier til foredlingsbedrifter.

Stell av fjørfe

Forskrift om hold av høns og kalkun krever at alle som jobber med kylling har nødvendig kunnskap om dyras fysiske og psykiske behov. Dette e-læringskurset er et bidrag for å sikre dette. Kurset er laget for røktere og avløsere, men det er også relevant for dem som selv har slaktekylling.