Kurs i dyretransport- webinar

17. juni arrangerer vi kurs i dyretransport som webinar.

Dei som transporterer dyr lengre enn 50 km – både egne og andres dyr, blir omfatta av kravet om kompetansebevis. Dette gjeld også for dei som transporterer andre enn egne dyr under 50 km. Merk at beitetransport er unntatt kravet om kompetansebevis.

 

Animalias opplæring omfattar transport av småfe, storfe og svin, og er godkjent av Mattilsynet etter forskrift om næringsmessig transport av dyr. Kurset bygger på:

  • E-læringsmodul med hovudfokus på regelverk for dyretransport
  • Fysisk kurs med avsluttande fleirvalstest
  • Praktisk opplæring i nødavliving av dei dyreslaga ein skal transportere

Bestått e-læring og avsluttande prøve på fysisk kurs samt dokumentasjon på praktisk opplæring i nødavliving, kvalifiserer til kompetansebevis.Det er Mattilsynet som utsteder kompetansebeviset.

Det fysiske kurset går over ein dag og bygger på gjennomgått og bestått e-læringskurset.

Kravet i regelverket til dyretransportopplæringa er fastsett i forordning 1/2005 gjennomført i Noreg som forskrift om næringsmessig transport av dyr og skal minst omfatte:

a) Regelverk særleg artikkel 3 alminnelige vilkår og artikkel 4 transportdokumenter og vedlegg I og II

b) dyrefysiologi og særlig behov for fôr og vann, dyrs atferd og årsak til stresspåvirkninger

c) praktiske hensyn ved håndtering av dyr

d) betydningen av sjåførens atferd for de transporterte dyrenes velferd og for kjøttets kvalitet e) nødhjelp til dyr

f) sikkerhetsmessige hensyn for personell som håndterer dyr

Vidare omfattar kurset kjøttbransjen arbeid med dyrevelferd, smittemessige forhold, TSE – meldeplikt/prøvetaking og konstruksjon og bruk av dyrebil .