Tiltak for reduksjon av klimagasser i norsk landbruk

Norsk landbruk kan redusere sine utslipp med 20 prosent innen 2030 uten å svekke norsk matproduksjon.

Det er en av konklunsjonene fra en rapport om det norske landbruket sine klimautfordringer. Rapporten ble presentert i februar 2016, og er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av organisasjoner i landbruket, landbruks- og miljømyndighetene og miljøorganisasjonen Zero.

Gruppa anbefaler følgende tiltak:

  • «Biogass fra husdyrgjødsel og restavling» og «mindre matsvinn» vil til sammen redusere klimagassutslippene i jordbruket med 4 prosent i 2030
  • Tiltak i melkeproduksjonen kan redusere utslippene med 8 prosent. Dersom tiltakene i melkeproduksjonen også innføres i andre husdyrproduksjoner, kan potensialet øke med 1 prosent. (Storlien og Harstad (2015))
  • Gjødslingstiltak kan redusere utslippene med opp mot 2 prosent.
  • Bedre drenering, som beregnes gjennomført på 40 prosent av areal med dreneringsbehov, har potensiell utslippsreduksjon på 1 prosent.
  • Innen planteproduksjonen kan optimalisering av agronomiske metoder og driftstilpasning som er ledd i normal effektivisering bidra til ytterligere utslippsreduksjoner.

Alle disse tiltakene kan innføres uavhengig av hverandre og til sammen redusere utslippene fra jordbrukssektoren med 15 prosent. Når vi inkluderer reduksjoner av utslipp fra jordbruksrelatert transport, bygg og areal så er det videre potensialet for utslippsreduksjon anslått å være inntil 20 prosent fra i dag og fram til 2030.