Husdyrproduksjon i Norge

Sett i verdenssammenheng, utgjør norsk husdyrhold og kjøttproduksjon en liten andel. Dette henger naturlig nok sammen med at vi er et lite land med få innbyggere. Tallene viser at vi har færre antall husdyr tilgjengelig pr person enn gjennomsnittet for verden.

Antall husdyr 2013

  Norge Verden Norges andel av verden
Storfe 849 984 1 467 548 724 0,06%
Sau 2 223 661 1 162 875 535 0,23%
Gris 1 609 580* 977 274 246 0,16%
Kylling 70 586 521* 20 887 055 000 0,34%
Kilde FASOFAT
*) SSB
     

Dersom vi for eksempel fordeler antall storfe i verden likt på verdens befolkning, får hver person 0,2 storfe. Fordeler vi på samme måte antall storfe i Norge på Norges befolkning, får hver nordmann 0,16 storfe. For USA er tallet 0,3 storfe pr person (Kilde Faostat og SSB)

I Norge har storfekjøttproduksjon stort sett foregått i kombinert melk- og kjøttproduksjon.  I et bærekraftperspektiv er dette svært gunstig fordi en får flere produktenheter ut av ressursene og et gunstig klimaregnskap for melk og kjøtt samlet sett.

Utviklingen i melkeproduksjonen har gått i retning av stadig høyere melkeytelse per ku. Fra den enkelte melkeprodusents perspektiv er dette en forståelig og rasjonell tilpasning. I et bærekraftperspektiv er dette en mer sammensatt problemstilling med tanke på ressursbruk, miljøkonsekvenser, økt matproduksjon og selvforsyning.