Kjøtt og klimagasser

Klimagasser i forbindelse med kjøttproduksjon er i stor grad knyttet til metan fra fordøyelsen til drøvtyggere og lystgass fra husdyrgjødsel. Denne formen for utslipp er en del av det naturlige kretsløpet ved biologisk produksjon. Hvis en kun ser på klimagassutslipp, er det slik at drøvtyggerne slipper ut mest.

Karbonkretsløpet

Klimagassene har ulik evne til å varme opp atmosfæren. For å kunne sammenligne virkningen av klimagassene, blir de regnet om til karbondioksid CO2- verdier, og benevnes CO2-ekvivalenter.

FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) har beregnet global gjennomsnittlig utslippsintensitet per kg slaktevekt for ulike dyreslag.

I Norge er det gjort enkelte beregninger av utslippsintesitet for ulike dyreslag. Det er behov for mer forskning under norske forhold for å kunne gi endelige og gode mål på klimagassutslipp pr kg produkt.

Utslippsintensitetene nedenfor kan ikke sammenlignes direkte på grunn av ulike metoder, men tallene angir et nivå.

Global utslippsintenistet (FAO) Norsk utslippsintensitet
Storfe i kombinert produksjon har FAO beregnet gjennomsnittlig utslipps- intensitet til 46 kg CO2-ekvivalenter per kg slaktevekt. Hos storfe i norsk forskning er utslippsintensitet beregnet til 17 kg CO2-ekvivanlenter per kg slaktevekt for ung okse og 22 kg CO2-ekvivalenter for utrangerte kyr og kviger.
Svin har global gjennomsnittlig utslippsintensitet beregnet til 6 kg CO2-ekvivalenter per kg slaktevekt. Hos svin  I Norge har forskere beregnet utslipps- intensitet til 3 kg CO2-ekvivalenter per kg slaktevekt.
Fjørfe har global gjennomsnittlig utslippsintensitet beregnet til 5 kg CO2ekvivalenter per kg slaktevekt og 4 kg CO2-ekvivalenter per kg egg. Hos fjørfe i Norge er det beregnet utslippsintensitet for kylling til 2 kg CO2-ekvivalenter per kg kjøtt. For egg er det beregnet utslippsintensitet til 1,5 kg CO2-ekvivalenter per kg.
Sau har global gjennomsnittlig utslippsintensitet 24 kg CO2-ekvivalenter per kg slaktevekt Hos sau i Norge er det beregnet utslippsintensitet som varierer fra 16 til 26 kg CO2-ekvivalenter per kg slaktevekt.